Home > Dorpsraad > Updates
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Updates

 
 
 
woensdag, 19 december 2012 00:00

- Update december 2015

- Update september 2015

.

.

.

.

Uit de dorpsraadvergadering van dinsdag 14 april 2015

Locatie: Basisschool de Talententoren.

Beste Dorpsgenoten,

Naast de vele activiteiten die door verenigingen, clubs en bijzondere activiteiten zoals Kermis, kledingbeurs, @Sterksel etc. worden ontplooid heeft Sterksel ook een zeer actieve Dorpsraad.

Zo druk met allerlei zaken, dat het er vaak niet of te weinig van komt onze achterban goed te informeren en op de hoogte te houden.

Met deze ‘maandelijkse’ nieuwsbrief willen we een serieuze poging ondernemen daar verandering in te brengen.

In korte stukjes zullen we u informeren over de onderwerpen die tijdens de laatste vergadering zijn besproken. Niet uitputtend, maar voldoende om hopelijk een goed beeld te krijgen van wat de Dorpsraad zoal bezig houdt.

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief meer willen weten, dan bent u van harte welkom tijdens de altijd openbare vergaderingen van de Dorpsraad. Deze vinden normaal gesproken plaats op de tweede maandag avond van de maand om 19u30 in onze basisschool De Talententoren.

Uiteraard is het ook mogelijk direct met ons contact op te nemen. 


Burgerinitiatieven:

De Dorpsraad tracht burgerinitiatieven daar waar mogelijk krachtig te ondersteunen. We hanteren daarbij een aantal spelregels. U kunt deze uiteraard ook vinden op Sterksel.nu: https://www.sterksel.nu/dorpsraad/burgerinitiatieven

Kinderopvang in Sterksel:
Na de melding van bezorgde ouders dat Korein gaat stoppen met kinderopvang op Providentia is er mede door de Dorpsraad intensief overleg gepleegd met alle betrokken partijen (Ouders, Korein, Kempenhaeghe, Gemeente,..) Het ziet er naar uit dat er een oplossing blijft binnen de terreingrenzen van Providentia, en dat er daarnaast een voorziening op de talenten toren wordt ontwikkeld. Op korte termijn lijken er in ieder geval mogelijkheden voor opvang behouden te blijven voor ons dorp.
 

Kloosterlaan:
De Kloosterlaan is afgesloten voor doorgaand verkeer door middel van een tractor sluis. In overleg met de omliggende bewoners is vastgesteld welke problemen aangepakt moeten worden om de leefbaarheid te waarborgen. We concentreren ons op problemen en oplossingen op de korte termijn. Het gaat dan met name om bereikbaarheid versus stofoverlast.
Pieter Loeff is ondertussen bezig handtekeningen te verzamelen onder een algemeen gedragen aanbeveling aan de gemeente. Pieter zal hiervoor alle direct betrokkenen benaderen.
 

P Thijssenlaan:
Voor zover bekend: nog geen verder actie.  Geen gesprek geweest met de gemeente. Onlangs is gewerkt aan verbetering van de weg.
 

Averbodeweg:
Er is op dit moment geen goede ontsluiting voor voetgangers Domein / Averbodeweg. De problemen worden urgent omdat er steeds meer huizen worden gebouwd aan Domein/Averbodeweg. Door het burgerinitiatief Averbodeweg en gemeente zijn er een aantal goede stappen gezet, maar hernieuwde aandacht is nodig om meer beweging en oplossingen te realiseren!


Ingekomen post:

Hierin treft u een samenvatting van de ingekomen stukken die we behandelen binnen de Dorpsraad. Het betreft vooral uitnodigingen van andere partijen binnen het netwerk van de Dorpsraad. Door zo veel mogelijk bij elkaar in de keuken te kijken proberen we op een efficiënte manier de beste ‘krenten uit de pap’ te pikken en deze voor Sterksel optimaal te benutten.

Mocht u hier iets tussen zien staan waar U denkt een bijdrage aan te kunnen/willen leveren bent u van harte welkom dit bij ons secretariaat te melden. Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan!

We vermelden hieronder uiteraard alleen die activiteiten die nog plaats gaan vinden.

26 mei ’15         Jaarlijks gesprek DR / B&W Heeze-Leende.
Betreft een stand van zaken bespreking tussen de leden van de Dorpsraad en B&W.


Mededelingen:

Onderzoek luchtkwaliteit LOG:
Het langverwachte onderzoek naar de luchtkwaliteit rond het LOG is inmiddels afgerond. De Dorpsraad heeft via deelname in de klankbordgroep die het onderzoek begeleide de resultaten bekeken en van haar opmerkingen voorzien. Alle opmerkingen van de verschillende partijen zijn zover mogelijk verwerkt in het rapport, en de definitieve versie is aan de opdrachtgevers aangeboden.

De Dorpsraad is blij met de meetkundige uitkomsten van het rapport, maar vindt het aantal metingen niet voldoende om de vlag uit te steken.

Zij is daarom in overleg met de Provincie, gemeente en de onderzoekers om te bezien hoe we meer en vooral solide duidelijkheid kunnen krijgen rond de luchtkwaliteit.

Overname Reiling:

Na de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad is de Dorpsraad in gesprek gegaan met provincie en gemeente. Ondertussen heeft er een kennismaking plaatsgevonden met de mogelijk nieuwe eigenaren van het terrein. De partijen hebben de uitnodiging met plezier aanvaard om tijdens een dorpsvergadering hun plannen in detail te komen toelichten. Ze spreken uit te staan voor transparantie en open communicatie!

 

Werkgroep Maatschappelijk:

Overleg Kempenhaeghe:

 • Tijdens een sessie met mensen van Kempenhaeghe, CRA, Stichting historisch Erfgoed Sterksel en een afvaardiging van de Dorpsraad is een nieuwe naam voor de WIJK bij Providentia gekozen. De stemming was unaniem, de nieuwe naam zal binnenkort bekend worden gemaakt.
 • 31 mei as zal er een open dag worden georganiseerd op Kempenhaeghe, gevraagd wordt of Sterksel (DR of bewoners, bedrijven) daar aan mee willen doen. Kempenhaeghe wordt verzocht wat op Sterksel.nu te plaatsen.
 • Verbindingsweg Providentia – Ten Brakeweg; Er wordt opnieuw met alle betrokkenen een discussie gestart om te bezien hoe deze verbinding voor alle partijen zou kunnen functioneren. Gedacht wordt onder andere aan een fietspad naast het zandpad. Kempenhaeghe is in principe geen partij. Onderwerk zal door de werkgroep INFRA verder worden opgepakt.

 

Werkgroep INFRA:

Door uitloop van de vergadering is de werkgroep niet meer aan bod gekomen. U kunt de voortgang van de diverse projecten echter in detail volgen op Sterksel.nu. Klik op https://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Stand_van_zaken_infra

 

 .............................................................................................................................

Uit de dorpsraad:

 • De 'kleine' ergernissen van Sterksel
 
 
 
   
 

STERKSEL 16-03-2014  De Dorpsraad Sterksel stuurde aan de gemeente de verzamelde Ergernissen (hier in volgorde van ontvangst). Met daarbij de aantekening dat een aantal hiervan niet gerekend kunnen worden tot de ‘Kleine ergernissen’ zoals door de gemeente omschreven in de oproep. Het betreft de nummers 17 en 18 die tot onmiddellijk ingrijpen verplichten en dus al zijn doorgestuurd als Melding/Klacht. En de nummers 3 t/m 9 betreffen de Averbodeweg/Domein waarvan de inrichting en ontwikkeling nog gaande is.

De gemeente zal nu bij elk punt een kostenberekening maken en daarna een voorstel voor de selectie doen.

Wij houden u op de hoogte!

Voor de een is die losse stoeptegel om overheen te stappen, voor de ander een dagelijkse irritatie die door de gemeente toch eindelijk zou moeten zijn verholpen.

1   Hondenpoep op de stoep
2   Grasbermen in de bebouwde kom worden maar 1 keer per 
     jaar gemaaid, dit geeft ook hinder en is bepaald geen fraai straatbeeld.
3   Onderhoud Averbodeweg: slechte stukken in goten
4   Verbreding parkeerstrook
5   Verkeersremmende maatregelen: maatregelen op kruising
     Domein/Averbodeweg
6   Onderhoud openbaar groen
7   Meer parkeergelegenheid Domein
8   Snelheid remmen (vooral voor verkeer van "achterland")
9   Ontsluiting Domein
10 De straatverlichting op de hoek Averbodeweg-Pandijk-Turfven geeft bijna geen licht meer. 
     Is het mogelijk om een paar lampen erbij te plaatsen?
11 Tussen de berm en de weg zijn grote gaten dat uitwijken met een fiets levensgevaarlijk
     is en te voet in het donker is niet te riskeren,in Turfven en Averbodeweg. De berm is
     hoger als de weg, water blijft langs de weg staan en zo rijden ze alles kapot.
12 De glasscherven rond de glasbak, ook dat is irritant.
13 De OS opnieuw verven!
14 Grote gele borden 'Bouwverkeer, berijden terrein weg op eigen risico' staan er al veel te 
     lang bij de Laathof, bouwverkeer is weg.
15 De borders aan de Laathof zouden door de gemeente verzorgd worden, 
     op de foto's is wel te zien dat daar (nog) niets aan gedaan is.
16 De os, het symbool en herkenningspunt van ons dorp, ziet er heel lelijk uit.
     Na de fraaie kunstuiting door de Sterkselse jeugd moest de os zo snel mogelijk weer in
     'oorspronkelijke staat' teruggebracht worden. Helaas is dat laatste op een zeer beroerde
     manier gedaan, de hele verflaag bladdert af en de os lijkt nu wel aangeschoten wild.
17 Fietspad P.Thijssenlaan: bij bruggetje gevaarlijk door losliggende stoeptegels
18 Fietspad P.Thijssenlaan: wortels drukken fietspad omhoog,
19 Kloosterlaan: stofoverlast door afdekking met cementhoudend gebroken puin. 
    Kloosterlaan nu afgesloten. Voorstel burgerinitiatief: medium-termijn oplossing met
    gebroken asfalt, Kloosterlaan kan dan weer open (minder verkeer in dorp).
20 Albertlaan: gevaarlijk voor met name fietsers door 
    - hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer
    - achterstallig onderhoud asfalt en graskeien in berm.
21 Passeerplaatsen op Turfven (en meer plaatsen in buitengebied). Door de uitbreiding van 
     agrarische bedrijven en het verkeer van en naar Someren zal de intensiteit van het
     vrachtwagen/trekkerverkeer toenemen.
     Aangezien het Turfven zeer smal is, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
22 Trottoir Valentijn - winkel goed toegankelijk maken voor voetgangers met rollator.
23 Ontbreken trottoir Beukenlaan tot aan Laathof. Probleem voor voetgangers.
24 Braakliggende terreintjes (Domein, naast Huize Sterksel, Laathof): stel bloemzaad beschikbaar 
     en laat dit periodiek maaien.
25 Hoek Turfven / RondeBleek: berm gevaarlijk
26 Dit komt door de wortels van de eikenboom die daar staat. Mijn vader is al slecht ter been en 
     heeft veel last van de wortels van een grote eikenboom voor zijn deur. Dit is een grote ergernis
     c.q. zeer gevaarlijk. Het probleem is al eens aangemeld. Tijd voor actie. Adres: P. Thijssenlaan 12.

