Home > Dorpsraad > Jaarplan
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Jaarplan 2015

 
 
 
dinsdag, 12 mei 2015 00:00

Jaarplan 2015 Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel

Wie zijn wij:

De dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Zij tracht daar waar mogelijk een spreekbuis te zijn voor de inwoners van Sterksel en het algemeen belang te dienen. Door te initiëren, te coördineren en te combineren trachten wij met de beschikbare middelen het maximale voor het dorp te bereiken. In deze rol is de Dorpsraad klankbord / gesprekspartner met het bevoegd gezag.

De dorpsraad is uitdrukkelijk onafhankelijk en geen verlengstuk van de overheid. Zij denkt in oplossingen, wil verbinden, niet verdelen.

De dorpsraad is altijd geïnteresseerd in de mening van alle dorpsbewoners, en staat open voor andere ideeën of zienswijzen. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad? 
U bent van harte welkom, elke 2e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in de basisschool.

Agenda 2015:

Ook in 2015 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. Onderstaand treft u per hoofdthema een korte beschrijving aan en opsomming van de belangrijkste activiteiten.

Maatschappelijk & Welzijn:

Na het onderzoek ‘Wonen, Welzijn & Zorg’ dat in 2014 is uitgevoerd zullen de 3 werkgroepen in 2015 verder worden geborgd in onze samenleving.

Contact/nabuurschap:

Onder leiding van Wim van Laarhoven zullen verdere stappen worden gezet om dorpsgenoten die behoefte hebben aan wat meer contact met de medemens te faciliteren waar mogelijk.

Zorg:

Onder leiding van Nancy Vroomen zal verder invulling geven worden aan de vorig jaar ingerichte zorgstructuur. In samenwerking met professionele zorgverleners & overheid zal verder worden gewerkt aan haar doelstelling in Sterksel een laagdrempelige sociale infrastructuur te waarborgen. De gevolgen van het gewijzigde overheidsbeleid (WMO) zullen in de gaten worden gehouden om tijdig signalerend op te kunnen treden naar de (gemeentelijke) overheden

Vervoer:

Onder leiding van Jos Hendriksen zal doorlopend gekeken worden naar de ontwikkeling rond (openbaar)vervoer. Waar mogelijk zullen leemtes worden opgevuld en zal getracht worden op creatieve wijze maximaal aan de vervoersbehoefte van ons dorp te voldoen.

 

Infrastructuur:

Veel van de ergernissen die wij als burgers ervaren zijn verbonden aan infrastructuur. Of het nu gaat om grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern, gaten in het wegdek of bulten in fietspaden. Problemen met de infrastructuur ervaren we vaak direct aan den lijve.

Het is bijna onmogelijk een oplossing te bedenken die alleen maar winnaar kent. Het is dan ook een van de grote uitdagingen van de Dorpsraad op dit vlak een acceptabel compromis te vinden.

Onder leiding van Jan Joosten wordt continu gewerkt aan een aantal grote infrastructurele projecten aangevuld met een verzameling kleinere alledaagse uitdagingen.

Samen naar de A2

Het meest in het oog springende project ontsluiting bedrijventerrein Chijnsgoed & LOG zal ook in 2015 weer veel tijd en energie van de werkgroep vragen. Naast een haalbaarheidsonderzoek  van de laatste 3 varianten voor aansluiting op de A2 zal er gekeken worden naar manieren om de kernen van Sterksel en Maarheeze zodanig in te richten dat sluipverkeer  zo veel mogelijk wordt geweerd.

Centrale as

De centrale as, bedacht om de kernen van Heeze, Leende en Sterksel te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer blijkt een belangrijke schakel in het verbeteren van het woongenot in de drie dorpen. De werkgroep Infrastructuur blijft ook in 2015 dit gemeentelijk project met woord en daad ondersteunen.

Kleine ergernissen

In overleg tussen gemeente en dorpsraden is in 2014 geëxperimenteerd met het beschikbaar stellen van een deel van het wegen-onderhoudsbudget voor de aanpakken van ‘kleine’ ergernissen. De eerste stappen zijn in goede harmonie tussen de verschillende partijen gezet. De Dorpsraad werkt samen met de gemeente aan verdere verbetering van de samenwerking en gaat voor voortzetting van de aanpak in 2015.

