Home > Nieuws > Wet maatschappelijke ondersteuning
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
dinsdag, 06 januari 2015 22:00

Nederland verandert, de zorg verandert mee!

 

Vanaf 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de gemeente ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken: begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

 

Sociaal team

De gemeente werkt vanaf 1 januari met een sociaal team. In dit team zitten de volgende professionals: Wmo-consulent, maatschappelijk werker, kwartiermaker van de GGZ, MEE-consulent, welzijnswerker, zorgtrajectbegeleider dementie en wijkverpleegkundige.  

Het sociaal team helpt inwoners met een ondersteuningsvraag. Het team biedt hulp bij vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Maar het team is er ook wanneer u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om alles zelf te doen.

 

Inwoners kunnen met ondersteuningsvragen terecht bij het Loket maatschappelijke ondersteuning van de gemeente. Het Loket maakt onderdeel uit van het sociaal team. Bekeken wordt wie van het sociaal team de ondersteuningsvraag het beste kan oppakken.  Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek bij iemand thuis. Tijdens het keukentafelgesprek wordt de situatie in beeld gebracht en wordt samen op zoek gegaan naar een oplossing. In het gesprek wordt besproken wat iemand zelf nog kan en wat de mogelijkheden van familie, vrienden of buren zijn om te ondersteunen. Misschien zijn er in de buurt initiatieven om te helpen; de mogelijkheden van algemene of welzijnsvoorzieningen worden in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdvoorzieningen, boodschappendienst of dagactiviteiten in een gemeenschapshuis. Biedt dit alles geen passende oplossing dan kan een Wmo maatwerkvoorziening van de gemeente nodig zijn.

 

Individuele begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf

De gemeente is vanaf dit jaar verantwoordelijk voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. 2015 is een overgangsjaar; cliënten behouden de begeleiding en indicatie in 2015, of voor de duur van de indicatie als deze in 2015 afloopt. Als uw indicatie in 2015 afloopt neem dan uiterlijk 8 weken voor de einddatum contact op met de gemeente/sociaal team. Eind 2014 is een project gestart waarbij alle cliënten actief worden bezocht die vanuit de AWBZ overkomen naar de Wmo.

 

Besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

16 december 2014 is het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2015 vastgesteld. Het nieuwe besluit is in werking getreden op 1 januari 2015. Tevens zijn de beleidsregels vastgesteld, hierin worden kaders gegeven rondom de uitvoering van de Wmo.

In het Besluit is onder andere geregeld welke vormen van maatwerkvoorzieningen kunnen worden verstrekt, de hoogte van de eigen bijdrage en de hoogte van de persoongebonden budgetten.

Conform het bepaalde in artikel 139 en volgende van de Gemeentewet maken wij hierbij de vaststelling van het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2015 bekend. Het Besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis. De documenten kunt u bekijken op www.heeze-leende.nl onder Veranderingen in zorg.

 

Eigen bijdrage 

De minimale eigen bijdrage die door Centraal Administratie Kantoor (CAK) in 2015 wordt berekend en geïnd vindt u hieronder:

 

 

Toelichting tabel: bijvoorbeeld u ontvangt van de gemeente via de Wmo een scootmobiel.

U heeft een eenpersoons huishouden en u heeft de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt, dan geldt bij een inkomen tot  € 16.634,- een maximale eigen bijdrage van € 19,40 per maand.

Om een idee te krijgen van uw eigen bijdrage in 2015, kunt u het rekenprogramma

invullen op www.hetcak.nl.

 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatieregeling Eigen Risico
De regering heeft besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) in te trekken. De CER is in 2013 voor het laatst uitbetaald. De Wtcg is in 2014 voor het laatst uitbetaald.

 

Als u door het wegvallen van deze regelingen in de problemen komt dan kunt u een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. De regels van de bijzondere bijstand zullen hierbij worden toegepast. De regels van bijzondere bijstand kunnen worden nagelezen op de website van het samenwerkingsverband werk & inkomen: www.a2.rechtopbijstand.nl

 

Luisterend oor

Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor het bieden van een luisterend oor. Dit wordt uitgevoerd door de organisatie Sensoor. Getrainde vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om naar u te luisteren of een chat-gesprek te voeren. Sensoor is bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 0767 of via de website: www.sensoor.nl.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

De regering heeft besloten om vanaf 2015 de manier waarop het persoonsgebonden budget (pgb) uitbetaald werd te veranderen. Het pgb wordt niet meer door de gemeente aan de cliënt betaald, maar de gemeente maakt het budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het pgb en betaalt de zorgverlener(s) als de cliënt hiervoor een opdracht heeft gegeven. Dit heet ‘trekkingsrecht’. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.svb.nl.