 

 • Burgerinitiatief beter bekeken
 
 
 
   
 

Mensen uit gemeente Heeze-Leende zijn doeners. Dat blijkt wel uit het feit dat in onze gemeente veel projecten ontstaan waarmee, als inwoners er de schouders onderzetten, mooie dingen worden bereikt. Op deze burgerinitiatieven zijn we als gemeente erg trots. In deze rubriek willen we onze waardering tonen door de initiatiefnemers een podium te bieden.  

Foto: Ans Baks van de Dorpsraad Maarheeze geeft uitleg over het project ‘Samen mee naar de A2’ aan leden van een burgerinitiatief-in-oprichting uit Doorwerth. Tevens is uitleg gegeven door Annemarie van Kuijk en Piet Konings, collega-leden van het project (staan niet op de foto).


Wie bent u en aan welk burgerinitiatief heeft u uw bijdrage geleverd?

We zijn Jos Hendriksen en Jan Joosten. We wonen beiden in Sterksel en zijn lid van de werkgroep Infrastructuur van de dorpsraad Sterksel. Net als collega’s Trudy van Gurp, Jan van Oss, Jan Kursten en André Loeff hebben we aan de wieg gestaan van het project ‘Samen mee naar de A2?’ 

Hoe is dit initiatief ontstaan?

De leden van de werkgroep zijn erg bezorgd over de grote hoeveelheid vrachtwagens die door ons dorp rijden. Daarom hebben wij, samen met leden van de dorpsraad Maarheeze, de handen ineen geslagen en samenwerking gezocht met gemeente Heeze-Leende en Cranendonck, de provincie Noord-Brabant, firma Reiling en van Asten. Samen met deze partners hebben we het project ‘Samen mee naar de A2?’ gestart. We werken nu hard aan voorstellen voor een oplossing van het vrachtwagenprobleem. We worden daarbij geholpen door specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Over een aantal maanden hopen we onze voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraden van Heeze-Leende en Cranendonck. 

Wat adviseert u burgers die met een projectidee rondlopen?

We adviseren hen goed te kijken naar andere - gelijksoortige -  projecten. Maak gebruik van hun kennis en ervaring. Maak ook gebruik van lokale kennis, van mensen in je eigen buurt of dorp; er zijn veel meer mensen die kunnen bijdragen dan je in eerste instantie denkt. 

Blijf ook communiceren met je achterban, zodat bij iedereen duidelijk is wat je doet en wat je bereikt hebt.  Zo creëer je draagvlak voor je oplossing en voorkom je teleurstellingen achteraf. 

Hoe ervaart u de rol van de gemeente?

In een project als ‘Samen mee naar de A2’ zijn de burgers ‘in the lead’ en niet de overheid. De gemeente heeft dus een ongebruikelijke rol en moet zich terughoudender opstellen dan in het verleden. Dit verloopt in ons geval overigens prima. De gemeente behoudt natuurlijk haar eindverantwoordelijkheid. Uiteindelijk is aan de gemeenteraad het laatste woord, want tenslotte moet toch de gemeentebegroting van Heeze-Leende en Cranendonck de ruimte bieden om een en ander financieel rond te maken.

 

 

 • Geslaagde Dorpsavond 2014
 

De Dorpsraad in Sterksel kan terugzien op een zeer geslaagde dorpsavond op 18 februari 2014. Een volle Brabantzaal met een flink aantal ‘nieuwe gezichten’. En de gemiddelde leeftijd van de bezoekers was een stuk lager dan in de voorbije jaren. Een mooie ontwikkeling met het oog op de toekomst!

De toekomst, daar ging het vooral over op deze avond, maar er werd ook tijd ingeruimd voor wat er al gebeurd was. Onder het motto van deze avond ‘In Sterksel zie je hoe participeren werkt’ werden tijdens de presentaties ook de successen benoemd. En die zijn er volop.
De nieuwe voorzitter Bas Huysmans opende de vergadering. Hij vertelde hoe hij hier als voorzitter was verzeild, waar de dorpsraad voor staat en dat er met ca. 90 mensen aan de diverse projecten wordt gewerkt. ‘Maar we komen veel handjes tekort om al onze plannen te realiseren, dus alle hulp is welkom.’ Hij vroeg een applaus voor ex dorpsraadvoorzitter Iris van Koetsveld. Iris kon er in verband met een Zhineng Qigong cursus in het buitenland niet bij zijn. Haar man Bert beloofde de complimenten over te zullen brengen.
Bas sloot af met een oproep aan alle aanwezigen om elke week een tientje meer te besteden in de dorpswinkel. ‘Je hoeft er niet meer naar toe, als je maar wat meer besteedt.’ In het kader van leefbaarheid heeft de winkel prioriteit voor Sterksel. ‘Het is nummer 1.’ 
> Zie ook de presentatie.

 

 

 

 

 

De eerste spreker was Henk Kerkers over HSLnet. Bekend is dat 56% van de inwoners van Heeze-Leende heeft zich aangemeld. Een fantastische score. Ingaande oktober zijn de eerste aansluitingen gerealiseerd. Bekend zijn ook de problemen met de provider, die helaas op 1 februari heeft moeten afhaken. Het siert de coöperatie HSLnet dat zij dit perfect heeft opgelost: er zijn twee nieuwe providers: Plinq en Trined en ‘niemand heeft iets van de overgang op 1 februari gemerkt.’ HSLnet is in onderhandeling met Canal Digitaal. De verkiezingen voor de 25 koppige ledenraad hebben plaatsgevonden en met Anne van Lith, Arnold Nijssen Bert van Koetsveld, Susanne van Middelaar, Wim Kamp en Wim van der Voort is Sterksel hierin zeer goed vertegenwoordigd. Binnenkort komt er een informatiebrief en wordt er een informatieavond belegd. Hier zullen ook de nieuwe providers zich voorstellen en er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen. Voor vragen: HSLnet.nl en natuurlijk de servicewinkel in Heeze. Iedereen is daar van harte welkom.
> Zie ook de presentatie.

 

 

 

 

 

 

De derde spreker was Jan Joosten over Infrastructuur. Centrale vraag: waar willen we heen? Het antwoord: minder last van doorgaand verkeer in de dorpen, meer veiligheid en meer rust in de omgeving. De centrale as betekent voor bebouwde kom van Sterksel 25% minder verkeer. Voor de kom van Leende en met name voor die Heeze is de reductie nog groter. Ook de zuidelijke ontsluiting van de A2 is van grote betekenis voor Sterksel. De professionele aanpak door Infrastructuur is al bij herhaling als geroemd over de aanpak. De kreet ‘zo zie hoe participeren werkt’ is zeker van toepassing op de wijze zoals Infrastructuur dit doet.
> Zie ook de presentatie.
> Voor meer info over infrastructuur: klik hier     
               

 

 

 

 

Marc Kursten was de volgende spreker. Hij woont aan de Averbodeweg, waar de bewoners samen een burgerinitiatief zijn gestart. Er komt steeds meer (veracht)verkeer over de Averbodeweg en die is daar niet voor geschikt. Resultaat: minder veiligheid en meer lawaai. Door de bewoners is een werkgroep geformeerd die de problemen en mogelijke verbeterpunten in beeld heeft gebracht. Er is samenwerking gezocht met de werkgroep Infrastructuur van de Dorpsraad, waar meer expertise zit.
De eerste gesprekken met de gemeente hebben al plaatsgevonden en er zijn al concrete toezeggingen gedaan. Het overleg met de bedrijven in het achterland heeft er al in geresulteerd dat de vrachtwagens als beduidend langzamer rijden.
> Zie ook de presentatie   

 

 

 

 

Vervolgens kwam Ed Heuts (Gemeente Heeze-Leende) aan het woord. ’10 sheets in vijf minuten.’ Het moet gezegd: deze ambtenaar bracht de perikelen rond de gang van zaken met betrekking tot de centrale as met verve! En ja Ed, jouw foto komt ook op het virtueel plein. Voorwaard was dat hij een goede presentatie zou geven… De bestuurlijke borging, de onderzoeksvraag, de gedragenheid en wat het voor de diverse straten en dorpskernen betekent, kwamen aan de orde. En: ‘Het door Sterksel ingebrachte voorstel haalt het meeste verkeer uit de kernen.’
> Zie ook de presentatie  


 

 

 

 

 

Nancy Vroomen sprak als voorzitter van de werkgroep Maatschappelijk van de Dorpsraad. Omdat gegevens uit eerdere onderzoeken geen goed beeld meer gaven over de leefbaarheid en de wensen die er in Sterksel leven, is in  november 2013 is een onderzoek gestart onder de volwassenen. 54% van de inwoners vulden de enquête in. Dit is niet alleen een mooi resultaat, maar, wat nog belangrijker is, het geeft een representatief beeld. Naast de enquête hebben 24 diepte-interviews plaatsgevonden en zijn er twee zeer goed bezochte workshops geweest. Een en ander heeft geresulteerd in drie werkgroepen: Zorg, Contacten en eenzaamheid en Vervoer (zowel voor ontmoeten als zorg). Een gemiddelde score van 7,7 geeft aan dat Sterkselse mensen tevreden mensen zijn.
> Zie ook de presentatie

 

 

 

 

De luchtkwaliteit was het volgende onderwerp. Het werd toegelicht door Jos Ligtenberg, coördinator van de werkgroep Mediation Luchtkwaliteit ’t Chijnsgoed. Het gaat hier niet over onderzoek naar gas, maar over stoffen; hele kleine deeltjes, die diep in je longen kunnen komen zonder dat je het direct merkt. Verspreiding gaat door de lucht. Er zijn acht metingen gepland met boven- en onderwindse metingen. Betrokkenen / samenwerkenden zijn Reiling Sterksel, de veehouderijen van Van Asten en Kemperman, de GGD en voor het meettechnische gedeelte het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Utrecht.
> Zie ook de presentatie

 

 

 

 

 

