Home > Nieuws > Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 1 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 1 2016

 
 
Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 1 2016
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
woensdag, 06 januari 2016 13:45

Gemeentebestuur en medewerkers van gemeente Heeze-Leende wensen u een gelukkig & gezond 2016!

Na de Gemeenteberichten vindt u de Raadsinformatie. 

De Gemeenteberichten zijn gratis verkrijgbaar bij Dorpshuis Valentijn.

Inzameling kerstbomen op 9 januari

De inzameling van de kerstbomen vindt dit jaar weer plaats op de eerste zaterdag na Driekoningen, op 9 januari. De bomen worden dit jaar echter niet meer in de openlucht verbrand. Ze worden ingezameld, versnipperd en in een energiecentrale verbrand.
De inzameling vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur.
In Heeze is dat aan de Hodibalduslaan tegenover de Bisschop Arnoutlaan.
In Leende is dat aan de Biesven.

‘Ik zorg voor jou’
Aandacht voor mantelzorgers

In het tv-programma ‘Ik zorg voor jou’ biedt Peter van der Vorst samen met een zorgteam hulp aan mantelzorgers. Dit tv-programma is vanaf woensdag 6 januari 2016 wekelijks gedurende acht weken te zien op RTL4 van 21.30 tot 22.30 uur. In dit programma worden acht mantelzorgers begeleid tijdens hun zoektocht naar meer balans tussen hun mantelzorgtaken en eigen leven.

Op zoek naar steun en advies?
Heeft u een mantelzorgvraag en behoefte aan advies en/of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn, mevrouw Gonnie van der Vorst, tel. (06) 51 86 13 54 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg, werkt mee aan dit programma door de inzet van expertise en de Mezzo mantelzorgcoach. Zie voor meer informatie www.mezzo.nl/ikzorgvoorjou.

Gemeenteberichten niet meer in weekblad

Het gemeentebestuur van Heeze-Leende heeft enige tijd geleden besloten om per begin januari te stoppen met de gemeentepagina in weekblad De Parel van Brabant.

Vanaf deze week zijn de gemeenteberichten op papier verkrijgbaar in het gemeentehuis en de drie dorpshuizen in Heeze, Leende en Sterksel. 

Nieuwe gemeentegids Heeze-Leende

Eind mei 2016 verschijnt de nieuwe papieren versie van de gemeentegids, editie 2016-2018.
Gegevens opnemen in nieuwe gemeentegids? Meld het aan!
Wilt u de gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting laten opnemen in de nieuwe gemeentegids? Laat dit dan weten aan de uitgever van de gids Akse Media:

Alle adressen die nu al zijn opgenomen in de gemeentegids 2014-2016 worden door de uitgever automatisch benaderd per telefoon en/of brief. Zij kunnen hun gegevens naar wens laten aanpassen.
Gegevens voor de nieuwe gemeentegids 2016-2018 kunt u tot uiterlijk eind januari a.s. aanleveren. 

Gegevens die in de papieren gemeentegids worden vermeld, komen ook in de digitale gemeentegids van Heeze-Leende. Wijzigingen voor de digitale gids kunnen echter het hele jaar door worden doorgegeven via een persoonlijke inlogcode op internet. Nadere informatie is te vinden op www.heezeleende.smartmap.nl.

Hoe ziet u Heeze-Leende?
Doe mee aan onze fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids!

Voor deze nieuwe gids zijn we op zoek naar een foto voor de vooromslag. Een foto die een sfeerbeeld geeft van de gemeente in de breedste zin van het woord. Hoe ziet u Heeze-Leende? Als een toeristische gemeente of juist als een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar veel verenigingsactiviteiten plaatsvinden of waar mooie bouwprojecten zijn te vinden? De foto mag Heeze-Leende tonen in al zijn facetten, van een mooi belicht detail van een monumentaal pand tot een momentopname van een feestelijke buurtactiviteit en dat op een creatieve manier weergegeven. U mag het bepalen!
Inwoners die in hun vrije tijd graag fotograferen, kunnen hiervoor een foto inzenden en meedoen aan onze fotowedstrijd.