 

Hulp bij het huishouden

Per 1 januari 2015 wordt de Wmo voorziening hulp bij het huishouden 1 niet meer als individuele voorziening verstrekt. De individuele voorziening is omgevormd tot een marktproduct.
Inwoners dienen zelf de hulp te regelen en/of in te kopen. Als iemand de hulp niet zelf kan betalen, dan kan wellicht in aanmerking worden gekomen voor een financiële tegemoetkoming. Om dit te kunnen beoordelen, wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen en het vermogen.
Op www.heeze-leende.nl onder Veranderingen in zorg kunt een berekening maken op de rekenmodule. De draagkrachtberekening is gestaffeld opgesteld. Ook wordt er rekening gehouden met stapeling van noodzakelijke kosten die direct verband houden met een beperking. Als iemand niet in staat is om de hulp bij het huishouden zelf te regelen dan is er een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden 2.

 

Hoe en waar kan ik terecht met mijn ondersteuningsvragen?

Voor alle ondersteuningsvragen en algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het sociaal team. Dus heeft u vragen over bijvoorbeeld een rolstoel, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, respijtzorg, mantelzorgondersteuning en kortdurend verblijf dan kunt u terecht bij het Loket maatschappelijke ondersteuning/sociaal team via: e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , per post: Loket maatschappelijke ondersteuning, postbus 10.000, 5590 GA Heeze of telefonisch via (040)22 41 455, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

 

 

Veranderingen jeugdhulp

 

Er verandert veel op het gebied van de jeugdhulp. Ook in de gemeente Heeze-Leende.

 

Nieuwe Jeugdwet

Tot 1 januari 2015 werd de jeugdhulp geregeld door het Rijk en de provincie Noord-Brabant. Vanaf 1 januari is de nieuwe Jeugdwet ingegaan en is de gemeente voortaan verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeente grijpt deze verandering aan om anders te gaan werken. We willen ervoor zorgen dat ouders en kinderen die vragen of problemen hebben gemakkelijk bij een deskundig persoon terecht kunnen. In de gemeente Heeze-Leende is dat bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zodat problemen snel en dichtbij huis kunnen worden opgelost. Op eigen kracht, of met hulp van vrienden, familie of buren. En als het nodig is, is er natuurlijk professionele hulp. Samen met onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en kinderopvangorganisaties werken we aan goede en betaalbare hulp.

 

In het CJG werken diverse professionals met verschillende expertise en deskundigheid met elkaar samen zoals jeugdmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, GZ-psycholoog, jeugdzorgwerkers met expertise bijvoorbeeld op het terrein van ADHD, autisme, jongerenwerk, politie en MEE-consulent. Deze samenwerking gebeurt onder aansturing van een CJG-coördinator.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Jeugd- en en opvoedhulp
  • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ)
  • Zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling

 

2015 is een overgangsjaar

Als uw kind nu gebruik maakt van specialistische hulp of ondersteuning dan houdt u deze zorg en kunt u bij uw eigen zorgaanbieder blijven. Dit geldt tot het moment waarop uw indicatie (Besluit Bureau Jeugdzorg of Centrum Indicatiestelling Zorg) in 2015 afloopt, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Loopt de indicatie af in 2015 en heeft uw kind nog langer hulp nodig? Neem dan uiterlijk 8 weken voor  de einddatum contact op met het CJG op telefoonnummer 040-224 1532 of via mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Soms regelen ouders specialistische hulp zelf met een pgb. De mogelijkheid om met een pgb zorg te regelen blijft bestaan. Ook voor het pgb is 2015 een overgangsjaar. Als u nu een pgb heeft voor uw kind dan houdt u dit tot de einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Loopt de indicatie voor het pgb van uw kind af en heeft uw kind nog langer hulp nodig? Neem dan uiterlijk 8 weken voor het aflopen van uw indicatie contact op met het CJG op telefoonnummer 040 – 224 1532 of via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Lees meer over het pgb in dit artikel onder Wet maatschappelijke ondersteuning>Persoonsgebonden budget (pgb)

 

Vragen bij opvoeden en opgroeien

Opvoeden valt niet altijd mee. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag stellen aan een deskundige. Het is goed om te weten dat er deskundige mensen in de buurt zijn als u vragen heeft. Hiervoor kunt u terecht bij de professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen met u gaan zij op zoek naar een antwoord of oplossing. Als daarbij specialistische hulp nodig is, kan het CJG die voor u inschakelen.

 

U kunt het CJG bereiken op telefoonnummer: 040 - 2241 532 of via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Daarnaast heeft het CJG een website waarop u informatie kunt vinden: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Laatst aangepast op dinsdag, 06 januari 2015 22:12