De laatste spreker was Toon Liebregts namens Reiling Sterksel: ‘We hebben veel vergunningen en we zijn het meest gecertificeerde bedrijf op dit gebied in Nederland’. Het bedrijf heeft 10 certificaten en erkenningen, die door de heer Liebregts een voor een werden toegelicht. Er wordt gewerkt met acht partners. Met de dorpsraad is een communicatie protocol overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt om elkaar en de bewoners  transparant en tijdig te informeren over relevante aspecten in relatie Reiling. Er komt een nieuw project voor duurzame energie, dat zoveel groen gas en groene stroom oplevert dat het genoeg is voor de gehele gemeente Heeze-Leende. De hallen en de vergister zijn vergund en over een jaar is de productie een feit. De investeringen bedragen ca. € 30 miljoen. Er wordt alles aan gedaan om een betere, groenere uitstraling te krijgen en is een hal gepland voor inpandige compostering, waardoor er geen sprake meer is van overlast. Aldus de heer Liebregts. Voor de bouw van de hal moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op de vraag of er ’s nachts werd gereden gaf de heer Liebregts aan dat dit, met uitzondering in geval van calamiteiten, niet het geval is. Tussen 19:00 en 7:00 uur wordt er niet gereden. Een aantal bedrijfsactiviteiten gaat 24 uur per dag door. Dit zijn geen activiteiten die lawaai veroorzaken. 
> Zie ook de presentatie

Na afloop was er bij de diverse standjes, waarbij ook Providentia en de Werkgroep Geschiedenis waren vertegenwoordigd, volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Op de website sterksel.nu, onder het kopje uit de dorpsraadsvergadering vind u nog meer informatie over al deze onderwerpen:

 

 

 

 

 

 

  

Tot slot was er een muzikale verrassing: een spetterend optreden van Bloe Noots uit Sterksel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook  

Laatst aangepast op zaterdag, 22 februari 2014 10:26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraden ‘in the lead’, wat betekent dat?

 
 
Dorpsraden ‘in the lead’, wat betekent dat?
 
Geschreven door Math Dassen   
vrijdag, 31 januari 2014 01:13

Wat dat kan betekenen werd donderdagmiddag 30 januari in het gemeentehuis Heeze toegelicht door Ans Baks namens de dorpsraad Maarheeze en door Jan Joosten namens de dorpsraad Sterksel. En dat voor bijna 40 deelnemers aan een excursie ‘Overheidsparticipatie’ uit de gemeente Renkum (Gelderland), die zich op de hoogte wilden stellen van hoe ‘burgerparticipatie’ in de praktijk vorm kan krijgen.   

Het project ‘Samen mee naar de A2?’ leent zich daar uitstekend voor, kon wethouder van Bree in zijn inleiding melden. Want op initiatief van de beide dorpsraden is een convenant opgesteld dat heeft geleid tot dit project dat tot doel heeft een oplossing te vinden voor de verkeersoverlast die Sterksel en Maarheeze nu al ondervinden maar die nog veel groter wordt als straks het LOG (het landbouwontwikkelingsgebied) gerealiseerd wordt en het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed (met o.a. het afvalverwerkingsbedrijf  Reiling) zijn vergunning uitnut.

De projectgroep is inmiddels in een afrondende fase en zal na selectie uit de vele varianten die zijn onderzocht, een aantal oplossingen voorleggen aan de gemeentebesturen; de beslissing blijft immers uiteindelijk toch aan de politiek. Maar nu door de dorpsraden een aantal malen voor terugkoppeling naar de bewoners is gezorgd, zo gedegen is gezocht naar een breed draagvlak, wordt het voor een gemeenteraad  wel moeilijker nog tegenargumenten aan te voeren. Trouwens, het andere project, de Centrale as, de nieuwe aansluiting  van de A2 bij Zevenhuizen met de Somerenseweg, is al door de gemeenteraad Heeze-Leende overgenomen en is ook een noodzakelijke schakel in het hele plaatje van de  infrastructuur van de regio. Zonder Centrale as en zonder additionele aanpassingen in Heeze  (van de rondweg bij de Bulders) heeft een zuidelijke aansluiting bij Maarheeze geen enkel effect voor de verkeersstroom door Sterksel, werd duidelijk in een rapport uitgebracht door het ingenieursbureau Arcadis. Arcadis heette voorheen KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) maar die naam is nu voorbehouden aan een ideële organisatie die begeleiding verzorgt bij bewonersinitiatieven en ook bij het project ‘Samen mee naar de A2?’ betrokken is. (De excursie uit Renkum werd dan ook door de KNHM georganiseerd.)

Welke problemen deden zich voor in de verschillende fasen van het project? Eigenlijk komt alleen de tijdige communicatie tevoorschijn als echt probleem: de terugkoppeling naar de bewoners, hoeveel stappen kun je nemen alvorens hiervan melding te doen,  op welke wijze en in welke volgorde: eerst gemeenteraad, de pers, eerst direct betrokkene?  Optimale transparantie lijkt bereikt nu alle ‘stukken’ over de projecten te vinden zijn op de eigen site sterksel.nu  maar zorgen voor voldoende ‘draagvlak’ vraagt meer, vraagt een directer contact, overleg, discussiemogelijkheid. Kortom vraagt veel inspanning. Dat werd de Renkum-delegatie wel duidelijk.

Presenaties

- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 - Pieter Rozema
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 Ervaringen Dorpsraden - Ans Bax
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 - Jos van Bree
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014, SamenNaarDeA2 - Jan Joosten

Meer informatie

- Voor meer informatie over het project SamenNaarDeA2 klik hier.
- Voor meer informatie over de werkgroep Infrastructuur van de dorpsraad Sterksel klik hier.

 

 

 

Bijpraten over de stand van zaken bij Providentia:

  

Achtergrond

In afgelopen maanden zijn er meerdere oriënterende gesprekken gevoerd om te komen tot een basis voor verder overleg over mogelijkheden tot wederzijdse versterking van Providentia/Kempenhaeghe en het dorp en de dorpsraad Sterksel. In de oriënterende gesprekken zijn de doelstellingen, activiteiten, wensen en toekomstvisie van beide organisaties aan de orde geweest. Conclusie aan het einde van de oriënterende gesprekken was dat er voldoende aanknopingspunten zijn en bestaan om verder (regulier) overleg te starten.  Het in dit verslag beschreven overleg van 27 nov was een eerste sessie daarvan.

1.     Providentia: activiteiten en status

1.1 Klooster

   Er zijn gesprekken gaande over de inrichting van het klooster. In ieder geval komt beneden dagbesteding, boven behandelfuncties. De horeca blijft ongewijzigd, gecombineerd met dagbesteding.

   Er zijn tevens gesprekken gaande over het eigenaarschap van het klooster. De beschikbaarheid moet ook in de toekomst gegarandeerd zijn, het klooster blijft een zeer essentieel onderdeel van Providentia.

   De kerk blijft kapel, maar is in de toekomst ook breder in te zetten. Providentia heeft eigen pastoraal werker.

1.2 School

   De school gaat februari weg van de huidige locatie op het Providentia-terrein. De busjes zullen dan niet meer over de Albertlaan rijden maar over de Heezerweg naar Kempenhaeghe.

1.3 Terrein

   Er komt een nieuwe inrichting van het terrein a.d.h.v. het ‘Masterplan Groen’, dat momenteel met de gemeente Heeze-Leende besproken wordt. Geen gesloten karakter gewenst i.v.m. doelstelling van het nieuwe Providentia (omgekeerde integratie). Bestaand groen wordt zo veel mogelijk gehandhaafd.

   In het midden van het terrein komt het ‘groene hart’ (incl. evenemententerrein), waarvoor een ‘Start Document’ in de maak is.  Op het evenemententerrein straks bijv. ook een pit pat spel (“mini-golf op hoogte”).

1.4 Albertlaan

      Het kruispunt bij Providentia op Albertlaan moet veilig zijn voor bewoners. Daarom is er een 30km/u zone ingesteld.  

      Dorpsraad meldt dat de bewoners van Grote Bleek/Peelven niet enthousiast zijn over de 30km/u zone. Hr Bomer geeft te kennen er toch zo veel mogelijk rekening is gehouden met agrarisch verkeer: op de plaats van de verhoogde kruising voor Providentia is geen rotonde gekomen om het voor agrarische bedrijven niet te moeilijk te maken.

      De gemeente Heeze-Leende heeft de leiding bij de inrichting van de gehele Albertlaan, ook van het 30km/u gebied. 

1.5 Winkel

      De bedoeling is dat er geen echte winkel komt, maar eventueel een verkooppunt gekoppeld aan de winkel van Sterksel. Dit verkooppunt is bedoeld voor eerste levensbehoeften.  Het wordt pas ingericht als er voldoende mensen op het Provi-terrein wonen.

      We gaan te zijner tijd de betrokken partijen met elkaar in contact brengen.

1.6 Tennisbaan

Momenteel zijn er nog geen voorzieningen getroffen voor een nieuwe tennisbaan. Duidelijkheid omtrent de aanleg van een baan tbv het providentia-personeel komt er naar verwachting in januari ‘14. [1])

2.     Dorpraad: activiteiten en status

De voor Kempenhaeghe/Providentia meest relevante onderwerpen van de dorpsraad zijn  Wonen, Welzijn, Zorg (Maatschappelijk Cluster), Albertlaan en Centrale As (Infrastructuur Cluster).

2.1 Wonen, Welzijn Zorg

      Enquete en interviews gehouden in Sterksel. Deelnemers: alle inwoners van 18 en ouder. Resultaten zijn verwerkt in rapport van het P.O.N.

      Bij het analyseren van de resultaten van de enquete zal er worden gelet op “Providentia/Kempenhaeghe-aspecten”.

2.2 Albertlaan

Hr Joosten merkt op dat de Albertlaan voor fietsers (en in mindere mate voor voetgangers) nog steeds onveilig is, met name vanwege de staat van onderhoud (wegdek en graskeien) en de hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer. Naar zijn overtuiging moet dat ook een probleem zijn voor het personeel van Providentia. Zie ook 1.4.

2.3 Centrale As

      De  centrale as zou niet alleen veel verkeer uit de dorpskernen Heeze. Leende en Sterksel kunnen wegtrekken, maar zou ook de toegankelijkheid van bedrijven in de gemeente kunnen verbeteren. Voor Kempenhaeghe/Providentia valt daarbij niet te denken aan woon/werkverkeer, maar ook aan de bereikbaarheid voor patiënten van het ziekenhuis Kempenhaeghe. 

      Aan een eventuele bijeenkomst van belanghebbenden van de CentraleAs (ter ondersteuning van de activiteiten van gemeente Heeze-Leende) zou Kempenhaeghe zeker meewerken. 

3.   Conclusies en afspraken

      Vervolggesprekken lijken als eerste zinvol over de volgende onderwerpen:

 • Zorgzaken, voorzieningen voor Providentia en Sterksel
 • Manieren om inwoners van Sterksel bij Providentia te betrekken

      Van deze en volgende bijeenkomsten zal een verslag gemaakt worden. Het verslag moet door alle partijen worden geacccordeerd voordat het verspreid kan worden. 

