Home > Nieuws > brief over huisvesten statushouders
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

brief over huisvesten statushouders

 
 
brief over huisvesten statushouders
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
woensdag, 28 september 2016 20:19

 

 

Bijgaande brief zat vandaag al in de planning maar we zijn ingehaald door de pers.

Huis-aan-huis bezorgd bij bij de bewoners van de Pastoor Thijssenlaan 4-10, 1-9 en Beukenlaan 2-6. (red.)

Lees ook: WoCom verbouwt 'Heerlykheid' Sterksel voor statushouders, uit het ED

Vijf statushouders worden gehuisvest in het pand aan de Pastoor Thijssenlaan 1 in Sterksel. WoCom is de eigenaar van het pand en heeft een bouwvergunning aangevraagd om het gebouw geschikt te maken voor de huisvesting.

De beschikking leest u hier:

 

 

Vraag en Antwoord huisvesting statushouders

 

Waar kan ik de algemene informatie vinden over het huisvesten van statushouders in Heeze-Leende?

Wilt u meer algemene informatie over het huisvesten van statushouders in Heeze-Leende, bekijk dan de nieuwsberichten die hier eerder over gepubliceerd zijn in juli 2016 http://www.heeze-leende.nl/wat-speelt-er/nieuws_3959/item/het-huisvesten-van-mensen-met-een-verblijfsvergunning-in-heeze-leende_58502.html#titel58502 en in maart 2016 (http://www.heeze-leende.nl/wat-speelt-er/nieuws_3959/item/ook-heeze-leende-huisvest-mensen-met-een-verblijfsvergunning_56375.html#titel56375 

 

Wat is het verschil tussen een statushouder en een asielzoeker?

Een statushouder is een vluchteling die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen op grond van een asielaanvraag. Hij of zij mag in ieder geval de komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en moet het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan in de samenleving op te bouwen. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners.  

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Asielzoekers zijn (nog) niet in het bezit van een verblijfsvergunning en wonen meestal in een AZC. Kijkt u voor meer informatie op www.coa.nl/nl/asielzoekers.

 

Hoeveel statushouders komen er in onze gemeente?

In 2016 moet de gemeente Heeze-Leende 40 nieuwe statushouders huisvesten.

Waarom huisvest de gemeente geen gezinnen in de woningen?
De gemeente huisvest ook gezinnen. Maar op dit moment zijn er bijna geen statushouders-gezinnen in het Asielzoekerscentrum (AZC). Het aanbod van statushouders uit het AZC, bestaat op dit moment grotendeels uit alleenreizende mannen uit Syrië en uit Eritrea. Uiteraard blijven wij met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (=COA) in overleg over de te plaatsen statushouders. En geeft de gemeente ook steeds aan dat we ook graag gezinnen en alleenreizende vrouwen willen huisvesten.

 

Waarom zoveel mensen in één wijk?

De gemeente moet dit jaar 40 statushouders huisvesten. Dit is een plicht. De provincie geeft zogenaamde aanwijzingen en kan dwangsommen (geldbedragen) opleggen die je als gemeente moet gaan betalen als je de statushouders niet tijdig hebt gehuisvest.

Die veertig statushouders in één jaar huisvesten is een grote klus voor een gemeente met in verhouding weinig sociale huurwoningen (17%). Dit betekent dat we naast de 28 statushouders die we gaan huisvesten in de Nieuwe Hoeven nog 12 statushouders moeten huisvesten in 2016. In 2017 krijgen we weer een nieuwe taakstelling van te huisvesten statushouders. Deze mensen zullen we in andere wijken gaan huisvesten.

Kunnen we statushouders ook weigeren?

Nee. De taakstelling is een verplichting die iedere gemeente in Nederland opgelegd krijgt door het Rijk. Het is een % van het totaal aantal statushouders en afhankelijk van de grootte van de gemeente. De provincie geeft zogenaamde aanwijzingen en kan dwangsommen (geldbedragen) opleggen die je als gemeente moet gaan betalen als je de statushouders niet tijdig hebt gehuisvest.

 

Wie bepaalt de samenstelling van de statushouders?
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (=COA) zorgt dat op landelijk niveau statushouders toebedeeld worden aan gemeenten. Kenmerken als geslacht, leeftijd en herkomst zijn afhankelijk van de nationale toestroom van vluchtelingen. Sommige statushouders zijn hier in gezinsverband maar het grootste gedeelte is alleenstaand. De statushouders komen op dit moment vooral uit Eritrea en Syrië.

 

Krijgen de statushouders voorrang bij de toewijzing van een woning?
Ja, het Rijk heeft bepaald dat statushouders op dit moment voorrang hebben bij het verkrijgen van woonruimte omdat het aantal vluchtelingen sterk is toegenomen en er veel extra statushouders in een AZC wachten op een passende woning.