Uiteraard is de werkgroep Infra ook intensief betrokken bij burgerinitiatieven die hieraan gerelateerd zijn.

 

Burgerinitiatieven

In 2014 zijn we gestart met het structuren van samenwerking tussen dorpsgenoten die een lokaal initiatief starten, dorpsraad en gemeente. Onze aanpak heeft geleid tot een procedure die inmiddels ook besproken met gemeente wordt gehanteerd als voorbeeld voor andere kernen.

Onder leiding van Toine Leemans tracht de dorpsraad burgerinitiatieven te ondersteunen. De wijze waarop we dit doen is beschreven op de website (http://www.sterksel.nu/useruploads/files/burgerinitiatieven.concept.pdf).

Een burgerinitiatief kan zich beperken tot een straat, wijk of buurt, maar kan ook betrekking hebben op het hele dorp. Uiteraard blijft de algemene doelstelling van de dorpsraad hierbij gelden. Het initiatief moet  het algemeen belang dienen!

 

De burgerinitiatieven die inmiddels lopen en op steun van de Dorpsraad kunnen rekenen zijn op dit moment:

      Stofvrij maken van de Kloosterlaan,

      Verbeteren van veiligheid en leefbaarheid aan de Poelhoeve,

      Verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van de Pastoor P. Thijssenlaan,

      Averbodeweg/Domein: verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

 

Kernplan

Geïnitieerd door langdurige leegstand van de Wocom panden aan het kerkplein, de pastorie de niet meer bewoond is, mogelijkerwijs noodzakelijke verkeersmaatregelen als gevolg van het project ‘Samen mee naar de A2’ en stofproblematiek op Korte Vlaamseweg en Kloosterlaan lijkt de tijd rijp om serieus te gaan nadenken over een (her)inrichting van onze dorpskern. Gezien de impact van dit project op het overgrote deel van het dorp zal de dorpsraad hier uitvoerig over rapporteren en zeker brede steun nodig hebben. Wij zullen in de eerste maanden van het jaar werken aan een projectplan met helder doelstellingen en randvoorwaarden. Uiteraard zullen wij u daarna informeren over onze plannen.

 

Algemene zaken

Een aantal onderwerpen blijft periodiek terugkomen op de agenda van de Dorpsraad. Wij zullen een vinger aan de pols houden en  - afhankelijk van de ontwikkelingen -  indien nodig actie ondernemen.

Kempenhaeghe/Providentia

De Dorpsraad zal zich ook in 2015 blijven inspannen voor een productieve samenwerking met Kempenhaeghe/Providentia. Uitgangspunt hierbij blijft zoeken naar mogelijkheden om elkaar aan te vullen waarbij. Binnen de beperkte (financiële) mogelijkheden blijft het zoeken naar creatieve samenwerkingsvormen die beider nut kunnen dienen prioriteit.

Luchtkwaliteit / Reiling

In 2015 verwachten wij de resultaten van het luchtkwaliteit onderzoek te ontvangen. Afhankelijk van de resultaten zal de Dorpsraad zich samen met de klankbordgroep beraden over verdere activiteiten. Uiteraard blijven wij zo veel mogelijk in overleg met de fa. Reiling en overheden om onze belangen zo veel mogelijk te bewaken.

 

Communicatie

De Dorpsraad streeft naar ‘open communicatie’ onze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is daarbij van harte welkom. Wij communiceren via www.sterksel.nu/Dorpsraad. Daarnaast organiseren wij minimaal eenmaal per jaar een dorpsavond waarop de belangrijkste projecten uitvoerig worden toegelicht. Indien zinvol organiseren wij thema-avonden om specifieke onderwerpen toe te lichten en vaak feedback vanuit het dorp te verzamelen.

De Dorpsraad maakt gebruik van een uitvoerig netwerk variërend van overheden, diverse belangenverenigingen, kenniscentra en deskundigen. Wij trachten (al dan niet gesubsidieerd) zoveel mogelijk relevante kennis in te schakelen om onze doelstellingen optimaal te kunnen verwezenlijken.

Uw ideeën en voorstellen om onze plannen en/of communicatie te verbeteren zijn uiteraard van harte welkom.

Laatst aangepast op dinsdag, 12 mei 2015 16:46