      Volgende bijenkomst: 5 februari, 18u, Kempenhaeghe.

 


[1] Nagekomen bericht van Hr Bomer (18 december 2013): de tennisbaan komt er definitief niet.

 

Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting is beste optie.

 

De dorpsraden van Sterksel en Maarheeze hebben in het kader van het project “Samen mee naar de A-twee?” verschillende verkeersoplossingen voorgelegd bij de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Beide gemeenten stemmen in met de conclusie van de projectgroep dat de bedrijven van het bedrijvenpark ’t Chijngoed en het nabij gelegen LOG-gebied het beste in zuidelijke richting kunnen worden ontsloten richting A2 Eindhoven-Maasstricht. Uit de overblijvende varianten wordt te zijner tijd een definitief besluit genomen.

De zoektocht om de kernen van Sterksel en Maarheeze zoveel mogelijk te ontlasten van zwaar vrachtverkeer van en naar eerder genoemde bedrijven begint voortgang en richting te krijgen. Medio 2012 is door de dorpsraden van Sterksel en Maarheze een burgerinitiatief opgestart om een alternatieve route te creëren om de overlast voor de beide dorpskernen  zoveel mogelijk te beperken. In de projectopzet is samenwerking gezocht met de betrokken bedrijven (o.a. Reiling b.v. en varkensbedrijf Van Asten), beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De trekkersrol van  beide dorpsraden is ondersteund en begeleid door deskundige medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Dit heeft geleid tot ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door alle betrokken partijen. Met ondersteuning van een duidelijke werkplanning is een uitgebreid vooronderzoek gestart, hetgeen rond twintig mogelijke verkeersoplossingen heeft opgeleverd, zowel in noordelijke als ook in zuidelijke richting. De verschillende mogelijkheden zijn besproken en gedetailleerd beschreven en vastgelegd. In de uitwerking van ontsluitingsvarianten is uitdrukkelijk rekening gehouden met de last die veroorzaakt zou kunnen worden voor direct aanwonende personen, gezinnen en/of bedrijven. Het verkeerstechnisch adviesbureau Arcadis heeft de verschillende varianten vervolgens beoordeeld en doorgerekend op de invloeden op en gevolgen voor de verkeersstromen in beide dorpen. De eindconclusie luidde in alle gevallen dat een oplossing in zuidelijke richting zou moeten worden gezocht en wel met ondersteuning van een aantal andere verkeersremmende maatregelen in Maarheeze en Sterksel, zoals 30 km begrenzing en drempels.

Het geheel van mogelijkheden is in beide dorpen tijdens discussieavonden in de maand november bij de achterban voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten werd door het overgrote deel van de dorpsbewoners ingestemd met de conclusie om in zuidelijke richting een oplossing te realiseren. Wel bleek dat direct aanwonenden van mogelijk vast te stellen routes zeker niet enthousiast zijn ingeval de oplossing hun voordeur dichtbij zou gaan passeren.  Tijdens de bijeenkomsten werd overigens geen traject als eindoplossing in detail gepresenteerd. Er blijven nog altijd zo’n vijftal varianten, die nog nader in studie moeten worden genomen. Zoals aangegeven kunnen de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck zich eveneens vinden in de gepresenteerde conclusies.

Het project zal nu een vervolg gaan krijgen. De verschillende overgebleven varianten zullen nog verder worden uitgewerkt en zo mogelijk worden doorgerekend op verkeerstechnische gevolgen. De resultaten zullen opnieuw worden voorgelegd bij de dorpsbewoners van Sterksel en Maarheeze, waarna ook de politiek van beide gemeenten een besluit wordt gevraagd. Naar verwachting zal omstreeks maart/april 2014 nadere informatie volgen.

 

 

Metingen luchtkwaliteit.

 

Het is mogelijk dat u t/m ca. juni 2014 af en toe een of enkele meetinstrument ten zuiden van Sterksel in het veld zult aantreffen of reeds heeft aangetroffen (zie foto).

Het’ Institute for Risk Assessment Sciences’ (IRAS) van de Universiteit Utrecht is in oktober 2013 begonnen met het verzamelen van meetgegevens m.b.t. de luchtkwaliteit. Medio 2014 worden die gerapporteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de GGD en wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Heeze-Leende. Het is een uitvloeisel van een mediation overleg dat enkele maanden geleden werd afgerond en waarbij de dorpsraad zich heeft ingespannen om dit onderzoek uit te laten voeren.

Het onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van stoffen door de lucht, die door enkele bedrijven worden uitgestoten. Het gaat om composteer- en grondverwerkingsbedrijf Reiling alsmede enkele veehouderijen in het gebied Chijnsgoed. Alle bedrijven verlenen hun volledige medewerking aan de metingen.

Met nadruk geldt het onderzoek als een eerste verkenning gericht op de bronnen.  Afhankelijk van de gemeten concentraties beperken de metingen zich nu tot afstanden van max. 250 m van de bron. Hoe groter de afstand tot de bron, hoe lager de concentratie. Metingen onder het achtergrondniveau (het niveau dat zonder genoemde bedrijven ook al gemeten zou worden) leveren geen bruikbare informatie meer op. Op een bepaalde afstand van de bedrijven wordt die waarde bereikt. Hoe groot die afstand hier zal zijn moet uit de metingen blijken.

De dorpsraad heeft zitting in de klankbordgroep die het onderzoek bewaakt en volgt. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen wij u nader informeren. De verwachting is dat dit niet eerder dan medio 2014 het geval zal zijn.

 

namens de dorpsraad Sterksel,

 

Jos Lichtenberg,

Zie ook ggdbzo.nl

 

 

 

Brede steun voor Werkgroep Infrastructuur.

 

Op dinsdag 26 november heeft de Werkgroep Infrastructuur haar plannen gepresenteerd. Ondanks de voetbalwedstrijd Ajax – Barcelona was de Brabantzaal van Dorpshuis Valentijn nagenoeg vol met belangstellenden. Ook een afvaardiging van de Dorpsraad Maarheeze en heer Pieter Rozema van de Heidemij waren aanwezig.

Het doel van de avond was drieledig:
- informeren over de ontwikkelingen en de stand van zaken
- gelegenheid tot het stellen van vragen en inbrengen
van voorstellen
- beantwoording van de vraag of er voldoende draagvlak is
voor de ingeslagen weg

Foto vlnr Jan van Oss, Jos Hendriksen en Jan Joosten

Om te beginnen met het draagvlak: het is essentieel dat de Werkgroep Infrastructuur - als onderdeel van de Dorpsraad in Sterksel -  spreekt namens de gemeenschap Sterksel. En dat blijkt zo te zijn.
Met de conclusie van de Projectgroep, Arcadis en de Stuurgroep: ‘Resultaten van alleen een nieuwe ontsluiting zijn onvoldoende: Oplossing = (zuidelijke) ontsluiting + centrale as + aanvullende maatregelen in Sterksel en Maarheeze!’ was - op een stem na - iedereen het eens.

Vóór de pauze en de discussie werd aan de aanwezigen met behulp van een tot in de puntjes verzorgde PowerPoint presentatie door Jan Joosten verteld wie in de Werkgroep Infrastructuur zitten, wat de doelstellingen van de Werkgroep zijn en het doel van de bijeenkomst. Probleemstelling: teveel vrachtverkeer in de dorpen. Een belangrijk deel van dit vrachtverkeer komt van Reiling in Sterksel, dat vergunning heeft voor maximaal 1.230 voertuigbewegingen per etmaal. De vrachtbewegingen van het LOG Chijnsgoed (48 vrachtbewegingen per week met een uitbreidingsmogelijkheid naar maximaal 118 per week) zijn hierbij vergeleken peanuts. Bij het zoeken naar een oplossing was sprake van een patstelling, maar er ontstond een burgerinitiatief. De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel staken de koppen bij elkaar en inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook de gemeenten en de provincie partij zijn.

Vervolgens kwam werkgroep voorzitter Jos Hendriksen aan het woord om het streven ‘Samen mee naar de A2’ toe te lichten en wat te vertellen over de Projectgroep en de Stuurgroep.

Daarna was het woord aan werkgroeplid Jan van Oss. ‘We hebben de tekst gehad, nu gaan we plaatjes kijken.’ Aan de hand van een aantal sheets werden de ideeën in beeld gebracht en toegelicht. Er waren 19 potentiële oplossingen. Hieruit werd een selectie van 5 gemaakt. Met betrekking tot de ontsluiting van de A2 is uiteindelijk één variant overgebleven: ‘de zuidelijke variant’.

De zuidelijke variant is geen oplossing voor de verkeersproblematiek in Sterksel. Zonder de ‘centrale as’ (zie sheet nummer 17 van de >> presentatie <<) en aanvullende verkeersmaatregelen kan het (sluip)verkeer door de bebouwde kom in Sterksel zelfs toenemen. Vandaar boven aangehaalde conclusie met twee keer +.  

Na de discussie en de pauze werd door Jan Joosten ingegaan op ‘Betere (verkeers)voorzieningen in Sterksel', met nadruk op de top-10 problemen en het Toekomstbeeld. Zie de presentatie, sheet 32 e.v.

Opgemerkt werd dat bij de verkeersbewegingen geen rekening is gehouden met verkeer naar en van Providentia en Hof van Cranendonck.

De vraag werd gesteld of Reiling 1,5 vrachtauto per minuut kan verwerken. De heer Liebregts van Reiling gaf aan dat er twee weegbruggen zijn en er dus 3 minuten per vrachtwagen beschikbaar zijn. En dat is voldoende. Auto’s komen echter niet om de 1,5 minuut, maar er zijn ook piekmomenten. Dan moeten de auto’s niet in file op straat blijven staan, maar op het terrein terecht kunnen. De heer Liebregts gaf aan dat als het in de toekomst zo druk zou worden (momenteel zijn er ongeveer 300 verkeersbewegingen per dag), er afdoende aanvullende maatregelen worden genomen.
Op dit moment zijn er 1230 vrachtbewegingen per etmaal vergund. Op de vraag of dit in de toekomst nog wordt uitgebreid was het antwoord van de heer Liebregts: ‘nee’.

Meer informatie over de Werkgroep Infrastructuur vindt u op http://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Stand_van_zaken_infra

Kijk ook op http://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/SamenMeeNaarDeA2

 

 

 

Vrijwilliger in beeld: Bas Huysmans

Een interview met Bas Huysmans is er een met een makkelijke prater. Bas is sinds enkele maanden voorzitter van Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel, dus de hoogste tijd om hem aan u voor te stellen.

Bas is in 1964 in Eindhoven geboren. Op driejarige leeftijd verhuisde hij, samen met vader Rien, moeder Trudy, broer Kees en de zussen Hanne en Mieke, naar de Ten Brakeweg in Sterksel. 

