Home > Nieuws > Bijeenkomst urgentiegebied Sterksel Oost op 30 november
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Bijeenkomst urgentiegebied Sterksel Oost op 30 november

 
 
Bijeenkomst urgentiegebied Sterksel Oost op 30 november
 
Geschreven door Michiel Hendrikx | Beleidsadviseur Milieu Gemeente Heeze/Leende   
maandag, 23 november 2015 14:25

Bijeenkomst urgentiegebied Sterksel Oost op 30 november 

Op 15 juli 2015 organiseerde de gemeente een startbijeenkomst voor bewoners van de Averbodeweg en de agrarische ondernemers in het urgentiegebied Sterksel Oost (Peelven, Turfven, Ronde Bleek, Stoeiing en Pandijk). De opkomst was hoog. Tijdens de bijeenkomst zijn de aanwezigen verdeeld in drie groepen. De opdracht voor de drie groepen was: beschrijf het probleem en geef aan welke oplossingen er zijn. Het resultaat is samengevat in de notitie ‘Notitie urgentiegebied Sterksel Oost’. 

Hoe nu verder?

Bij deze nodigen wij inwoners van Sterksel en agrarische ondernemers uit voor de tweede bijeenkomst voor het urgentiegebied Sterksel Oost. De tweede bijeenkomst is op 30 november 2015 vanaf 19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. Waarom niet alleen inwoners van de Averbodeweg en de agrarische ondernemers in het urgentiegebied Sterksel Oost? Uit de notitie ‘Notitie urgentiegebied Sterksel Oost’ komt naar voren dat de oplossing van het probleem, verkeersoverlast in de Averbodeweg, bestaat uit het aanleggen van nieuwe infrastructuur of het opwaarderen van bestaande infrastructuur.

Agenda

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  • Bespreking ‘Notitie urgentiegebied Oost’.
  • Staat in de notitie alles wat is besproken? Zijn er nog aanvullingen?
  • Doel en opzet van het verbeterplan: het doel van het vaststellen van een urgentiegebied is om te komen tot een gedragen verbeterplan. Uit het verbeterplan moet de Provincie kunnen opmaken dat het verbeterplan via overleg met betrokkenen tot stand is gekomen (draagvlak voor de oplossing). Welke informatie komt te staan in het verbeterplan?
  • Vervolg van het traject. Wie gaat het verbeterplan opstellen? Hoe gaat de besluitvorming?

 

Wilt u meedenken of meehelpen? dan bent u van harte welkom op 30 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De notitie vindt u hieronder.

Inleiding Notitie:
Door de samenwerkende partijen verenigd in het Brabantberaad en bij de behandeling van de Structuurvisie en Verordening ruimte in Provinciale Staten zijn afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat er in 2020 geen overbelaste situaties meer zijn in relatie tot de veehouderij. In dat kader
hebben de gemeenten een belangrijke rol toegewezen gekregen. De kern van die afspraken is dat gemeenten actief aan de slag gaan met het oplossen van knelpunten die worden veroorzaakt door veehouderijen in de gemeente. De gemeente kan zogenoemde urgentiegebieden of urgentielocaties
aanwijzen en hiervoor in samenwerking met de direct betrokkenen in die gebieden of locaties verbeterplannen gaan opstellen.
De gemeenteraad wijst de urgentiegebieden en bijbehorende impactgebieden aan. Op 22 september 2015 wees de gemeenteraad o.a. het gebied Sterksel Oost aan als urgentiegebied. De bedoeling is dat voor het aangewezen gebied een verbeterplan komt. Het verbeterplan wordt samen met de direct betrokkenen opgesteld. Deze notitie vormt de start om te komen tot een verbeterplan voor het gebied Sterksel Oost.

