Home > Nieuws > Dorpsavond 25 september 2014
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpsavond 25 september 2014

 
 
Dorpsavond 25 september 2014
 
Geschreven door Redactie   
vrijdag, 26 september 2014 07:45

Op 25 september werd, in afwijking van de traditie, een tweede dorpsavond in 2014 gehouden. Voornaamste redenen waren de terugkoppeling van het door de werkgroep Wonen, welzijn en zorg gehouden onderzoek en de vraag om een akkoord voor de ingeslagen weg door de werkgroep Infrastructuur voor het project ‘SamenMeeNaarDeA2’. Dit project beoogt een forse reductie van de overlast door het vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein ’t Chijnsgoed en het LOG in de dorpskernen van Maarheeze en Sterksel. Die reductie moet behaald worden door middel van een goede verbinding van het bedrijventerrein en het LOG naar de A2 en aanvullende afwaarderingsmaatregelen in de kernen van Maarheeze en Sterksel. Ook de toekomstige Centrale As zal bijdragen, want hiermee kan het verkeer door de kernen van zowel Heeze (-/- 50%), Leende (-/- 35%), Maarheeze (-/-25%) en Sterksel (-/- 25%) verder worden beperkt. Een van de aanwezigen merkte op dat de Centrale As misschien wel net zo’n grote uitdaging is als de realisatie van de best mogelijke aansluiting op de A2.

Voorzitter Bas Huysmans opende de vergadering met een welkom aan een bijna volle zaal. Hij was erg tevreden met de opkomst. De laatste zes, zeven maanden is er hard gewerkt en het is dringend tijd om terug te koppelen en na te gaan hoe de inwoners van Sterksel tegen de gang van zaken binnen de diverse projecten aankijken.    
Burgerinitiatieven worden steeds belangrijker. Daarom is een werkprocedure gemaakt hoe om te gaan met burgerinitiatieven. Hoe pakken we ze aan en wat kan de Dorpsraad bijdragen. U vindt de procedure op Sterksel.nu > Dorpsraad > Burgerinitiatieven. Voorbeelden burgerinitiatieven: Averbodeweg (contactpersoon Jan Joosten), Kanhoeve (contactpersoon Jan van Oss) en Korte Vlaamseweg (contactpersoon Hans van Middelaar. Toine Leemans (foto 2) gaat nieuwe burgerinitiatieven namens de dorpsraad in ontvangst nemen en coördineren. Nieuwste burgerinitiatief is het centrumplan. Het is belangrijk dat we met een helder verhaal naar de gemeente kunnen.
De dorpskernen zijn inmiddels voorzien van glasvezel. Er is bij de provincie een subsidie aangevraagd om het buitengebied, te beginnen met Sterksel – Noord, versneld aan te sluiten.
De metingen van de luchtkwaliteit in Sterksel lopen achter bij de planning: slechts de helft van het aantal metingen is verricht. Er zijn allerlei vertragingen geweest en er zijn nog geen resultaten te melden. Voorzitter: ‘slecht en onacceptabel’. Volgende week komt de klankbordgroep bijeen.
De winkel is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voorzitter doet een beroep speciaal op de aanwezigen die nog nergens vrijwilliger zijn, om zich aan te melden. En als dat echt niet kan, dan graag € 10,00 per week meer besteden. ‘Dan komt het van de andere kant binnen.’

Jos de Visser krijgt als eerste het woord over ‘Veiligheid in de wijk’. Hij werkt sinds drie jaar als wijkagent in Heeze-Leende, daarvoor achtentwintig jaar in Breda en Eindhoven. Jos is aanspreekpunt voor burgers en organisaties, zoals de gemeente, de dorpsraden, woningbouwverenigingen, jeugdwerk enz. Hij licht eerst de objectieve (on)veiligheid toe (aan de hand van het aantal meldingen) en de subjectieve (on)veiligheid, die wordt bepaald door de aandacht die de dingen krijgen. Wanneer iets heel vaak aandacht krijgt neemt het onveiligheidsgevoel hierdoor onevenredig toe. Als voorbeeld noemt hij het aantal inbraken in Sterksel. Iedereen praat er over maar er zijn er dit jaar slechts twee geweest en van één zijn de daders gepakt. Soms komen er geen meldingen: fietsendieven worden opgepakt, maar niemand meldt dat zijn fiets gestolen is, met als argument dat de politie toch niets doet aan fietsendiefstallen. Extra meldingen van verdachte bijzonderheden leveren ook extra aandacht van de politie op. Belangrijk is sociale controle en melden als je het gevoel hebt dat er niets niet klopt. Kijk voor meer informatie ook op politie.nl. Jos besluit met een aantal preventietips om woninginbraken te voorkomen. Aan de hand van sheets verduidelijkt hij zijn betoog. ‘Negentig procent van de inbrekers zijn gelegenheidsdieven. Maak het ze niet makkelijk en wek de indruk dat er iemand thuis is.’

De tweede spreker was Nancy Vroomen,  projectleider van de Werkgroep Wonen, Welzijn, Zorg.
Zij is erg content over het grote aantal deelnemers aan de in het najaar van 2013 gehouden enquête. 54% van de volwassenen vulde het formulier in. De enquête was nodig, want sinds de vorige enquête in 1984 is er veel veranderd. Aansluitend aan de enquête volgden 25 diepte-interviews en 2 workshops.
Nancy begon haar presentatie met een evaluatie van het onderzoek en zij vervolgde met toelichting op Zorg en Welzijn op Maat en het organigram. Uitvoerig ging zij in op een nieuwe functie van de wijkverpleegkundige van Zuidzorg, die als geroepen kwam en perfect aansluit bij wat we willen in Sterksel. Vervolgens lichtte zij de diverse projecten toe: het Zorgnetwerk Sterksel, de buurtcontactpersonen 'echt uniek!', vervoer en het koffiegezelschap.
Op initiatief van de leden van het Zorgnetwerk is Sterksel.nu aangepast. 'Alles' met betrekking tot zorg en welzijn is overzichtelijk te vinden onder 'Zorg & Welzijn' in de rode balk.
Klik hier en bekijk de presentatie.

 

De derde spreker was jan Joosten, die aan de hand van (wederom) een super verzorgde presentatie de ontwikkelingen rond het project ‘Samen mee naar de A2’ toelichtte. Van de drieëntwintig potentiële oplossingen bleven er na veel overwegingen uiteindelijk drie over, waarbij de route via de Grote Bleek en Ulkendonken als meest optimale uit de bus kwam. Aan de aanwezigen werd gevraagd om in te stemmen met de gekozen voorkeuren. Draagvlak is nodig om de keuzes voor te kunnen leggen aan de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende. Behoudens één tegenstem was iedereen akkoord. Niemand onthield zich van stemming.
Voorzitter dankte de werkgroep, die samen met de dorpsraad Maarheeze en met hulp van de Heidemij en Arcadis veel en fantastisch werk hebben verricht.

De avond werd informeel afgesloten met een door Wethouder Wilma van der Rijt aangeboden consumptie namens de Gemeente Heeze-Leende.            

Laatst aangepast op zaterdag, 27 september 2014 20:11