Op 23 jarige leeftijd trouwde Bas met de uit Heeze afkomstige Wilhelmien Vertogen. Vertogen is een bekende naam in Heeze. De ouders van Wilhelmien kwamen uit gezinnen van 9 resp. 11 kinderen en bijna allemaal zijn ze in Heeze of de directe omgeving blijven wonen. Wilhelmien: ‘Ik heb bijna in iedere straat in Heeze familie.’ 

Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar Veldhoven, Blerick, Best, nogmaals in Best en vervolgens naar Täby in Zweden, net boven Stockholm. De laatste verhuizing vanuit Best met inmiddels drie tienerzonen op de middelbare school: Kees, Hans en Ruud.    

De werkgever van Bas, Beamix, waarvan vader Rien tot zijn pensioen in 1993 directeur was, werd onderdeel van Heidelberg Cement, met het hoofdkantoor voor de mortel business in Zweden. (Mortel is een mengsel van cement, zand, ‘zout en peper’ en water om mee te metselen, tegelen, beton te storten enzovoorts.) Aan Bas werd gevraagd om daar directeur inkoop te worden. Omdat het antwoord na instemming van het hele gezin 'ja' was, volgde de verhuizing naar Zweden.

Vanuit Zweden werd het rondreizen voor de business in 23 landen. In 2008 werden de activiteiten overgenomen door Saint-Gobain-Weber, een grote multinational, werkzaam in 48 landen. Dit bedrijf wilde dat Bas, na twee jaar in Zweden te hebben gewoond, naar Frankrijk verhuisde om de inkoop te gaan regelen. Woonplaats: Parijs. De familie Huysmans was aan het wonen in een rustige omgeving gewend en verhuizen naar Parijs stond niet op hun wensenlijstje. Het werd: wonen in Zweden, een bureau in Parijs en vier dagen per week vliegen.
In 2010  ging de algemeen directeur van de groep in Nederland de leiding in Duistland overnemen. Voor deze vrijkomende functie was Bas in beeld. Het eerste anderhalf jaar werd het door de week Nederland en in het weekend Zweden.

Een rustige woonomgeving werd gekoesterd en toen moeder Trudy in 2011 naar een appartement in Eindhoven ging (vader Rien was vijf jaar eerder overleden) kwam het huis aan de Ten Brakeweg te koop. Bas: ‘Toen werd het simpel. We zouden wel gek zijn geweest als we het niet hadden gekocht.’ Aldus geschiedde. Kees en Ruud zijn mee terug naar Nederland gekomen. Hans woont in verband met studie in Zweden.

Hobby’s? ‘Voor de broodnodige rust moet ik bouwen en verbouwen; niet vergaderen, praten en dergelijke, maar met mijn handen werken. Ik doe dan ook zoveel mogelijk van de verbouwing zelf. Vroeger knapte ik een huis op en daarna gingen we weer naar een ander huis. Die animo is nu minder. Daarnaast  probeer ik af en toe te gaan golfen, maar de keren per jaar zijn op een hand te tellen. Ooit komt het er nog van.’
 
Wilt u wat vertellen over het vrijwilligerswerk dat u gedaan hebt en doet?
‘Ik ben grootgebracht met de gedachte dat je niet alleen moet profiteren van waar je woont en werkt, maar dat je moet bijdragen aan de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt.’

nvdr - De Sterkselnaren die Rien Huysmans hebben gekend zullen dit zeker beamen. Op Sterksel was Rien lector in de kerk, mede-redactielid van het parochieblad, penningmeester bij de KBO, voorzitter van de werkgroep voor ‘de winkel’ op Sterksel en tot aan zijn overlijden in 2007, voorzitter van de Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel, die de winkel onder haar hoede heeft. Historisch is zijn uitspraak in zijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep: ‘Als we op Sterksel een winkel willen, dan komt er een winkel!’    

‘In mijn werk heb ik altijd gekeken naar de business, de buurt. Voor de Hurk in Eindhoven, bij onze buren op industrieterreinen en bij brancheverenigingen probeer ik mijn steentje bij te dragen.

Op een zomermiddag in 2013 stapte Iris van Koetsveld  bij ons de ‘bouwplaats’ op met de melding dat mijn naam bovenaan op het lijstje stond van kandidaten voor de nieuwe dorpsraadvoorzitter. Nogal een verrassing, maar het past wel in mijn gedachtegang om iets voor het dorp in het algemeen belang te doen. Ik heb me laten verleiden om eens op de vergadering te komen luisteren naar wat de Dorpsraad doet. Ik was enorm onder de indruk en dat is de laatste maanden alleen maar toegenomen.  

Ik heb meteen aangegeven dat ik ‘geen tijd’ heb om allerlei vergaderingen bij te wonen. Ik heb namelijk een redelijk drukke fulltime baan, maar dat was geen probleem. De Dorpsraad vergaderde één keer per maand. De praktijk is, dat er nu haast elke week wel een dorpsraadactiviteit is. Het is enorm leuk om met al die verschillende projecten en meningen om te gaan en de harmonie te vinden. Bijkomend voordeel is dat Wilhelmien en ik in korte tijd heel veel mensen ontmoet hebben en dat maakt leven stuk aangenamer.’

Nu u toch aan het woord bent, is er iets dat u graag zou willen zeggen aan de inwoners van Sterksel,
een boodschap of zo?   
‘Ja. Na drie maanden Dorpsraad moet je vaststellen dat door een beperkte groep enorm veel werk wordt verzet. Er wordt hard en met veel enthousiasme gewerkt. Communicatie met de achterban is een belangrijk punt. We moeten laten weten wat we doen en er voor waken dat we té hard gaan. Het zou goed zijn dat de groepen die een rol spelen worden uitgebreid met nieuw bloed, met jeugdig enthousiasme en met een betere vertegenwoordiging uit de verschillende verenigingen en clubs. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om een oproep aan Sterkselnaren te doen zich spontaan  te melden voor een actieve rol in de Dorpsraad of in een van de werkgroepen.’      

 

 

 

Voortgang onderzoek Wonen, Welzijn en Zorg

Zoals u eerder heeft vernomen, is medio september gestart met het onderzoek naar Wonen Welzijn en Zorg in Sterksel. De centrale vraag is: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we op een prettige, veilige en gezonde manier in Sterksel kunnen blijven wonen en wat willen en kunnen wij zelf daaraan bijdragen.  De quote opgenomen in het IDOPplan 2008: “ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning en leefomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb.  Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen”, is hierin voor ons leidend.

Het onderzoek bestaat uit 3 fases en we zijn nu aan fase 2 toegekomen.

In de eerste fase hebben we getracht de huidige situatie van de inwoners van Sterksel in beeld te brengen. We hebben hiervoor enquêtes verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sterksel.  U heeft dit allen gemerkt.

Aan totaal 1010 inwoners zijn de enquêteformulieren uitgereikt en van 550 hebben wij deze terug mogen ontvangen, gemiddeld 1 per gezin. Een geweldig resultaat dat weergeeft hoe groot  de betrokkenheid en het draagvlak is voor de leefbaarheid van Sterksel. 
foto: instructiebijeenkomst enquête

In de tweede fase gaan we op zoek naar de daadwerkelijke behoefte en hulpvragen. We houden hiervoor een 25 tal diepte interviews. Voor het afnemen van deze interviews zijn eigen inwoners benaderd met expertise in de gezondheid-, welzijn- of sociale sector.  Het PON (onderzoeksinstituut dat ons begeleidt bij het onderzoek) heeft alle interviewers op een avond geïnstrueerd (zie foto).

De inwoners die geïnterviewd worden zijn gespreid over alle wijken, leeftijden, persoonlijke status en/of sociale omgeving.

De derde fase van het onderzoek is een workshop voor alle inwoners waarin de bevindingen uit de enquêtes en interviews aan de inwoners worden voorgelegd op zoek naar passende oplossingen voor ons dorp die omgezet kunnen worden in acties en beleid. Deze workshop vindt plaats op dinsdag 19 november om 19.30 uur tot 22.00 uur in Dorpshuis Valentijn.

We  prijzen ons gelukkig met het draagvlak vanuit de inwoners, inzet van inwoners met expertise die de interviews willen houden, inwoners die geïnterviewd willen worden en met het PON dat ons begeleidt. We hebben alle vertrouwen in een goede uitkomst en zijn en blijven trots op Sterksel.

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
Jos Hendriksen, Wim van Laarhoven, Tonny Stienen, Wim Stolp, Ton van der Togt, Nancy Vroomen (voorzitter), Carel van der Zanden

 

Uit de dorpsraad:

Resultaat mediationtraject: een Onderzoek Luchtkwaliteit in Sterksel en andere afspraken.

Sterksel, 16 oktober 2013

Naar aanleiding van een aan firma Reiling Sterksel B.V. verleende milieuvergunning, heeft de dorpsraad in maart j.l. een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Noord-Brabant. In dat bezwaarschrift uit de dorpsraad zijn zorg over het gebrek aan kennis van de gezondheidsaspecten van de uitbreiding van activiteiten op het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed.

In een mediationtraject is met een vijftal partijen, de Provincie, De firma Reiling B.V., de Gemeente,  het Waterschap en de Dorpsraad is gezocht naar een oplossing voor de door de Dorpsraad geopperde zorg voor de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners van Sterksel. Op 28 augustus j.l. is het mediationtraject afgerond met een overeenkomst tussen bovengenoemde partijen en na een perscommunicé door de GGD  mogen de afspraken gecommuniceerd worden.   

Doel van de Dorpsraad was om de zorg  die er is onder de bevolking van Sterksel over gezondheid en leefbaarheid bij partijen onder de aandacht te brengen en afspraken te maken om deze zorg zoveel als mogelijk weg te nemen.  Onze zorg is door alle partijen onderkend en het resultaat is weergeven in een 3 tal concrete afspraken met acties:

 • Er wordt een onderzoek verricht waarin, op verschillende momenten, meerdere metingen worden gedaan naar de luchtkwaliteit van een drietal bedrijven in Sterksel zijnde Reiling B.V. en twee intensieve veehouderijen (Van Asten en Kemperman). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD en voor het meettechnische gedeelte door het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Utrecht.
 • Er wordt een klankbordgroep geformeerd met een afvaardiging van de Dorpsraad, de Provincie, de GGD en de bedrijven om de onderzoeksopzet, de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek te volgen en te beoordelen. Dit houdt niet in dat de klankbordgroep over het onderzoek op zich mag oordelen, maar wel dat de klankbordgroep het inhoudelijk feitelijk moet kunnen “beoordelen”en dat de leden hun advies of mening daarover aan het onderzoek kunnen toevoegen.
 • Er is een communicatie protocol ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om elkaar en de bewoners  transparant en tijdig te informeren over relevante aspecten in relatie tot dit onderwerp.

