Home > Nieuws > Update dorpsraadvergadering maandag 14 november 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Update dorpsraadvergadering maandag 14 november 2016

 
 
Update dorpsraadvergadering maandag 14 november 2016
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel, Geurt Leestemaker   
donderdag, 08 december 2016 19:59

In het kader van Burgerinitiatieven is er weer gesproken over de Ten Brakeweg en het Jagerspad.

Door een bewoner van de Ten Brakeweg. wordt de DR gewezen op problemen met de afwatering van een deel van het zandpad. Volgens deze bewoner hebben de gemeente en Kempenhaeghe altijd aangegeven dat de weg blijft zoals hij is. Door 80 cm hoogteverschil tussen weg en omliggende grond, heerst er een enorm afwateringprobleem. De nieuw gebouwde huizen (die op diepste punt staan) ondervinden enorme last van water en modderpoelen. Volgens Kempenhaeghe is de weg inmiddels overgedragen aan gemeente, die de weg moet terugbrengen naar de situatie van 2007/2008. Er is volgens de bewoner in ieder geval door de gemeente toegezegd dat de weg een afschot krijgt van 10 cm.
De DR wordt gevraagd dit initiatief te steunen. De DR is, naar aanleiding van het eerder gestarte Burger Initiatief, al langere tijd in discussie over de Ten Brakeweg (zie update 10-10). Zij neemt de inbreng mee in de positionering ten opzichte van dat initiatief en in het kader van dit onderzoek neemt de DR ook contact op met de gemeente.

Jagerspad (aanvulling op update 10-10). Door het plaatsten van de bloembakken lijkt de weg onveiliger voor voetgangers. De gemeente is verantwoordelijk voor ‘normaal’ onderhoud. Wanneer het pad echter gesaneerd moet worden, zijn de saneringskosten voor de grondeigenaren. Dit is vastgelegd in de wet en een voorwaarde is dat saneren prioriteit heeft. De situatie blijft voorlopig onderwerp van gesprek.

Burgermeester Paul Verhoeven is aanwezig om te spreken over Huisvesting van statushouders in Sterksel.

Een gedeelte van de asielzoekers die vorig jaar zijn binnen gestroomd, zijn nu statushouders en moeten door gemeenten worden gehuisvest. De verdeling van aantallen vindt hierbij plaats op basis van inwonersaantal. De gemeente heeft ervaring met het huisvesten van gezinnen, nu betreft het echter vaak alleenreizenden (die hopen op latere hereniging met hun gezinnen).
Dit jaar moet Heeze 41 statushouders huisvesten (volgend jaar waarschijnlijk evenveel). Sterksel zal ook een aantal statushouders opvangen. Omdat er te weinig huurwoningen zijn in Sterksel is overleg gevoerd met WoCom over de winkelruimte naast de Spar, en met het bisdom over de pastorie. Het is op het moment van de vergadering nog niet duidelijk of er overeenstemming met het bisdom bereikt wordt. In het winkelpand wil men vijf alleenstaande statushouders huisvesten en in mogelijk beschikbare appartementen boven winkel en school steeds twee. De gemeente heeft van de provincie maximaal 10 jaar vrijstelling gekregen voor bewoning van de winkel; voor de verbouwing is inmiddels vergunning verleend. De gemeente heeft een informatieavond gehouden voor medewerkers en vrijwilligers van de Spar en daarnaast is er overleg geweest met een delegatie van ‘SamenSterksel’. Deze delegatie spreekt namens een groep bezorgde bewoners (de DR heeft een brief ontvangen van ‘SamenSterksel’).
De burgermeester is aanwezig tijdens de vergadering van de DR en benadrukt dat er bij ongewenst gedrag wordt opgetreden. De gemeente heeft voor de begeleiding van de statushouders een ambtenaar is vrijgemaakt. In de discussie met de burgermeester wordt stil gestaan bij de vraag: “Wat is volgens de gemeente de beste schaal voor opvang van statushouders voor een kern als Sterksel? Volgens de burgemeester gaat het –naast het aantal - vooral om een geschikte huisvesting voor statushouders. Hij vermeldt nog dat er (o.a. naar aanleiding van opmerkingen van burgers) door de gemeente wordt gewerkt aan leerwerkplekken, aan langere rijtijden voor de buurtbus en aan zitruimte voor de statushouders in de pastorietuin. Er blijven de nodige vragen en discussies. De burgemeester benadrukt dat het belangrijk is de communicatielijnen met de gemeente kort te houden om problemen voor te blijven.

In het kader van Infrastructuur is er gesproken over: SamenMeeNaarDeA2.

Het project SamenMeeNaarDeA2– er wordt met de gemeenschap gecommuniceerd over het goede voorstel dat er nu ligt. De DR hoopt dat iedereen in Sterksel de moeite neemt om de A2petitie te tekenen en te deponeren bij de SPAR. Dinsdag 15-11 is er een inloopavond geweest over mogelijke oplossingen in het urgentiegebied Sterksel Oost. (https://sterksel.nu/nieuws/2199-veel-belangstelling-voor-urgentiegebied-sterksel-oost-).

In het kader van milieu is gesproken over bladeren en Poort 43.

De DR heeft met de gemeente afspraken gemaakt die hebben geleid tot het extra opvegen van bladeren (https://sterksel.nu/nieuws/2197-14-15-21-22-nov-bladeren-ophalen).
IVN heeft een bezwaar ingediend tegen persleiding lozing op riool door Poort 43. Aansluitend is er een aanvraag gedaan voor een persleiding langs de spoorlijn naar de Grote Aa in Leende. IVN heeft tegen lozing daar op de Aa bezwaar gemaakt (niet tegen de persleiding). Er is nog geen lozingsvergunning gegund. Belangrijk is, dat een persleiding geen gevolgen voor de vergunning van het aantal vrachtwagens (dat blijft gelijk).

Laatst aangepast op donderdag, 08 december 2016 20:06