Home > Nieuws > 21 jan. infoavond over de ontwikkelingen van BioTechPark in Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

21 jan. infoavond over de ontwikkelingen van BioTechPark in Sterksel

 
 
21 jan. infoavond over de ontwikkelingen van BioTechPark in Sterksel
 
Geschreven door dorpsraad   
zondag, 17 januari 2016 19:49

Beste Dorpsgenoten, 

Zoals u op de site van ons virtuele plein heeft kunnen lezen wordt donderdag avond 21 januari om 19u30 een informatieavond georganiseerd rond de ontwikkelingen van BioTechParkBrabant.

De Dorpsraad is, naast de initiatieven van de gemeente, vanaf het moment dat de plannen rond BTPB zich aandienden, zowel de overheden als de initiatiefnemers aan het bewegen de direct betrokkenen te informeren. Dat bent U als inwoner van Sterksel en directe omgeving.

De Dorpsraad is net als U op het laatste moment geïnformeerd, toch zijn wij blij dat het er nu eindelijk van komt!

De verantwoordelijkheid voor deze avond ligt volledig bij de Provincie. Zij zal haar beleid rond BTPB toelichten en waar nodig verduidelijken. Daarnaast zullen de initiatiefnemers hun plannen toelichten.

Aangezien de impact van de plannen grote gevolgen kan hebben voor het wonen en werken in Sterksel verzoeken wij u in groten getale aanwezig te zijn. Niet alleen zullen de plannen invloed hebben op de verkeersveiligheid, ook vragen rond milieu zijn aan de orde.

De Dorpsraad is al jaren, met de zeer beperkte middelen die zij heeft, aandacht aan het vragen voor een gezond leefmilieu in Sterksel. Vandaag, maar zeker ook in de toekomst als afgegeven vergunningen helemaal worden gebruikt.

Daarom werken we intensief samen met partijen om een goede verkeersontsluiting te realiseren (project ‘Samen naar de A2’) en blijven we aandringen op aanvullend onderzoek naar de Volksgezondheid. Als Dorpsraad (allemaal vrijwilligers) hebben we daarbij brede steun van het dorp voor nodig!

Uw aanwezigheid is daarom nu echt enorm welkom! Het is nu het moment alle vragen en zorgen die u heeft op tafel te leggen.

We zien u graag donderdag avond in het Dorpshuis.

Namens de Dorpsraad,
Bas Huysmans, voorzitter

 
Vragen en opmerkingen die de dorpsraad bij het initiatief heeft: 

 • Transparantie:
  • De Dorpsraad wil zekerheid over de gezondheid en de veiligheid als de plannen gerealiseerd worden. Om dit te waarborgen is transparantie tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Hier hoort ook bij het aantoonbaar maken van de resultaten en deze inzichtelijk te maken. Het vooraf vastleggen van de verantwoordelijkheden en mogelijke consequenties is hierbij een noodzaak.
  • Zijn BTPB & Provincie het eens met dit uitgangspunt? Hebben de partijen een idee over de wijze waarop dit zou moeten worden ingevuld?
   • Metingen & Meetpalen, informatie over de resultaten openbaar
   • Periodiek onderzoek bij de omwonenden
   • Actieve klachtenregistratie
   • Regulier openbaar overleg
 • De Dorpsraad acht het zeer wenselijk een tweede avond te organiseren waarbij de pro’s en contra’s van de plannen kunnen worden toegelicht door bij voorkeur onafhankelijke deskundigen. Zijn Provincie en BPTB bereid daar medewerking aan te verlenen?
 • Er van uitgaand dat bovenstaande op een positieve reactie van de partijen kan rekenen is de Dorpsraad bereid hierover gezamenlijk in gesprek te gaan.

 Veiligheidsrisico’s en Overlast

  • Waardoor mogelijk overlast / onveiligheid?
   • Stank
   • Sporen/Schimmels/ micro organismen
   • Wat bij calamiteiten?

 Wat bij (gas)lekkages?

 • Overlast?
 • Affakkelen? Consequenties? Alarm systeem?

 

 

 • Fasering:
  • Hoe ziet het eindplaatje er uit?
  • Op welke termijn worden welke delen van het plan uitgevoerd?
  • Welke resultaten moeten bereikt zijn voor er een volgende fase wordt gerealiseerd? Go/NoGo beslismomenten. In hoeverre speelt hier de factor overlast in en om het Dorp Sterksel een rol?
  • Worden de mogelijkheden binnen de vergunningen maximaal benut, of is door de innovatieve techniek dat niet nodig?
  • Door BTPB is aangegeven dat de huidige activiteiten worden gestopt, wat zijn hiervoor de concrete plannen? Termijnen?

 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 19 januari 2016 19:30