Op basis van bovengenoemde resultaten heeft de Dorpsraad  haar bezwaar tegen de vergunning van de Provincie ingetrokken.

Alle bij de mediation betrokken partijen realiseren zich dat het onderzoek weliswaar een zinvolle stap is en nuttige informatie op zal leveren, echter dat het  beperkt is tot luchtemissies bij de huidige bedrijfsvoering van bedrijven. Bovengenoemd onderzoek met de eventuele vervolgstappen is op dit moment  de  maximaal haalbare uitkomst en alle partijen spreken een gezamenlijk  vertrouwen uit in de gemaakte afspraken.

De Dorpsraad Sterksel is trots op de kracht van onze burgerparticipatie. Zij dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet, expertise en enthousiasme waardoor dit resultaat mogelijk is gemaakt: de heer Arent Jan Michels (longarts), de heer Thjoen Oei (neuroloog), de heer Henk Hoekstra (orthopedisch chirurg) en last but not least de heer Cees de Busser. In de klankbordgroep zal de heer Jos Lichtenberg (hoogleraar TU Eindhoven) en de heer Arent Jan Michels (longarts) namens de Dorpsraad participeren.

In het communicatieplatform met Reiling Sterksel, nemen namens de Dorpsraad Bas Huysmans (voorzitter Dorpsraad), Jan Joosten (voorzitter werkgroep infrastructuur) en Nancy Vroomen (voorzitter werkgroep Maatschappelijk) zitting.

U kunt een kopie van de overeenkomst opvragen bij dorpsraad@sterksel.nu   

Bovenstaand verhaal ligt ook in de lijn met provinciaal beleid om omwonenden meer te betrekken bedrijvigheid in hun omgeving:

Provincie betrekt omwonenden bij toezicht.

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2013/november/provincie-betrekt-omwonenden-bij-toezicht.aspx

In de uitzending, onder ons, van Omroep Brabant licht gedeputeerde Johan van den Hout dit nog eens toe, Sterksel word hier als voorbeeld genoemd: http://www.omroepbrabant.nl/?epg/7741372/Onder+Ons.aspx

 

Uit de dorpsraad:

Onderzoek invloed bedrijfsactiviteiten op luchtkwaliteit Chijnsgoed

 

 

 

Uit de dorpsraad:

Afscheid voorzitter Iris van Koetsveld.

Afgelopen zaterdag heeft de dorpsraad afscheid genomen van Iris van Koetsveld, als voorzitter.

Na ruim 4 jaar waarin diverse leefbaarheidsprojecten tot uitvoering kwamen, gaat Iris zich volledig toeleggen op haar nieuwe passie: QIRIS.

Het typeert Iris, aanpakken en doorpakken.

De dorpsraad bedankt Iris voor haar tomeloze inzet, en wenst haar veel succes met de nieuwe uitdaging.

Ook lid en medeoprichter Gerard Reiling en Annemarie Noordman (notulist) namen afscheid van de dorpsraad, ze blijven nog wel actief als lid van de werkgroepen, infrastructuur en historie.

Op de vergadering van 9 september zal het voorzitterschap formeel worden overgedragen aan Bas Huysmans.


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 15 april 2013

Stand van Zaken HSL 
Henk Kerkers licht de Dorpsraad in over de planning. Het is de bedoeling dat in het 4e kwartaal de kom van Sterksel wordt aangesloten. 
Wim Camp heeft zich aangemeld voor de interim ledenraad. Het doel van de interim raad is: zorgen voor een reglement en de verkiezing van de definitieve ledenraad voorbereiden. Voorgestelde bezetting: 6 uit Heeze, 5 uit Leende, 4 uit Sterksel, 2 uit Industrieel, 2 Agrarisch, 2 Zorg/Onderwijs. Lees meer op www.HSLnet.nl of kom naar de HSL Informatiemarkt op vrijdag 3 mei in Heeze.

Mediation traject firma Reiling
De dorpsraad heeft besloten een Mediation traject in te gaan. Lees meer…

Stand van zaken Maatschappelijk
De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg o.l.v. Nancy Vroomen is zeer actief bezig. Lees meer...

Stand van zaken Infrastructuur
De werkgroep Infrastructuur o.l.v. Jan Joosten is ook zeer actief bezig. Lees meer…

Bijeenkomst dorpsraden op 21 maart 2013
In ontspannen sfeer zijn de Dorpsraden uit Leende, Leenderstrijp, Maarheeze, Soerendonk en Sterksel o.l.v. Jan v. Oss bijeen geweest. De lobbybrief Centrale As is mooi voorbeeld van hoe samenwerking werkt. Afspraak eens per half jaar bij elkaar komen. In oktober is de volgende keer.

Volgende vergadering
U bent van harte welkom op de volgende Dorpsraadvergadering op 13 mei 2013 van 19.30 tot 21.30 uur in de school.
 

Uit de vergadering van de Dorpsraad van 11 maart 2013


Beroepschrift Beschikking WABO inzake Reiling
De dorpsraad heeft op 22 februari een beroepschrift ingediend bij de Arrondissements Rechtbank te Den Bosch en richt zich hierbij met name op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Sterksel.

Stand van zaken Maatschappelijk
Mensen uit de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg zijn samen met Nancy Vroomen op bezoek geweest  in Elsendorp en Heusden. Jos Hendriksen en Nancy Vroomen voeren overleg met Providentia over de Voorzieningen.

Stand van zaken Infrastructuur
Namens de werkgroep Samen mee naar de A2 is er door Jan Joosten en Jan van Oss een oriëntatierit georganiseerd. Deelnemers waren Toon Liebregts, Marco van Asten, voorzitters en leden van de dorpsraden van Sterksel en Maarheeze. Verder is er een bezoek gebracht aan Erp waar een soortgelijk project in de afrondingsfase zit.

Afstemming tussen de Dorpsraden in de regio
Op 21 maart om 15 uur is er in het dorpshuis Valentijn een bijeenkomst van de dorps/kernraden van Soerendonk, Maarheeze, Leende, Leenderstrijp georganiseerd door Sterksel. Doel van de bijeenkomst is kennismaking, uitwisseling en samenwerking.    

Volgende vergadering
U bent van harte welkom op de volgende Dorpsraadvergadering op 15 april 2013  van 19.30 tot 21.30 uur in de school!

.
Uit de vergadering van de Dorpsraad van 18 februari 2013

Terugblik Dorpsavond 17 jan. 2013
De Dorpsraad kijkt tevreden terug op een succesvolle Dorpsavond. De opkomst was groot. Dat kwam ook door de onderwerpen die behandeld werden. De Dorpsraad zal volgend jaar de mensen weer persoonlijk uitnodigen (als ze thuis zijn).

Jaarplan 2013
Het jaarplan is vastgesteld. Klik door om het jaarplan te lezen - volgt. Ook is er een concept gezamenlijk jaarplan Dorpsraad-Gemeente, dit jaarplan zal na het jaarlijkse overleg op 13 maart a.s. tussen Dorpsraad en het voltallige College van B&W op Sterksel.nu te vinden zijn. 

HSL
Er zijn vragen gesteld over de ondervertegenwoording van Sterksel in de HSL ledenraad. De Dorpsraad deed eerder voorstellen voor een betere vertegenwoordiging van de dorpskernen. De Dorpsraad heeft contact opgenomen met de directie en gevraagd om dit aan te passen. Agendapunt voor DR vergadering van 11 maart 2013.

Vergunningaanvraag Reiling
De Dorpsraad heeft de afgelopen jaren al vele zienswijzen ingediend bij de Provincie, zie website / volgt.  Dit geeft aan dat zij de zorg deelt van een groot aantal inwoners van Sterksel t.a.v. de leefbaarheid. Nu wordt bekeken hoe het meest effectief te reageren voor 1 maart. U kunt dit volgen op Sterksel.nu>home>nieuws>kennisgeving WABO, of rechtstreeks via deze link.

Stand van zaken Maatschappelijk
Nancy Vroomen en Jos Hendriksen vertegenwoordigen Sterksel in het overleg met Providentia over de Voorzieningen. Alle ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en zullen met Providentia afgestemd worden. Win-win situaties creëren is het uitgangspunt van de DR. Motto: Samen Sterksel!

Stand van zaken Infrastructuur
Jan Joosten en Jan van Oss lichten alle ontwikkelingen toe. Onder kopje dorpsraad>werkgroep infrastructuur, staat meer informatie . Zoals u al gezien hebt, is begonnen met de sanering van de Kloosterlaan.

Volgende verdagering
U bent van harte welkom op de Dorpsraadvergadering van 11 maart 2013 van 19.30 tot 21.30 uur in de school!


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 10 december 2012


Mutaties in de Dorpsraadsamenstelling
Nancy Vroomen kunnen we verwelkomen als aspirant lid. Zij zal de clusterwerkgroep Maatschappelijk onder haar hoede nemen. U hoort van haar.

De Dorpsraad en de na-IDOP- se periode.
We zijn nog steeds bezig een vorm te vinden in de verdeling van de onderlinge taken en de communicatie. Op de Dorpsavond, 17 januari 2013, hoort u daar meer over.

Kermis
Marijntje Duisters houdt maandelijks de Dorpsraad op de hoogte van de stand van zaken. We ondersteunen daar waar nodig. We feliciteren de Stichting LOS: Leuk Op Sterksel met het oprichten van de Stichting. We zijn trots op deze voortvarende werkgroep. 

Belangrijke bijeenkomsten betreffend Leefbaarheid in de dorpen van Brabant 

17 oktober 2012 Themabijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen in Oirschot over Armoedebestrijding op het platteland. Wim van Laarhoven heeft deze bijeenkomst bezocht .

17 november 2012 Brabantlab bijeenkomst . Deze bijeenkomst is bezocht door Wim Stolp, namens het Kerkbestuur en  Ton van der Togt en Iris van Koetsveld, namens de Dorpsraad. Er zijn ideeën aangedragen in een workshop waar de vraag van Sterksel “Zorg en Woonvoorzieningen voor Ouderen in Sterksel” centraal stond. Er zal een werkgroep geformeerd worden, die zich daar mee bezig gaat houden.

3 december 2012 Provinciale Leefbaarheidsmeeting Z. O. Brabant. Deze bijeenkomst is bezocht door Nancy Vroomen en Iris van Koetsveld. Zij bezochten de workshops Transitie van de woningmarkt en Herbestemming erfgoed. Meer weten? Neem contact op met genoemde personen.

Infrastructuur

Lees meer over de Infrastructurele ontwikkelingen en die zijn er, klik door ……….

De eerste komende openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is:
de Dorpsavond op donderdag 17 januari. U bent van harte welkom.
U hoort daar in januari meer over.