Beschrijving problematiek urgentiegebied Sterksel Oost
Het gebied Sterksel Oost is aangewezen in de structuurvisie van de gemeente Heeze-Leende als potentieel ontwikkelingsgebied voor de agrarische sector. Binnen het gebied liggen diverse pluimvee-, varkens- en rundveehouderijen. De aan- en afvoer van o.a. dieren, mest en andere producten vindt
plaats via twee verkeersroutes namelijk via de Peelven en Albertlaan en via De Ronde Bleek en Turfven. Bij de ontsluiting via De Ronde Bleek en Turfven rijdt het verkeer van en naar de agrarische bedrijven door de kern van Sterksel. In de kern van Sterksel ligt de Averbodeweg. De Averbodeweg is
een smalle weg. Te smal voor vrachtverkeer en tractoren. Hierdoor ontstaat er overlast in de Averbodeweg. De bewoners van de Averbodeweg hebben diverse malen terecht geklaagd over de verkeerssituatie. Het feit is dat de Averbodeweg te smal is, waardoor deze weg niet geschikt is als
ontsluitingsweg voor het gebied Sterksel Oost. Om deze reden is het gebied aangewezen door de gemeenteraad als urgentiegebied. De afspraak is dat de aanwijzing voor 2 jaar geldt. Daarna vervalt de aanwijzing voor het gebied. Binnen deze twee jaar moet in gezamenlijkheid (bewoners van de
Averbodeweg, de agrarische ondernemers, de Dorpsraad Sterksel en de gemeente Heeze-Leende) een verbeterplan worden opgesteld.

 

Figuur 1: omgeving Sterksel en het urgentiegebied

Notitie urgentiegebied Sterksel Oost 2, Startbijeenkomst 15 juli 2015
Op 15 juli 2015 organiseerde de gemeente een startbijeenkomst, waarvoor eerder genoemde partijen zijn uitgenodigd. De opkomst was hoog. Doel van de bijeenkomst was om kennis met elkaar te maken, alle problemen rondom de afwikkeling van het verkeer van en naar de agrarische bedrijven in
beeld te brengen en te bepalen aan welke eisen de mogelijke oplossing(en) moet(en) voldoen. De aanwezigen hebben in 3 groepen gekeken naar de bovenstaande punten. Het resultaat is als volgt:

Groep 1
Groep 1 beschrijft het probleem als volgt:
- Het gebied Sterksel Oost ontwikkelt. De infrastructuur volgt deze ontwikkeling niet.
- De inrichting van de Averbodeweg (voetpad – parkeerplaatsen – groenstrook – bocht naar de Stoeiing) is niet geschikt
  voor vrachtverkeer.
- Vrachtwagenchauffeurs rijden niet graag door een dorpskern.

De oplossing voor het probleem is een wegenstructuur rondom Sterksel waardoor vrachtverkeer niet door de kern hoeft te rijden om op plaats van bestemming te komen. Bij de vorming van de wegenstructuur moeten slimme oplossingen worden gebruikt. Dit levert rendement en voordeel op.

De wegenstructuur kan worden gevormd door:
- de aanleg van een verharde weg tussen De Peelven en Ronde Bleek. De schatting is dat dit al ongeveer 50% aan
   verkeer scheelt.
- de Kloosterlaan te verharden en open te stellen voor verkeer. Hierdoor ontstaat ontlasting van de Beukenlaan. 
  Verkeer vanuit de richting Heeze en het verkeer dat naar Leende gaat kan dan via de Kloosterlaan.
- aanleg van een rotonde op de kruising Albertlaan – Kloosterlaan – Heezerweg en aanleg van een rotonde richting 
  Providentia / Kloostervelden – Ten Brakeweg – Albertlaan.
- verharden van de Ten Brakeweg richting de Vlaamseweg voor de afwikkeling van het verkeer richting Someren.

Groep 2
Groep 2 beschrijft het probleem als volgt:
De ontsluiting is zeer slecht doordat:
- de Averbodeweg niet geschikt is vanwege de inrichting van deze weg.
- de Albertlaan (ontsluiting van de Peelven) een slecht wegdek heeft en te smal is (fietsers en voetgangers)
- de Kloosterlaan niet is verhard waardoor er stof ontstaat als over de weg wordt gereden.
- de ontsluiting / weg ontbreekt tussen de Ronde Bleek en Peelven waardoor het verkeer afkomstig van de 
  Pandijk en Turfven via de Averbodeweg moet rijden.
- de afwikkeling van het verkeer via de Peelven ook een probleem is omdat er meer verkeer op de Albertlaan
  komt door de bouw van de Kloostervelden.
- de wegenstructuur in Sterksel Noord Oost ook niet voldoet.
- de Kloosterlaan niet in kan worden gezet als omleidingsroute omdat er een tractorsluis ligt.
- veel wegen te smal zijn.
- de kruising Albertlaan – Heezerweg – Kloosterlaan te gevaarlijk is.
- de uitbreiding van de woningbouw nog meer verkeer veroorzaakt.