Voorwaarden
Aan deelname van de wedstrijd is een aantal voorwaarden verbonden:
-          de foto moet gemaakt zijn in Heeze, Leende, Leenderstrijp of Sterksel
-          de foto moet digitaal zijn (en geen papieren foto)
-          de foto is van goede kwaliteit (scherp en minimaal 1 MB groot)
-          de foto geeft een representatief en herkenbaar beeld van de gemeente
-          de deelnemer fotografeert niet beroepsmatig, maar heeft wel enige ervaring met fotografie
-          elke deelnemer mag 1 foto aanleveren
-          de eventueel geportretteerde personen hebben toestemming gegeven voor eventuele publicatie
-          de foto kan rechtenvrij gebruikt worden voor meerdere doeleinden

Cheque
Uit alle inzendingen worden drie prijswinnaars gekozen. De foto van de eerste prijswinnaar komt op de voorzijde van de gemeentegids, de foto’s van de tweede en derde prijswinnaar krijgen een opvallende plek in de binnenzijde van de gids. De eerste prijs betreft een cheque ter waarde van € 75, de tweede prijs een cheque van € 50 en de derde prijs een cheque van € 25. Daarnaast worden de namen van de fotografen opgenomen in de gemeentegids. De winnaars stemmen in met bekendmaking van zijn of haar naam en met een foto van de prijsuitreiking. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Inzending
U kunt uw digitale foto tot uiterlijk 1 maart a.s. mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van ‘deelname fotowedstrijd nieuwe gemeentegids’. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Openbare bekendmakingen

Bestemmingsplan

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Renhoek 22 Leende’

Burgemeester en wethouders maken bekend het bestemmingsplan ‘Renhoek 22 Leende’ voor te bereiden. Dit bestemmingsplan ziet toe op het toekennen van een reguliere woonaanduiding aan de bedrijfswoning Renhoek 22 Leende. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid voor herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie op het perceel. De bedrijfsbestemming verandert hierbij van vorm.

Op de voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt inspraak verleend aan een ieder. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Renhoek 22 Leende' ligt daarvoor met ingang van 7 januari 2016 tot en met 17 februari 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraak indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de inspraak en het plan waarop de inspraak betrekking heeft. Als u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw inspraakreactie mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer  R. Klaver (040-2241541). U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw inspraakreactie kunt weergeven.

Besluiten Algemene plaatselijke verordening
-       Aan mevrouw van Hemert-van Bree is een exploitatievergunning verleend voor het perceel Ginderover 2 Heeze
-       Aan mevrouw van Hemert-van Bree is een vergunning verleend voor de aanvraag Drank en Horeca op het perceel Ginderover 2 in Heeze
-       aan mevrouw van Hemert-van Bree is een vergunning verleend voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten op perceel Ginderover 2 in Heeze
-       Aan het Ministerie van Defensie is een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het houden van een militaire oefening van 25 tot en met 29 januari 2016 waarbij de oefening deels door Heeze-Leende loopt
-       Aan Stichting Samen Verder is een collectevergunning afgegeven voor het collecteren van 29 februari tot en met 5 maart 2016 in de gemeente Heeze-Leende
-       Aan Bouwbedrijf Moeskops is een vergunning verleend voor het in gebruik nemen van openbare gronden, anders dan de bestemming ervan, voor het veranderen van de positie van de keten tijdens de periode van bouwwerkzaamheden van D'n Toversnest, waardoor er minder parkeerplaatsen worden gebruikt op de openbare parkeerplaats voor de Jan Deckersstraat 26 in Heeze
-       Aan wandelsportverenging de Grenslopers is goedkeuring gegeven voor het houden van een wandeltocht op 13 april 2016 van 8.00 uur tot 16.00 uur met vertrekpunt Manege de Molenberg, Valkenswaardseweg 29c in Leende.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
-       Ariane 2 Heeze: aanpassen van de entree en doorbraak naar garage
-       Peelven 7 Sterksel: oprichten van een loods
-       Ven 11 Heeze: vervangen van 2 schuren door 1 nieuwe schuur 