De Dorpsraad wenst iedereen hele fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar

 

Uit de vergadering van de Dorpsraad van 9 september 2012


Mutaties in de Dorpsraadsamenstelling
Mirjam Römers trekt zich terug vanwege te grote druk van haar werkzaamheden. Wij bedanken Mirjam voor haar grote inzet op vele maatschappelijke terreinen.
De Dorpsraad begroet Jan Joosten als lid voor de duur van het project Infrastructuur.
Jan Joosten is al jaren een trouwe adviseur.

De Dorpsraad en de na-IDOP- se periode.
De Dorpsraad zal haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de wijze waarop zij zowel intern als extern communiceert voor het einde van dit jaar op Sterksel.nu publiceren.

De Ommetjes
De werkgroep is opgeheven. Er ligt nog wel een beheertaak wat betreft het boekje: Natuurlijk Sterksel. Het idee van een Kabouterpad ligt ook nog klaar om uitgewerkt te worden. Meldt u bij het secretariaat of bij de voorzitter als u zich hiervoor wilt inzetten.

Kermis
Er is een zelfstandig werkende enthousiaste groep mensen die zich bezig houdt met de Kermis 2013 en verder. De contactpersoon naar de Dorpsraad is Marijntje Duisters. Via de website leest u binnenkort hier meer over.

Belangrijke bijeenkomsten betreffend Leefbaarheid in de dorpen van Brabant

17 oktober 2012 Themabijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen in Oirschot over Armoedebestrijding op het platteland.

17 november 2012 Brabantlab bijeenkomst .

3 december 2012 Provinciale Leefbaarheidsmeeting Z.O.Brabant.

Meer weten? Neem contact op met het secretariaat en de voorzitter en lees de uitnodigingen en verdere ontwikkelingen hierover op Sterksel.nu

WABO vergunningen
Heeft u al de brief hierover gelezen van de Dorpsraad aan de Provincie?  Daarin leest u de standpunten van de Dorpsraad. Ook hier geldt: volg de ontwikkelingen op Sterksel.nu

Volgende DR vergadering is op 15 oktober a.s. van 19.30 tot 22 uur in de school.
U bent van harte welkom met vragen en opmerkingen


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 11 juni 2012


Uitreiking en overdracht Beeldje Samenwerking
De voorzitter van de Dorpsraad heeft van de gedeputeerde Brigite van Haaften een beeldje ontvangen. Het beeld staat voor Samenwerking en hiermee bedankt de provincie Sterksel voor de inzet van haar inwoners bij de realisatie van de 7  IDOP projecten.

De voorzitter zal op haar beurt dit beeld weer overdragen aan het bestuur van het dorpshuis, want dat is de plek waar veel betrokken Sterkselnaren samenkomen. 

De Ommetjes
Er wordt teruggekeken op een geslaagde opening door de burgemeester en een mooie scootmobielwandeling. De Dorpsraad bedankt nogmaals de werkgroep, die dit mogelijk heeft gemaakt en inmiddels heeft ieder huishouden een exemplaar van “Natuurlijk Sterksel Ommetjes” ontvangen.

Kermis
De dorpsraad bedankt alle mensen die het lukte om in  1,5 week een leuke en goed bezochte kermis te organiseren. Er zal nog een evaluatie volgen, waarbij de werkgroep die al bezig was met de kermisvoorbereiding van 2013, betrokken wordt.
De enthousiaste werkgroep presenteerde haar plannen, hiermee ronden zij de onderzoeksfase af en de dorpsraad wenst deze groep veel succes met de verdere werkzaamheden.

HSLnet
De dorpsraad ondersteunt van harte de activiteiten van de groep vrijwilligers die zich hiermee bezig houdt. Een steunpunt is ingericht in de dorpswinkel, waar op donderdag en zaterdagmorgen informatie gegeven wordt, vragen gesteld kunnen worden en mensen zich kunnen aanmelden.  

Infrastructuur
De clusterwerkgroep informeert de dorpsraad over haar activiteiten en er zal op 18 juni in het dorpshuis een voorlichtingsavond over het parkeerbeleid zijn. (heeft inmiddels plaatsgevonden)

Kerkplein
Sjef Driessens licht zijn ideeën over het “Dorpsplein van de toekomst” op sprankelende wijze toe. In september wordt verder gepraat.

Geen zomervergaderingen
De Dorpsraad zal in de maanden juli en augustus geen openbare vergadering houden.
Iedereen gaat na een drukke IDOP periode genieten van de zomerrust.
De Dorpsraad wenst ook alle inwoners een hele goede zomer toe.


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 9 januari 2012


Contact-ambtenaar
De nieuwe contact-ambtenaar tussen Dorpsraad en Gemeente is Ron Lavrijsen. Wij kennen hem vanuit de IDOP projectgroep Virtueel Plein. We kijken uit naar de verdere samenwerking.

Overleg Dorpsraad- College van B&W
Op 25 januari worden de agenda’s van beide partijen op elkaar afgestemd.

Communicatie
Er is formeel afscheid genomen van Marieke Graat en Jeroen Jansen van het jonge Communicatiebureau Partners in Crime (PIC). Er werd waardering uitgesproken over de wijze waarop zij de communicatie in Sterksel hebben beschreven en het document dat daaruit voortgekomen is: Communicatie in de rol van hovenier. Binnenkort te vinden op Sterksel.nu. Heel simpel: Bijpraten én doorpraten.

Nadere informatie Structuurvisie
Het in juli ingeleverde document “Naar een leefbare Heerlykheid in 2030” kan nog op een paar onderdelen aangevuld worden. Doe mee! Zie voor informatie op Sterksel.nu.

Bruikleenovereenkomst Website: de laatste loodjes
We hopen in de DR vergadering van februari deze overeenkomst te kunnen vaststellen en vervolgens tot ondertekening over te kunnen gaan.

Werkgroep Gezondheidsaspecten
Onder leiding van Ton v.d. Togt (sinds kort lid van de Dorpsraad) zal er met een aantal deskundigen onderzocht worden wat er bekend is over de luchtkwaliteit van Sterksel. Het gaat in eerste instantie om het verzamelen van gegevens. We houden iedereen op de hoogte. Wil je meedenken en doen meld je bij Ton v.d. Togt.

Maatschappelijk en Infrastructuur
De onder de Dorpsraad opererende clusterwerkgroepen Maatschappelijk en Infrastructuur houden u via de website op de hoogte van hun werkzaamheden en bevindingen.

Vacature notulist dorpsraad
Wie wil deze interessante taak op zich nemen, we zitten er letterlijk om te springen.
De Dorpsraad wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2012 toe.


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 10 oktober 2011


Versterking

Ton v.d. Togt komt de Dorpsraad versterken.
Hij is van harte welkom!

Jaarlijkse Dorpsavond
De jaarlijkse Dorpsavond 2011 is op 23 november in het Dorpshuis.
Een voorbereidingsgroep bestaande uit Mirjam Romers, Hans van Middelaar, Jan van Oss en Iris van Koetsveld houden zich bezig met de voorbereiding. Als u als inwoner van Sterksel nog ideeën of vragen heeft, benader ons persoonlijk. We stellen dat bijzonder op prijs.

Opening Dorpswinkel
De Dorpsraad heeft veel lof en waardering voor de inzet van de vrijwilligers en de bestuurders, die zich met hart en ziel hebben ingezet.

Clusterwerkgroepen Maatschappelijk en Infrastructuur
Jan Joosten, Jan van Oss en Mirjam Romers vertelden over alle activiteiten van deze werkgroepen. Tijdens de aanstaande Dorpsavond wordt het hele dorp hierover geïnformeerd.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Dorpsraad is op maandagavond 7 november in de Talententoren en is openbaar.
U bent van harte welkom!


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 11 juli 2011


Communicatie in de Dorpsraad
In een het eerste besloten half uur van de vergadering is de notitie “Communicatie in de Dorpsraad” vastgesteld. Met de toevoeging van twee heel belangrijke uitgangspunten bij het handelen en communiceren van de Dorpsraad, nl:
- Draagt het bij aan de leefbaarheid? Dan is het Ja.
- Draagt het niet bij aan de leefbaarheid? Dan is het Nee.
Deze notitie beschrijft afspraken over vergadercultuur, spelregels hoe om te gaan met elkaar, notulen, mailgebruik, woordvoering en media.
Math Dassen heeft zich na rijp beraad als kandidaat DR-lid teruggetrokken.
De Dorpsraad bedankt hem voor zijn inzet.

Structuurvisie
Een groot aantal mensen heeft ideeën aangedragen voor het document:
Naar een leefbare Heerlijkheid in 2030.
Hiermee levert het dorp Sterksel haar bijdrage aan de Structuurvisie van de gemeente Heeze-Leende. De Dorpsraad bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. Dit document is te vinden op Sterksel.nu.

Werkgroep “Ommetjes”
Doortje Soons en Petrie v.d. Palen lichten toe hoe zij vanuit de Clusterwerkgroep Maatschappelijk aan de slag zijn gegaan met het uitzetten van verschillende wandelroutes, de z.g. “Ommetjes”. Er zijn een aantal leuke routes uitgewerkt, waaronder ook een scootmobiel route en een kabouterpad. De meeste routes lopen over openbaar grondgebied, alleen met Providentia is contact geweest over het gebruik van grond. Omdat de routes over bestaande paden en wegen lopen, wordt in onderhoud, ook op de lange termijn voorzien.
Alle routes zijn duidelijk beschreven evenals de informatie en foto’s van alle bezienswaardigheden op een route. Om dit boekje te kunnen laten drukken wordt subsidie aangevraagd bij de ANWB en SRE.
De overige leden van de werkgroep zijn: Jolanda Huijbregts, Romy Vester en Toos Bonten. De Dorpsraad bedankt de werkgroep voor haar inzet.

De volgende vergadering van de Dorpsraad
Maandagavond 12 september in de Talententoren en is openbaar.

De Dorpsraad wenst iedereen een hele goede zomer en vakantie!Uit de vergadering van de Dorpsraad van 11 april 2011


Herstel voorzitter

Het herstel van voorzitter Iris van Koetsveld is nog niet voldoende gevorderd; ook deze vergadering werd geleid door secretaris Gerard Noordman.

Infrastructuur
De werkgroep Infrastructuur kreeg van de gemeente Heeze-Leende bericht dat aan het bezwaar van de werkgroep tegen de geplande wegversmalling bij de komgrens aan de Beukenlaan werd tegemoet gekomen. De belangrijkste functie, het terugbrengen van de
snelheid van het autoverkeer kon ook bereikt worden door een drempel. Dit is makkelijker en goedkoper.

Speelplaats Heezerweg
De nieuwe speelplaats aan de Heezerweg blijkt een groot succes, maar de verkeerssituatie ter plekke is nijpend. Dringend is hiervoor aandacht van de gemeente gevraagd.

