Home > Nieuws > Sproeiinstallatie bij Reiling
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Sproeiinstallatie bij Reiling

 
 
Sproeiinstallatie bij Reiling
 
Geschreven door Redactie   
zondag, 29 juni 2014 15:41

Reiling wil een vergunning wil voor het plaatsen van sproeiers om de overlast van en schade door stof te beperken dan wel voorkomen. Er wordt al vele jaren gesproeid en op zich is dit een prima zaak. Het milieu is er mee gediend. B&W heeft, t.b.v. een wijziging van de vergunning, aan de gemeenteraad een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) gevraagd.

De zorgen gaan echter om de kwaliteit van het water waarmee wordt gesproeid, een zeer adequate controle hierop en de handhaving.

Een alerte, bezorgde inwoner van Sterksel heeft bij de provincie nadere informatie opgevraagd en deze ter beschikking gesteld voor op Sterksel.nu.

Eerst iets over de verklaring van geen bedenkingen (gemeenteraad 26 mei 2014 en 30 juni 2014)

Samenvatting van het raadsvoorstel – ‘De provincie verzoekt uw raad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om de aanvraag van omgevingsvergunning van Reiling B.V. voor het bouwen van maximaal 25 mobile sproei-installaties op het perceel Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. Uit de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het bouwplan ruimtelijk aanvaardbaar is.'          

Momenteel staat het bestemmingsplan voor onderhavige bouwwerken een maximale hoogte van 4 meter toe. Er is echter een opslaghoogte van 12 meter vergund voor minerale reststoffen, grond, zand en baggerspecie. In het kader van stofbestrijding, landschappelijke inpassing en akoestische afscheiding is een aarden wal van 13 meter gerealiseerd. Gelet op de omvang van de te besproeien opslagen is een extra hoogte van 1.20 nodig. Totaal hoogte van de sproeiinstallatie derhalve 13 + 1.20 = 14.20 meter. Klik HIER voor het raadsvoorstel

Vragen en antwoorden

B&W vraagt een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) aan de raadsleden van Heeze-Leende voor max. 25 sproeiers van 14,20 m. hoog.  Vraag: Is hiervoor vergunning verleend?
Momenteel is een aanvraag voor een bouwvergunning en een afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. Voor de bestemmingsplan afwijking dient de gemeenteraad een VVGB af te geven. Nadat deze is afgegeven kan de desbetreffende beschikking worden opgesteld. Het betreft een uitgebreide procedure waar bezwaar- en beroep mogelijk is. De aanvraag (incl. ruimtelijke onderbouwing) zal in het kader van deze procedure ook ter inzage worden gelegd.
Het betreffen niet 25 sproeiers van 14.20 hoog maar zoals de ruimtelijke onderbouwing aangeeft: 'Reiling wenst binnen haar inrichting een mobiele sproeiinstallatie te realiseren. Deze installatie wordt ingezet voor het bij omgevingsvergunning vergunde (en voorgeschreven) bestrijden c.q. voorkomen van stofvorming bij opslagen en activiteiten. Nu de sproeiers, al naar gelang de behoefte, variabel worden opgesteld binnen een zekere begrenzing, kan het aantal individuele sproeiers variëren.’ Maximum is 25 stuks.
´Ten behoeve van de besproeiing van stofgevoelige activiteiten kan volstaan worden met het, in de nabijheid van de activiteit, plaatsen van een of meerdere sproeiers. De bouwhoogte bedraagt derhalve 5.20, gemeten vanaf het omliggende maaiveld. Ingevolge het bestemmingsplan dient als ‘peil’ echter de hoogte van de weg ter hoogte van de hoofdingang aangehouden te worden. Relevant hierbij is dat de hoogte van het inrichtingsterrein van Reiling variabel is.‘
‘Relevant hierbij is dat bij de aan Reiling verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 9 november 2006 een opslaghoogte voor puin van 12 meter is vergund. De maximale opslaghoogte voor minerale reststoffen, grond, zand en baggerspecie bedraagt ingevolge voorschrift 14.3.1 van de op 18 december 2012 aan Reiling verleende omgevingsvergunning eveneens 12 meter. In het kader van stofbestrijding alsook landschappelijke inpassing en akoestische afscheiding is ten behoeve van deze opslagen (o.a.) een aarden wal met een hoogte van 13 meter binnen de inrichting gerealiseerd. Zoals eerder gesteld zal een sproeier, teneinde stofvorming op een adequate wijze te
kunnen bestrijden, hoger gesitueerd dienen te worden. De maximale bouwhoogte wordt  derhalve gevormd door de situatie waarin de sproeiers in/op deze aarden wal worden geplaatst. Gelet op de omvang van de te besproeien opslagen, is – naast de reeds bestaande hoogte van de wal – een extra hoogte van 1.20 benodigd. De maximale bouwhoogte van de sproei installatie bedraagt derhalve 14.20 meter, gemeten vanaf het direct aansluitende maaiveld. Dit maaiveld ligt, ter plaatse van de aarden wal in kwestie, op een hoogte van +26.65m NAP.’
De Provincie heeft, ten behoeve van de VVGB, aan de Gemeente Heeze-Leende de complete aanvraag inclusief de ruimtelijke onderbouwing ter beschikking gesteld.
 
Welke kwaliteit  moet het water voor de sproeiers hebben en waar komt dit water vandaan. Hoeveel water komt er per uur uit een sproeikop?
Zoals is aangegeven in paragraaf 5.2 van de veranderingsvergunning d.d. 18 december 2012 komen binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrij:
•         Deelstroom 1; anorganische verontreinigd terreinwater, afkomstig van de vloeistofdichte verhardingen;
•         Deelstroom 2; anorganische verontreinigd terreinwater afkomstig van de verhardingen inclusief water afkomstig van de wielwasinstallatie;
•         Deelstroom 3; organisch verontreinigd terreinwater, afkomstig van de compostering en de biologische grondreiniging;
•         Deelstroom 4; organisch verontreinigd water (percolaat) afkomstig van vergisting en van het drogen van afvalstoffen, mest en compost;
•         Deelstroom 5; verontreinigd terreinwater afkomstig van de vloeistofdichte verhardingen van de tank- en wasplaatsen;
•         Deelstroom 6; schoon hemelwater van de daken van de aanwezige bebouwing;
•         Deelstroom 7; huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen.
De deelstromen 1 tot en met 4 zullen worden behandeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit gezuiverde water zal worden hergebruikt binnen de inrichting.
 
Welke stoffen, afval, materialen, worden  besproeid?
Bevochtigbare stuifgevoelige stoffen (S4/S5 stoffen conform de NeR)

Volg Sterksel ook via Twitter Facebook  

Laatst aangepast op dinsdag, 01 juli 2014 07:49