Verleend
-       de Borstelmaker 1 Heeze: kappen van 1 boom naast de Borstelmaker 1
-       Geldropseweg 1 Heeze: oprichten van een jongveestal
-       Merellaan 20 Leende: oprichten van een woonhuis
-       Molenschut 4 Leende: oprichten van een woonhuis
-       Paaldijk 11 Leende: 2e fase vergunning voor het oprichten van twee luchtwassers
-       Pomperschans 100 Leende: oprichten van een berging/garage en het 
        verbouwen van een berging tot aanbouw
-       Strijperstraat 16a Leende: verbouwen van een dubbele garage naar een hobbyruimte

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor het oprichten van een kantoorvilla aan de Valkenswaardseweg 3a in Leende de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 februari 2016.

 

Raadsinformatie Week 51-53 2015   

Subsidie 2016 MEE Zuidoost Brabant
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning en zijn de MEE-middelen overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo/gemeenten.

In regionaal verband hebben de gemeenten met MEE afspraken gemaakt over 2015 als overgangsjaar. Tevens werd afgesproken dat MEE voor 1 mei 2015 van de gemeenten duidelijkheid zou krijgen over de subsidie voor 2016.

In de nieuwe Wmo kan steeds minder beroep worden gedaan op de formele zorg. Ook MEE is volop bezig met de kanteling waarbij burgers , dus ook mensen met een beperking, aangesproken worden op de eigen kracht en verantwoordelijkheid. De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol. MEE kent een aantal varianten: een maatje, de logeerkring, speelhulp/oppas en vrienden maken/vriendengroepen. MEE werft, selecteert, traint en begeleidt de vrijwilligers.

Begin mei stemde het college in met het verlenen van een subsidie  van € 101.492,- voor MEE voor cliëntondersteuning in 2016. Uit kwartaalrapportages en –besprekingen blijkt dat MEE in 2015 meer cliënttrajecten heeft uitgevoerd dan begroot.

Het college heeft ingestemd met een extra subsidie van € 11.220,- voor 8 extra ondersteuningstrajecten in 2016 (jeugd en Wmo).

Daarnaast heeft het college ingestemd met een jaarlijkse subsidie van € 6.603, - aan MEE in 2016 voor informele zorg.

 

Inkoop jeugdhulp 2016: proces bestuurlijk aanbesteden

Heeze-Leende heeft, net als de andere A2-gemeenten, voor de inkoop van jeugdhulp een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Eindhoven voor de duur van 1 januari 2015 tot 1 janunari 2017. Voor 2016 is voor de inkoop van ambulante hulp, dagbehandeling en verblijf voor een bestuurlijke aanbesteding gekozen. Tijdens de bestuurlijke aanbesteding zijn met de jeugdhulpaanbieders inhoudelijke afspraken gemaakt over de dienstverlening en deze zijn vertaald in deelovereenkomsten. Het college heeft op 24 november jl. ingestemd met de deelovereenkomsten ‘Ondersteuning zelfstandig leven’ en ‘Ondersteuning wonen’.

Impasse binnen de bestuurlijke aanbesteding
Tijdens de bestuurlijke aanbesteding, bij het bekend worden van het kortingspercentage van 11,5% op de tarieven voor 2016, trokken de 5 grote instellingen die jeugdhulp leveren (GGzE, GGZ Oost-Brabant, Herlaarhof/Reinier van Arkelgroep, De Combinatie Jeugdzorg en BJ Brabant) zich terug uit de bestuurlijke aanbesteding. In de regio zijn onvoldoende wenselijke of afdoende alternatieve oplossingen voorhanden om de zorg die deze instellingen bieden anders/elders te beleggen.

