Home > Nieuws > Komgrens Sterkselseweg Heeze wordt verplaatst
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Komgrens Sterkselseweg Heeze wordt verplaatst

 
 
Komgrens Sterkselseweg Heeze wordt verplaatst
 
Geschreven door Heeze-Leende24.nl   
woensdag, 05 april 2017 10:25

HEEZE - In de kern van Heeze wordt in 2017 aan de Sterkselseweg een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein de Poortmannen gerealiseerd. De nieuwe aansluiting op de Sterkselseweg komt ongeveer 80 meter buiten de huidige bebouwde
kom te liggen. Op wegen buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. Op het bedrijventerrein de Poortmannen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur en deze ligt binnen de bebouwde kom.

In het belang van de verkeersveiligheid op de Sterkselseweg is het wenselijk om op beide wegen dezelfde maximale snelheid te hebben. Hiervoor moet de maximale snelheid op de Sterkselseweg omlaag worden gebracht van 80 km/uur naar 50 km/uur. Verlaging van de snelheid naar maximaal 50 km/uur kan alleen als de weg binnen de verkeerskundige bebouwde kom ligt. De betreffende wegen zijn in beheer van de gemeente Heeze-Leende. De politie adviseert positief over dit verkeersbesluit. De komgrens wordt verplaatst naar de lokatie waar de rode lijn staat op de bijgevoegde tekening.

Overwegingen en motivatie
Op grond van artikel 21 BABW zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het instellen van de maatregelen:
- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bezwaarclausule
Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via deze link. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Laatst aangepast op woensdag, 05 april 2017 10:31