Om te voorkomen dat de huisvesting van statushouders tot gevolg heeft dat voor andere mensen de kansen op een huurwoning kleiner worden, onderzoekt de gemeente samen met de woningcorporatie of er andere mogelijkheden voor huisvesting van statushouders zijn dan de reguliere sociale huurwoningen.

 

Worden statushouders begeleid in Nederlandse normen en waarden?
Ja, zij krijgen begeleiding van Cordaad. Cordaad is een brede welzijnsorganisatie met daarbinnen ook een specialisme vluchtelingenwerk. De gemeente Heeze-Leende heeft ook extra geld gegeven aan Cordaad om de statushouders, ook nu de toestroom groter is, van voldoende professionele begeleiding te voorzien. Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers actief om de statushouders te begeleiden. Cordaad is op dit moment ook op zoek naar meer vrijwilligers.

 

Waar kunnen we terecht als het fout gaat/overlast?
De gemeente snapt dat u zich zorgen maakt en dat er met diverse culturen bij elkaar wel eens misverstanden of meningsverschillen kunnen ontstaan. Maar ook is het goed mogelijk dat burgers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. Mocht u toch samen niet uit de meningsverschillen komen, dan kunt u uw opmerking, tip of klacht melden bij Marcel Voets, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , tel: 040- 22 41 439. Marcel zal niet in alle gevallen uw vraag opmerking of tip direct kunnen beantwoorden, maar zorgt ervoor dat u antwoord krijgt of dat er met u contact opgenomen wordt. Ook kunt u altijd terecht voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of op het spreekuur van de wethouders. In beide gevallen kunt u een afspraak maken via tel; 040-2241444 of 040-2241442.

 

Zijn ook andere locaties onderzocht? Welke locaties zijn er onderzocht?
De gemeente moet echt creatief naar oplossingen zoeken en naast de locatie Tinnegieter 25 en 27 en de Ambachten 82 en 82A in Heeze, gaat woCom ook het pand aan de Pastoor Thijssenlaan 1 in Sterksel verbouwen voor de kamergewijze verhuur aan vijf statushouders. Daarnaast onderzoekt de gemeente meerdere locaties. Vanwege de urgentie proberen we in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik te maken van panden die al een woonbestemming hebben, maar ook andere panden behoren tot de mogelijkheden.

 

Waarom 28 statushouders in vier huizen bij elkaar? Waarom niet in elke kern één huis met zeven bewoners?
De vier huizen aan de Ambachten en de Tinnegieter zijn al ingericht en bestemd voor kamergewijze verhuur. De woningen die woCom in andere kernen in het bezit heeft, zijn alleen geschikt en bestemd om als gezin of andere relatievorm te bewonen. WoCom zou 28 huurhuizen moeten inzetten om 28 individuele statushouders te huisvesten. De gemeente Heeze-Leende is een gemeente met weinig sociale huurwoningen (ca.17% van het aantal woningen in de gemeente). Juist om te voorkomen dat de huisvesting van statushouders tot gevolg heeft dat voor andere mensen de kansen op een huurwoning kleiner worden, is voor deze oplossing gekozen. Ook in Sterksel komt een pand met kamergewijze verhuur voor vijf statushouders, aan de Pastoor Thijssenlaan 1.

 

Wordt mijn huis minder waard?

Wanneer u van mening bent dat uw huis minder waard wordt kunt u een verzoek om planschade indienen bij de gemeente. Een verzoek om planschade kan alleen worden ingediend als het bestemmingsplan gewijzigd is voor het huisvesten van statushouders.

Als de statushouders in een pand komen te wonen waarin wonen sowieso is toegestaan komt u dus niet voor planschade in aanmerking.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat, wanneer het bestemmingsplan wel gewijzigd moet worden, bijvoorbeeld wanneer een kantoorpand wordt omgebouwd naar woningen, altijd minimaal 2% van de waardedaling van uw eigen woning voor uw eigen rekening blijft. Bijgaand een artikel van NU.nl waar u misschien iets aan heeft: http://www.nu.nl/binnenland/4165865/komst-azc-heeft-weinig-invloed-woningmarkt.html

 

Letten jullie op verschillende culturen?
Wij kunnen als gemeente nauwelijks invloed uitoefenen op wie we mogen huisvesten. Uiteraard kunnen we wel bepaalde wensen doorgeven waar heel misschien aan voldaan kan worden. We geven deze wensen dus ook door en het COA kan proberen daar rekening mee te houden. De statushouders komen op dit moment vooral uit Eritrea en Syrië.

 

Komt er ook een asielzoekerscentrum?
Nee, waarschijnlijk niet. Heeze-Leende heeft geen geschikte plekken voor een asielzoekerscentrum. Het COA heeft de plaatsen die mogelijk geschikt zouden zijn in onze gemeente, onderzocht en te kennen gegeven dat ze geen gebruik gaan maken van deze locaties. Ook blijkt de toestroom van asielzoekers op dit moment verminderd te zijn, waardoor de behoefte aan nieuwe locaties niet aanwezig is.