Het doorbreken van de impasse aanbesteding 2016
Door zowel de gemeenten als de instellingen is de TAJ (Transitieautoriteit Jeugd) gevraagd om een bemiddelende rol te spelen. Door de TAJ is een kleine werkgroep ingesteld. De werkgroep heeft met betrekking tot de impasse een alternatief voorstel opgeleverd: 

Uitgangspunten alternatief voorstel TAJ

Het college heeft op 24 november jl. ingestemd met de uitgangspunten en de consequenties van dit voorstel:
-       Het terugbrengen van de instroom van het aantal cliënten naar 85% (in 2016 92,5%) ten opzicht  van 2014
-       Het budget terugbrengen naar 70% (in 2016 85%) ten opzichte van 2014
-       Het hanteren van een bandbreedte van 10% ten aanzien van de cliëntenstroom
-       Toegezegd is dat halverwege 2016 wordt bezien of gemeenten financiële ruimte hebben om voor de (verdere) afbouw naar 70% een jaar extra te nemen is, dus tot en met 2018. Ook wordt dan bezien of de afbouw naar 85% van het aantal cliënten nog het juiste oriëntatiepunt is

De bandbreedte houdt in dat bij onderbesteding van max 10% het budget behouden blijft voor de instelling en overbesteding van het budget tot max 10% voor eigen rekening van de instellingen komt. Dit gebeurt door respectievelijk een hogere cliëntprijs of een lagere cliëntprijs te berekenen. De prikkel die hiermee af wordt gegeven is dat de instellingen hun cliënten terug verwijzen naar goedkopere zorg wanneer dat mogelijk is.

Consequenties van alternatief voorstel

  1. Vertaling naar alle aanbieders: het alternatief voorstel wordt opengesteld voor alle aanbieders (ook nieuwe) zodat er sprake blijft van een gelijk speelveld met gelijke spelregels
  2. Langlopende afspraken overschrijden de afspraken gemaakt in het DVO: de consequentie is dat alle gemeenten die  akkoord gaan met dit voorstel zich ook gedurende 2017 en 2018 conformeren aan deze specifieke afspraken
  3. Verwijzingen/facturatie: we blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen instroom naar zorgaanbieders via CJG en huisartsen. Op basis hiervan ontvangen we elke maand facturen van de instellingen, die door ons betaald worden.

Invlechten van het alternatieve voorstel binnen de bestuurlijke aanbesteding
In het proces van bestuurlijk aanbesteden zijn twee deelovereenkomsten (ondersteuning wonen en ondersteuning zelfstandig leven) opgesteld. Door het alternatieve voorstel TAJ bevatten de beide deelovereenkomsten twee verschillende financieringsvormen.

  • wijze van financiering gebaseerd op proces bestuurlijke aanbesteding waarin uitgegaan wordt van 11,5% korting, een aangepaste productendienstencatalogus (van 300 naar 20 producten) en outputgerichte financiering.
  • wijze van financiering gebaseerd op het alternatieve voorstel TAJ.

Alle instellingen kunnen kiezen voor welke financieringssystematiek zij kiezen. De keuze die gemaakt wordt geldt dan voor beide deelovereenkomsten (omdat bij het tweede alternatieve financieringsvoorstel er altijd sprake is van een combinatie van ambulant, dagbehandeling en verblijf). Omdat het alternatieve voorstel uitgaat van krimp (terugdringen cliënten) is de verwachting dat maar een beperkt aantal aanbieders (ongeveer 10) zal kiezen voor dit voorstel.