Werkgroep Maatschappelijk
De werkgroep Maatschappelijk heeft een aantal actiepunten opgenomen. Het betreft recreatieve routes, jeugdwerk, verenigingsleven en dienstverlening in het kader van zorgsteunpunten kleine kernen.

Uit de vergadering van de Dorpsraad van 14 maart 2011


Ongeval voorziter
Een schrikkend paard zorgde voor een onfortuinlijke val van voorzitter Iris van Koetsveld. Het gevolg, een sleutelbeenbreuk, maakte dat zij deze vergadering verstek moest laten gaan.

Infrastructuur
De werkgroep Infrastructuur kreeg van de gemeente Heeze-Leende bericht dat in de tweede helft van maart de aanleg is gepland van een wegversmalling bij de komgrens aan de Beukenlaan. De aangegeven wijze van uitvoering met een menging van alle verkeersoorten is evenwel niet zoals door de werkgroep is voorgesteld, waarbij fietsers en autoverkeer een gescheiden baan hebben. Alsnog is overleg aangevraagd om de situatie opnieuw te bezien.

Communicatie
De gemeente Heeze-Leende is akkoord gegaan met het verstrekken van een opdracht aan het bureau Partners In Crime (PIC) voor het verzorgen van een cursus voor leden van de IDOP-projectgroep communicatie die onder meer de redactie vormen van het Virtueel Plein. Na het beëindigen van de IDOP-fase in april aanstaande zal een voortzetting ook van de digitale communicatie vorm dienen te krijgen. Hulp daarbij van het bureau PIC kan dan zeer dienstig zijn.
Hoe de communicatie voortgezet gaat worden is nog geen uitgemaakte zaak, de papieren versie lijkt vooralsnog voor sommigen onmisbaar.Uit de vergadering van de Dorpsraad van 14 februari 2011


Enquête

Op de enquête van de gemeente Heeze-Leende over de ontsluiting van het nieuwe plan Providentia is ook door de Dorpsraad gereageerd. De gemeente Heeze-leende is in oktober akkoord gegaan met de inrichtingsplannen voor een nieuw ‘Providentia’. Maar gaf daarbij ook de opdracht te zoeken naar een betere ontsluiting dan alleen via de Albertlaan. Dit naar aanleiding van reacties van aanwonenden en anderen die zeer verontrust zijn over de ontsluiting van dit plan. Verder ook omdat inwoners van Sterksel de versterking en integratie van het zgn. duo-dorp sterk in twijfel trekken.
De Dorpsraad Sterksel heeft hierop gereageerd met het voorstel de Ten Brakeweg in principe alleen open te stellen voor langzaam verkeer en naast de Albertlaan voor gemotoriseerd verkeer een tweede directe verbinding met de dorpskern mogelijk te maken. Daarin zou een aansluiting van het Providentia-terrein op de weg Turfven kunnen voorzien.
Omdat de Averbodeweg niet geschikt is voor het verwerken van een grotere verkeerslast zal dan wel een betere verbinding met de P.Thijssenlaan tot stand moeten komen.
De Dorpsraad heeft andermaal benadrukt dat een zo kort mogelijke verbinding met de nieuwe woonkern Providentia van wezenlijk belang is voor een goede integratie waarbij de voorzieningen, ook die in het IDOP-kader tot stand zijn gebracht optimaal ten goede kunnen komen.
Daarnaast is in de reactie van de Dorpsraad nog gewezen op de mogelijkheid om met medewerking van Providentia een verbinding tussen Peelven en Turfven te realiseren. De volledige reactie van de dorpsraad is te lezen op sterksel.nu: http://sterksel.nu/nieuws/228-veel-reacties-op-qdenk-mee-over-ontsluiting-providentiaq

Maatschappelijk
De project-werkgroep maatschappelijk heeft een activiteitenplan opgesteld met twee aandachtsgebieden: het verenigingsleven en de recreatie.

Recreatie
Wat de recreatie betreft wordt gedacht aan routes voor fietsers en voor wandelaars. De IDOP-regiegroep is uitgenodigd voor een overleg met de gemeente over de financiële afwikkeling van de projecten. Die vergadering is vastgesteld op 29 maart.

Volgende vergadering van de Dorpsraad
14 maart, Talententoren 19:30 uur


Uit de vergadering van de Dorpsraad van 10 januari 2011


Convenant
Bij gelegenheid van de heropening van het Dorpshuis op zondag 9 januari is door voorzitter Iris van Koetsveld en secretaris Gerard Noordman namens de Dorpsraad het Convenant getekend met de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Wilma van de Rijt die de zieke burgemeester verving.
In dit convenant – ook te vinden op de het Virtuele Plein – zijn de spelregels weergegeven voor een goede samenwerking tussen Dorpsraad en gemeentebestuur.
Het VirtueelPlein is online en is te vinden onder het vertrouwde www.Sterksel.nu
De inwoners van Sterksel wordt gevraagd als zij iets niet duidelijk vinden dit te melden aan Gerard Noordman of Wim van Laarhoven.

Financieringsbronnen
In de vergadering is aan de orde gesteld de noodzaak van het aanboren van financieringsbronnen als de IDOP fase afgesloten is.

Verkeersafwikkeling
Het bericht in de krant (o.a. Eindhovens Dagblad van 5 januari) dat de verkeerswethouder van Cranendonck opnieuw de verkeersafwikkeling tussen Maarheeze en Heeze-Leende aan de orde heeft gesteld roept vragen op. Besloten is dat de werkgroep Infrastructuur eerst informatie zal inwinnen over de juiste inhoud en draagwijdte van het bericht voordat de Dorpsraad zich hierover buigt.

Maatschappelijk
De Clusterwerkgroep ‘Maatschappelijk’ van de Dorpsraad heeft zijn opdracht in diverse IDOP activiteiten gerealiseerd gezien maar vraagt nu naar een vernieuwing, zowel van de doelstelling als van de bemensing van de werkgroep. Wat het laatste betreft zal vanuit de Dorpsraad Mirjam Römers worden benaderd deel te gaan nemen en wat de vervolgopdracht betreft worden vele mogelijkheden gezien. Per slot is ‘alles’ te vatten onder de term ‘maatschappelijk’.

Plaats Dorpsraadvergaderingen
De volgende Dorpsraadvergaderingen zullen zijn in de Talententoren en steeds op de tweede maandag van de maand, vanaf 19:30 uur. Volgende keer dus 14 februari. Het streven is de agenda vijf dagen tevoren op de website te plaatsen; te vinden door op de kalender de dorpsraad- vergadering aan te klikken.Uit de vergadering van de Dorpsraad van december 2010


Dorpsavond
De dorpsraad ontving waardering over de inhoud van de gegeven dorpsavond van afgelopen 25 november.

Plan Providentia
Over de inrichting van het plan Providentia zal door de werkgroep Infrastructuur opnieuw met de gemeente worden overlegd. De Zienswijze van de dorpsraad, waarin gewezen is op de noodzaak van een directe verbindingsweg tussen de dorpskern en het nieuwe plan Providentia. Is niet overgenomen in het Gemeentelijk Bestemmingsplan nu rest de dorpsraad mogelijk alleen nog de gang naar de Raad van State. Het is te hopen dat in het overleg alsnog een invulling wordt bereikt om deze stap te voorkomen.

Speelplekken
De werkgroep speelplekken (Jan Daamen en Toon de Brouwer) wacht met toenemend ongeduld op het ruimen van de noodlokalen aan de Heezerweg. Zodra dit opgeruimd is, kan het inrichten van de tweede speelplek kan worden gestart.

Opening Dorpshuis en lancering VirtueelPlein 
De feestelijke opening van het Dorpshuis is op 9 januari. Daarnaast vind ook de lancering van het Virtueel Plein plaats. En zal er gelegenheid zijn voor het ondertekenen door gemeente en dorpsraad van het convenant waarin de ‘spelregels’ in de onderlinge relatie zijn vastgelegd. Een goede vorm van communicatie tussen alle dorpsgeledingen is een belangrijke zaak. Het Virtueel Plein is bijna gereed, en dus is een redactiestatuut waarin verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is vastgelegd noodzakelijk.

Communicatie
De werkgroep communicatie zal verder inhoud geven aan de structuur van een redactie, mogelijk met een netwerkcoach in samenspraak met het begeleidend adviesbureau Partners in Crime.

Volgende vergadering
De volgende Dorpsraadsvergadering is op 10 januari.

Uit de vergadering van de Dorpsraad, november 2010


Nieuwe leden Dorpsraad
Tot de Dorpsraad zijn toegetreden, voorlopig voor een half jaar, Mirjam Römers en Math Dassen.

Verbreding
De Dorpsraad is op zoek naar verdere verbreding en streeft naar een brede vertegenwoordiging uit verenigingen en stichtingen. De Dorpsraad heeft het voornemen het contact met clubs en verenigingen te intensiveren en stelt daartoe een overzicht op.

Dorpsavond
Donderdag 25 november is een Dorpsavond georganiseerd waarbij ook burgemeester en wethouders aanwezig zullen zijn. De Dorpsraad stelt een informatiemarkt samen waarin van activiteiten van dit jaar kan worden kennis genomen. Ook zijn vragen mogelijk aan het gemeentelijk college.

Vergaderingen Dorpsraad
De vergaderingen van de Dorpsraad zijn vastgesteld op elke tweede maandag van een maand, in de Talententoren (van 19:30 tot 21:30) en zijn openbaar.

 

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (Bureau GMV) van de GGD’en Brabant/Zeeland voert in het komende half jaar een onderzoek uit naar de invloed van bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit in de directe leefomgeving van het gebied Chijnsgoed, gemeente Heeze-Leende.

Met dit onderzoek wordt gekeken naar de uitstoot en verspreiding van biologische en chemische stoffen, afkomstig van veehouderijen en composteerbedrijven, naar de leefomgeving. In het gebied Chijnsgoed, gelegen in de gemeente Heeze-Leende, zijn enkele intensieve veehouderijbedrijven en een groot composteerbedrijf gevestigd. Deze omgeving leent zich daarom goed voor dit onderzoek. De bedrijven waarbij de mogelijke uitstoot en verspreiding worden gemeten, verlenen hun medewerking aan het onderzoek. Met dit onderzoek kan meer informatie worden verkregen over de mogelijke uitstoot en verspreiding van stoffen in de leefomgeving.

De metingen van het onderzoek worden uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde.

Rondom het onderzoek wordt een klankbordgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven in het gebied Chijnsgoed, provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigers van de dorpsraden van Sterksel en Maarheeze, en Bureau GMV. De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost is voorzitter. De klankbordgroep bewaakt de voortgang van het onderzoek en denkt mee over de communicatie van de resultaten van het onderzoek.
Laatst aangepast op dinsdag, 12 januari 2016 14:22