 

Hebben deze mensen werk of hoe worden ze aan werk geholpen?
De meeste statushouders hebben niet meteen betaald werk. De gemeente zorgt voor een uitkering en gaat deze mensen samen met Cordaad zo goed mogelijk naar betaald werk begeleiden. Ook bieden we deze mensen vrijwilligerswerk aan. Het doen van vrijwilligerswerk draagt enorm goed bij aan de inburgering.

 

Gaan hun kinderen naar school?
Eventuele kinderen zijn leerplichtig en gaan ook in Heeze-Leende naar school. Op dit moment gaat het echter in veel gevallen om mensen die hier alleen heen zijn gereisd zonder kinderen.

 

Wat doen ze aan integratie /inburgering?
Als gemeente vinden we het heel belangrijk dat statushouders, na huisvesting in de gemeente, zo snel mogelijk gaan starten met hun inburgering. Bij de afdeling Werk & Inkomen zorgen we dan ook dat deze mensen (die we al kennen vanuit het huisvestingsproces) zo snel mogelijk een vervolgafspraak krijgen waarin we de rechten en plichten uitleggen. Ook zien we erop toe dat de statushouders zo snel mogelijk gaan starten bij een taalaanbieder voor het volgen van een inburgertingscursus. Cordaad zal deze mensen heel goed begeleiden en ze zijn ook verplicht om binnen 3 jaar te slagen voor het inburgeringsexamen. Het leren van de Nederlandse taal is heel belangrijk. Personen die voordat ze aan hun inburgeringstraject kunnen beginnen eerst nog een alfabetiseringstraject moeten volgen, krijgen daarvoor 2 jaar extra tijd en moeten dus binnen 5 jaar geslaagd zijn voor hun inburgering. Zie voor meer informatie https://inburgeren.nl/#

 

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente gaat dus na toekenning van de uitkering aan de slag met toeleiding naar inburgering en werk. Samen met Cordaad kijken we ook naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.

 

Daarnaast zal iedere inburgeringsplichtige statushouder ook een participatieverklaringstraject moeten gaan volgen.  Dat is een training over waarden en normen in Nederland, en geeft daarnaast zicht op de sociale kaart van Heeze-Leende. Een introductie in de nieuwe woonplaats. Het participatieverklaringstraject heeft een officieel karakter en zal ook worden afgesloten met het ondertekenen van de verklaring door de statushouder bij de wethouder.

(zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/27/kamerbrief-participatieverklaring)

 

Waarom bouwen we niet een wijk/woningen bij?
Het bouwen van woningen vergt tijd en dit biedt dus op de korte termijn geen oplossing. Daarnaast is het heel belangrijk dat deze mensen integreren in Heeze-Leende. Dit zal niet goed, of in ieder geval veel minder snel gaan als ze apart in een eigen wijk gaan wonen.

 

Kan ik bezwaar maken tegen het huisvesten van vergunninghouders in mijn straat?
Nee, het is in principe niet mogelijk om bezwaar te maken tegen wie er naast u of in de buurt komt wonen. Bezwaar maken is alleen mogelijk als het pand tegenstrijdig met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Of u kunt bezwaar maken tegen een wijziging van het bestemmingsplan of een vrijstelling op het bestemmingsplan. U zou dus bijvoorbeeld bezwaar kunnen maken als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden omdat het pand geen woonbestemming heeft.

 

Wat kan ik als inwoner doen om alles goed te laten verlopen?
U  kunt gastvrij de nieuwe buren ontvangen. U heeft respect voor elkaars normen en waarden. U kunt de nieuwe buren helpen als er vragen zijn. Ook is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen kenbaar te maken.

 

Welke ondersteuning kunt u als inwoner bieden aan bijv. vluchtelingenwerk?
Cordaad is een brede welzijnsorganisatie met daarbinnen ook een specialisme vluchtelingenwerk. Daar zijn veel vrijwilligers actief om de statushouders te begeleiden, uiteraard onder professionele begeleiding van Cordaad. Cordaad is op dit moment op zoek naar meer vrijwilligers. Heeft u interesse in het begeleiden van statushouders? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Anja van Lierop: 040-2260109, email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 

Het hebben van statushouders als buren is niet anders dan dat je Nederlandse nieuwe buren zou krijgen. Wederzijdse interesse maakt het wonen prettig.

 

Hoe kom ik in contact met de nieuwe buurtbewoners?
U kunt zich altijd gaan voorstellen aan uw nieuwe buren als u ze ziet. Mensen vinden dit eigenlijk altijd heel leuk. Onderdeel van de begeleiding van statushouders door Cordaad, is ook dat de nieuwe bewoners samen met Cordaad zich voorstellen bij de buren. Bij de voltallige bewoning zal er een openhuis gehouden worden waarbij de buurt kennis kan komen maken met de nieuwe bewoners.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 30 september 2016 15:22