Kanttekeningen bij de deelovereenkomsten en beide financieringsvoorstellen
Het alternatief voorstel is tot stand gekomen onder druk van 5 instellingen en kent aspecten die niet passen in de oorspronkelijke inkoopafspraken. Daarnaast houdt dit voorstel iets meer risico in dat de benodigde bezuinigingen op de budgetten niet of pas later behaald worden. De kans dat de 5 instellingen meegaan in een ander voorstel dan hierboven beschreven is minimaal. Dit besluit niet nemen kent (veel) grote maatschappelijke en financiële risico’s: als we geen contract met deze instellingen hebben loopt de zorglevering gevaar (en daarmee onze wettelijke plicht). De kans dat we om dat te voorkomen tegen ongunstiger financiële voorwaarden overeenkomsten moeten aangaan is dan groot. Bovendien is de inschatting dat het TAJ het niet acceptabel zal vinden dat de regio er voor kiest om het met hen opgestelde voorstel niet te aanvaarden. De verwachting is dat de regiogemeenten en het Rijk dan een bestuurlijk fors conflict hebben.

Financiële consequentie nav alternatief voorstel TAJ
Een consequentie van dit alternatieve voorstel is dat gemeenten onderling afspreken dat er uitgegaan wordt van een regionale bandbreedte per instelling die is gebaseerd op de individuele bandbreedtes van de gemeenten. Voor de 5 instellingen was het uitgaan van een regionale bandbreedte (uitgaande van een regionaal budget per instelling) een zeer belangrijke voorwaarde om in te stemmen met dit voorstel.

Doordat facturatie op cliëntniveau per gemeente met dit voorstel mogelijk blijft wordt ook tegemoet gekomen aan de indringende wens van gemeenten om per gemeente zicht te houden op de inzet van zorg en de uitgaven, maar is het tevens mogelijk om aan de aanbieders de gelegenheid te bieden (door uit te gaan van een regionale bandbreedte) om transformatie in de zorg te realiseren, maar tegelijkertijd benodigde krimp te realiseren.

In een nadere verkenning wordt in het eerste kwartaal van 2016 onderzocht op welke manier de gemeenten willen omgaan met de regionale bandbreedte om wel of niet de financiële plussen en de minnen met elkaar te verdelen.

Voor 2016 is er voor Heeze-Leende een totaal budget van € 1.873.763,- beschikbaar. In de begroting voor 2016 is een totaal bedrag van € 906.098 opgenomen voor de inkoop jeugdhulp (ambulant, dagbehandeling en verblijf).

Consequenties mbt regionale inkoop
Niet alle subregio’s hebben ingestemd met de deelovereenkomsten en het alternatieve voorstel TAJ. Dommelvallei+ en de Peel6.1 gaan vanaf 1 januari 2016 de ambulante jeugdhulp, dagbehandeling en verblijf volledig zelf inkopen.

Verzoek stichting Vrienden van de Bieb om eenmalige subsidie voor symposium 

Van de stichting Vrienden van de Bieb is het verzoek ontvangen om een eenmalige subsidie van € 1.100,- voor het houden van een symposium in april 2016 over de toekomst van de dorpsbibliotheek.

De stichting heeft eerder een verzoek ingediend om een eenmalige subsidie van € 400,- voor vier activiteiten in 2015. Dit verzoek is afgewezen, waarna de stichting een bezwaarschrift heeft ingediend. Er is nog geen nieuw besluit genomen na bezwaar. De stichting heeft verder een verzoek ingediend om een jaarlijkse subsidie van € 500,- voor haar activiteiten in 2016. Op dit verzoek is nog geen besluit genomen.

In november 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden met de stichting over bovenstaande subsidieverzoeken, in relatie tot de huidige en eventuele toekomstige rol van de stichting in het bibliotheekwerk. Daarbij is de mogelijkheid besproken om voor het symposium in 2016 dat de stichting voornemens is te organiseren, een eenmalige subsidie aan te vragen en de beide andere subsidieaanvragen (de eenmalige van € 400,- de en jaarlijkse van € 500,-) in te trekken. De stichting heeft vervolgens de onderhavige subsidieaanvraag ingediend voor een regionaal symposium op 9 april 2016 over de toekomst van de dorpsbibliotheek. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek De Kempen, Bibliotheek Dommeldal en Cubiss (provinciale organisatie). Verder vermeldt het programma de medewerking van diverse prominenten, zoals Job Cohen en Arjen de Koning.