De gemeente is de grote boosdoener omdat de gemeente nooit de verantwoording heeft genomen om de infrastructuur aan te passen maar wel ontwikkelingen op gebied van woningbouw heeft toegestaan. Ten behoeve van de aanleg van nieuwe wegen heeft er nooit ruilverkaveling
plaatsgevonden. Het bedrijf Kox zit op een verkeerde locatie.

De oplossing volgens deze groep is als volgt:
- Peelven en Turfven met elkaar verbinden via de Ronde Bleek.
- Ronde Bleek verharden en verbreden.
- Albertlaan opknappen door de gaten te dichten en een fietspad aan te leggen. Geen drempels aanleggen.
- Kruising Albertlaan – Heezerweg – Kloosterlaan rotonde aanleggen. De rotonde bij Providentia
  / Kloostervelden laten vervallen.
- Kloosterlaan verharden zodat de Kloosterlaan kan dienen als ontsluiting richting Leende.
- De Peelven verbreden van Peelven 5 naar de Albertlaan en strooien in de winter.
- De snelheid in de Averbodeweg omlaag brengen zonder aanleg van drempels.

Notitie urgentiegebied Sterksel Oost 3
- Zorgen dat de Averbodeweg in eigendom van de gemeente komt.
- De snelheid meten op de Averbodeweg / handhaving door de politie.
- Aanleg van een weg voor de woningen van Wocom naar Pandijk / Turfven.
- 30 km-bord verder terug plaatsen vanaf brugje richting de Pandijk.
- Binnen de bebouwde kom van Sterksel 30 km-zone instellen.
- Ten Brakeweg verharden richting de Vlaamseweg zodat er een ontsluiting richting Someren / Heeze ontstaat.
- De Turfven verlengen richting Someren en het onverharde deel van de Turfven verharden.
- Het voetpad in de Averbodeweg doortrekken tot aan Pastoor Thijssenlaan.
- Het fietspad Ten Brakeweg doortrekken tot aan kern Sterksel.

Groep 3
Groep 3 beschrijft het probleem als volgt:
- De Averbodeweg is vanwege de inrichting van de weg niet geschikt voor vrachtverkeer en tractoren.
  Daarnaast is de kern van Sterksel niet geschikt voor vrachtverkeer.
- De meeste wegen in het gebied en de Averbodeweg zijn te smal. Op de wegen moet het mogelijk zijn
  om elkaar te passeren door of de wegen te verbreden of passeerstroken aan te leggen. Dit is niet mogelijk
  op de Averbodeweg.
- In het gebied ligt op de wegen een aslastbeperking vanwege de fundering van de wegen.
- Het gebied sluit nu niet aan op de centrale as / nieuwe ontsluitingsweg van bedrijventerrein Chijnsgoed 
  (project Samen mee naar de A2).
- Op de huidige wegen kunnen vrachtwagens niet gemakkelijk manoeuvreren.
- Er ontbreekt een verbinding richting de A67.
- Er is geen goed zicht op de wegen.
- In de huidige situatie is geen goede ontsluiting naar percelen (akkers, weilanden etc.)

De oplossing volgens deze groep is als volgt:
De oplossing ligt in het zodanig ontsluiten van het gebied dat het verkeer zonder door de kern van Sterksel
te rijden richting de rijkswegen A67 en A2 kan door:
- de Ten Brakeweg richting de Vlaamseweg te verharden en nieuw stuk weg aan te leggen langs het
  Varkensinnovatiecentrum. Deze weg moet gaan dienen als een doorgaande weg. Albertlaan hoeft dan alleen
  lokaal verkeer af te wikkelen. Via de Vlaamseweg is het mogelijk om naar Someren te gaan en naar de A67.
- Een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Ronde Bleek en de Peelven. Het gebied is nu in twee gesplitst.
- Een ontsluiting richting de A2 te maken over de Albertlaan, Kloosterlaan, Oostrikkerdijk, Molenschut / Burg.
  Vogelslaan naar de gewenste op- en afritten bij Zevenhuizen (aansluiting bij plan centrale as).
- Een ontsluiting richting de A2 te maken over de Turfven, Stoeiing naar de Pastoor Thijssenlaan in combinatie met
  nieuwe verbindingsweg Peelven – Turfven en in combinatie met de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein 
  Chijnsgoed (project Samen mee naar de A2).
  De groep geeft aan dat alleen een ontsluiting naar de A2 niet voldoende is want dan ontbreekt de ontsluiting naar de A67.
  De groep verwacht dat het meeste vrachtverkeer richting de A67 rijdt.