Collegebesluit
Overwegende het regionale karakter van het symposium, de samenwerking met partners en de medewerking van prominenten in relatie tot de actualiteit van het onderwerp heeft het college besloten dat de activiteit van maatschappelijk belang is en daarom wordt aan de stichting een eenmalige subsidie verleend van € 1.100,-. Dit is, conform de regels over het verlenen van een eenmalige subsidie, maximaal de helft van de begrote kosten. De subsidie is verleend onder de voorwaarde dat het symposium in 2016 plaatsvindt zoals in het programma bij de subsidieaanvraag is aangegeven. Wethouder Moons zal namens het college deelnemen aan het symposium en de richting van de nieuwe gemeentelijke visie toelichten.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Bulders’ 

Het college heeft besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Bulders’ gedurende een periode van zes weken voor inspraak ter inzage te leggen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘De Bulders’ ligt daarvoor met ingang van 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Op woensdag 6 januari 2016 en donderdag 7 januari 2016 is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis te Heeze over het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat vooraf ging
Op 21 juni 2012 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BNG GO. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het voor gezamenlijke rekening en risico realiseren van een randweg ter ontlasting van de verkeersdruk in Heeze en woningbouw om te voorzien in de woningbehoefte. Om dit doel te realiseren is De Bulders Woningbouw C.V./B.V. opgericht. De Bulders Woningbouw C.V./B.V. is de afgelopen jaren druk bezig geweest met het aankopen van gronden, het verrichten van de benodigde onderzoeken en het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan is klaar, de meeste onderzoeken zijn uitgevoerd en de onderhandelingen met de grondeigenaren in het gebied zijn in een afrondende fase. Met andere woorden, het moment is daar om  te starten met de voor het project benodigde bestemmingsplanprocedure.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Bulders’ ziet op de aanleg van de randweg en de ontwikkeling van 350 woningen. Sinds lange tijd is de zeer zware verkeersbelasting op het bestaande en niet daarvoor ingerichte wegennetwerk in Heeze een knelpunt. De randweg is gepland voor het ontlasten van de wegen in het centrum van Heeze en ter ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Bulders. Functioneel takt de weg aan bij de bestaande randweg rond de westzijde van Heeze. Stedenbouwkundig gezien is met de aanleg van de weg rekening gehouden bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk. Zowel stedenbouwkundig als functioneel past de aanleg van de randweg dan ook in de toekomstige inrichting van het gebied en bij de verkeersstructuur van Heeze in groter verband.

 In het gebied tussen de bestaande kern Heeze en de nieuw aan te leggen randweg zal een nieuwe woonwijk herrijzen. Deze woningbouwlocatie heeft een omvang van circa 22,6 hectare en biedt ruimte voor circa 350 woningen. Binnen het plangebied kunnen verschillende grondgebonden woningtypen voorkomen: vrijstaand, rijwoningen en twee-onder-een kap. Eventueel komen er net ten noorden van deelgebied 1 ook woningen die mogelijk gemaakt worden op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling. De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte C.V. zal hiervoor een plan opstellen waarvoor een separate bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd.

Allonge overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud als gevolg van een wetswijziging overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De middelen die de gemeente hiervoor ontving uit het gemeentefonds zijn ook overgegaan naar de schoolbesturen.

De gemeente huurt vier schoolgebouwen van woningcorporaties, namelijk Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven, Kindcentrum de Parel, de Talententoren en de Triangel. Van de huursom die de gemeente aan de corporatie betaalt, is een deel ter dekking van de kosten van het buitenonderhoud. Door de hiervoor genoemde wetswijziging is dit echter een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur geworden.

De gemeente heeft daarom met de schoolbesturen afgesproken dat de gemeente per 1 januari 2015 de schoolbesturen € 13 per m2, vermenigvuldigd met de genormeerde ruimtebehoefte (= het aantal m2 waar de school recht op heeft op basis van het aantal ingeschreven leerlingen per 1 oktober van het voorafgaande jaar) + 10% door gaat berekenen in de vorm van een onderhoudsvergoeding.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een allonge op de gebruiksovereenkomsten die de gemeente en schoolbesturen eerder sloten.

Prijsbijstelling normbedragen Bijlage IV van de Verordening Voorziening Huisvesting

Op 19 januari 2015 heeft de gemeenteraad Heeze-Leende de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heeze-Leende vastgesteld. In artikel 27 van de Verordening zijn richtlijnen opgenomen over de indexering. Het artikel bepaalt dat het college jaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen voor de vergoeding van voorzieningen op basis van de in bijlage IV opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling bijstelt. Het college heeft hiertoe besloten en daarbij de indexering van de normering van de VNG gevolgd.

Tarief subsidie voor- en vroegschoolse educatie 2016

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden. Dit aanbod wordt in de voorschoolse periode uitgevoerd door enkele kinderopvangorganisaties en in de vroegschoolse periode door de basisscholen.

De gemeente ontvangt sinds 2011 een specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van ruim € 19.000,- per jaar. Hiervan worden de VVE trajecten van geïndiceerde kinderen in de kinderopvang bekostigd. Gemiddeld gaat het om ongeveer 14-15 VVE peuters per jaar. 

De OAB-regeling had een looptijd van vier jaar en is door het rijk in 2014 met een jaar verlengd en in de zomer van 2015 nogmaals met een jaar tot 2017. Het ministerie heeft een groot aantal veranderingen voorgesteld voor de periode ná 2017. Hierover ontvangen de gemeenten in de loop van 2016 meer informatie. 

Het gemeentelijk beleid en het uurtarief dat de gemeente betaalt aan VVE zijn vastgesteld in 2012. Dit tarief is sindsdien niet meer gewijzigd. De kinderopvangorganisatie pleitte voor een drastische herziening van de bekostigingssystematiek. Gezien de ophanden zijnde veranderingen in de OAB-regelingen kiest het college niet voor een wijziging van de systematiek en het beleid. Het huidige beleidsplan wordt met één jaar verlengd tot 2017, gelijk met de OAB-periode.

Daarnaast is besloten tot het bijstellen van de VVE-bekostiging naar het huidige prijspeil zoals geadviseerd door de VNG en adviesbureau Oberon. Dit betekent een verhoging van de VVE-uurprijs met € 1,75 per uur per kind in 2016.

De gemeente dient het volledige OAB-budget vóór 2017 besteed te hebben. Er is jarenlang sprake geweest van een overschot. Dit overschot wordt in 2016 volledig benut. Door een stijgende vraag en stijgende kosten zijn de beschikbare middelen in 2016 niet meer toereikend.

Collegebesluit
Het college heeft besloten de benodigde extra middelen à € 8.500,- voor 2016 te dekken ten laste van het begrotingsresultaat en dit te verwerken in de eerste Berap van 2016.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Renhoek 22 Leende’

Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Renhoek 22 Leende’ voor inspraak ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan ziet op het toekennen van een reguliere woonaanduiding aan de bedrijfswoning Renhoek 22 in Leende.  De bedrijfswoning wordt niet meer bewoond door de exploitant van het garagebedrijf. Beoogd wordt om de bedrijfswoning aan de Renhoek 22 een woonaanduiding te geven waardoor bewoning van deze woning mogelijk is door een ander dan degene die het bedrijf op dit adres exploiteert, zonder dat het bedrijf hiermee belemmerd wordt in de bedrijfsvoering. De woning wordt herbouwd op het westen van het perceel. Deze locatie is niet geheel gelegen binnen de vigerende bedrijfsbestemming. Hiervoor verandert het bestemmingsvlak van vorm. Er vindt geen vergroting van de bedrijfsbestemming plaats. Bij sloop van de bestaande bedrijfswoning blijft de hieraan gebouwde cultuurhistorisch waardevolle schuur behouden en in gebruik voor het garagebedrijf.

 

Laatst aangepast op woensdag, 06 januari 2016 17:14