Algehele conclusie bijeenkomst 15 juli 2015
Uit de door de drie groepen gevoerde discussie komt naar voren dat de drie groepen van mening zijn dat de Averbodeweg overlast ondervindt van het verkeer van en naar de agrarische bedrijven in het urgentiegebied. De drie groepen vinden dat de oplossing voor een goede ontsluiting niet ligt in het
alleen aanpassen van de Averbodeweg. Een brede oplossing is noodzakelijk. De brede oplossing moet bestaan uit een infrastructuur gericht op aansluiting op de rijkswegen A2 (Leende – Maarheeze) en A67 (Heeze – Someren) waardoor niet alleen ontsluiting plaatsvindt van het urgentiegebied maar
ook ontlasting van de dorpskern van Sterksel. 

Een mogelijke opzet van de infrastructuur is als volgt:
- Verbindingsweg aanleggen tussen de Peelven en de Turfven via de Ronde Bleek om de tweedeling binnen het 
  urgentiegebied op te heffen;
- Verbindingsweg aanleggen tussen de Albertlaan en de Vlaamseweg om zo een verbinding te realiseren richting
  A67 en Someren. Een mogelijke optie is het verharden van de Ten Brakeweg eventueel in combinatie met het
  aanleggen van een stuk weg, om de weg niet vlak langs het aanwezige natuurgebied te laten gaan;

Notitie urgentiegebied Sterksel Oost 4
- Een verbindingsweg aanleggen richting Leende en rijksweg A2 via de Kloosterlaan – Oosterikkerdijk – Molenschut
  / Burgemeester Vogelslaan naar de nieuwe open afritten bij Zevenhuizen (aansluiting bij de centrale as). Hiervoor is
  verharding van de Kloosterlaan nodig. De kruising Albertlaan – Heezerweg – Kloosterlaan veilig maken door
  bijvoorbeeld een aanleg van een rotonde;
- Een verbindingsweg maken richting A2 - Maarheeze via Turfven – Stoeiing naar de Pastoor Thijssenlaan eventueel
  in combinatie met de gewenste ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Chijnsgoed;
- De Albertlaan opknappen en herinrichten (geen gaten meer, aanleg van een fietspad, geen drempels)
- Verbreding van de wegen Ronde Bleek en Peelven zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren;
- Averbodeweg zodanig in te richten dat deze weg onaantrekkelijk wordt om door te rijden voor vrachtwagens en
  dat de snelheid omlaag gaat (geen drempels maar bijv. via straatjuwelen).
- Het instellen van een 30 km-zone in de gehele bebouwde kom van Sterksel.

Inrichting Albertlaan
Door de herontwikkeling van het terrein van Providentia liggen er nu plannen om de Albertlaan gedeeltelijk anders in te richten. Via het verleggen van de bebouwde komgrens ligt een gedeelte van de Albertlaan in een 50 km-zone. Het overige gedeelte van de Albertlaan is 60 km-zone. De wens is uitgesproken om de komgrens weer te verleggen zodat de gehele Albertlaan weer komt te liggen in een 60 km-zone. De reden voor het verzoek is dat de angst leeft dat doordat een gedeelte van de Albertlaan nu ligt in 50 km-zone dat later voor dit gedeelte een 30 km-zone wordt ingesteld met als gevolg dat de Albertlaan niet meer geschikt is als ontsluitingsweg voor het urgentiegebied. Ambtelijk is aangegeven dat deze angst kan worden weggenomen door het college en de raad hiervoor een besluit te laten nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het op te nemen in het verbeterplan dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Laatst aangepast op maandag, 23 november 2015 19:21