Home > Nieuws > Echtpaar Noordman Keijsers koninklijk onderscheiden
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Echtpaar Noordman Keijsers koninklijk onderscheiden

 
 
Echtpaar Noordman Keijsers koninklijk onderscheiden
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 26 april 2017 12:17

Donderdagmorgen 26 april reikte burgemeester Paul Verhoeven een onderscheiding uit aan  de heer G.M.M. (Gerard) Noordman en mevrouw J.M.H. (José) Noordman-Keijsers

Verdiensten Gerard

2003-heden Stichting dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel
Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel is een stichting van vrijwilligers die staat voor de verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Met de beschikbare middelen proberen ze het maximale voor het dorp te bereiken, klankbord te zijn voor bewoners en gesprekspartner met het bevoegd gezag.
Sinds vele jaren spant decorandus zich met veel energie in om een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn van Sterksel. In zijn rol als secretaris van de Dorpsraad is decorandus eerste aanspreekpunt. Ook voor de provincie en de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Brabant met betrekking tot allerlei activiteiten en initiatieven op het gebied van leefbaarheid in kleine kernen. Decorandus is een belangrijke spil in de communicatie naar het dorp via het Virtueel Plein. In zijn rol als redactielid van het VP waakt hij over de communicatie van relevante zaken richting dorp. Hij zet zich via allerlei initiatieven steeds in voor het dorp. Of dit nu is via de Dorpsraad, het Virtueel Plein of een van de andere activiteiten waaraan hij is verbonden, zoals bijvoorbeeld het periodiek geheel belangeloos maaien van de veldjes die o.l.v. @SterkselCity in het kader van de Brabantse DorpenDerby zijn opgeknapt. Zo blijft dit deel van de dorpskern er duurzaam netjes uitzien.

1982-heden natuurbeheer
Decorandus was mede-initiatiefnemer en organisator van de fokkerijdagen ten einde samen met anderen de kwaliteit van het rundvee in de regio te verbeteren. Als melkveehouder is hij i.v.m. zijn inspanningen voor de natuur, een voorbeeld. Toen door renovatie van woningen in de buurt de nestgelegenheid voor huiszwaluwen onder druk kwam te staan, werd i.s.m. de provincie en vogelverenigingen een grote zwaluwtil geplaatst en werden op diverse plaatsen modderplaatsen aangelegd om nesten te kunnen bouwen. Op het erf broeden jaarlijks een 20-tal boerenzwaluwen en er zijn akkerranden aangelegd voor de patrijs. Ook voor huismussen zijn voorzieningen getroffen, alsmede voor uilen en de torenvalk. Daarvan wordt volop gebruik gemaakt.
Een deel van de huiskavel van het bedrijf en enkele veldkavels liggen in het beekdal van de Sterkselse Aa en behoren tot het Nationaal Natuurnetwerk. Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De Ecologische Hoofdstructuur of Natuurnetwerk Nederland, is een wettelijk voorgeschreven samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid. Streven is de ernstig bedreigde biodiversiteit in Nederland te stabiliseren. Vanaf 2014 zijn de provincies hiervoor verantwoordelijk, de rijksoverheid heeft de taken met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het netwerk aan hen overgedragen. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Samen met o.a. het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap wordt ca. 9 ha. landbouwgrond middels particulier natuurbeheer omgevormd naar natuur: droge en natte ruigtevelden, kruiden- en faunarijk grasveld, vochtig hooiland met poel en houtsingels. Dit plan, Natuurbeheer beekdal Sterkselse Aa, waarvoor decorandus zelf onderzoek heeft laten verrichten, is een pilot die in een vergevorderd stadium verkeert.

2008-heden Stichting Schaapskudde de Groote Heide
In het voorjaar van 1982 werd de Stichting Schaapskudde de Groote Heide opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling het zeldzame Kempische heideschaap als ras in stand te houden en de bevordering van gescheperde begrazing van natuurgebieden. Dit om de heide te behouden en de biodiversiteit ervan te vergroten. Decorandus is sinds medio mei 2008 lid van het bestuur van de stichting. Eerst als gewoon lid en sinds 1-1-2014 als voorzitter. Doordat decorandus zelf een agrarisch bedrijf heeft met koeien en binnen zijn eigen bedrijf aan agrarisch natuurbeheer doet, is hij met zijn expertise een fantastische kracht voor de stichting. Zijn kennis van agrarisch natuurbeheer en zijn kennis van de financiële mogelijkheden zoals subsidie en toegangsrechten zijn van groot belang.

2008-heden mede-oprichter en redacteur dorpswebsite Sterksel.nu
De website Sterksel.nu heeft tot doel de leefbaarheid in Sterksel duurzaam te verbeteren. Decorandus is bij de oprichting van de dorpswebsite in het kader van het IDOP betrokken geweest. Hij nam deel aan de overleggen met gemeente, provincie en bouwer van de website. In de lokale supermarkt en in het dorpshuis hangen beeldschermen, waarop nieuws m.b.t. leefbaarheid in ruime zin wordt gepubliceerd. Dit "SterkselJournaal" was een idee en initiatief van decorandus en wordt voor het overgrote deel en al meer dan 5 jaar door decorandus bijgehouden.

Verdiensten José

1996-heden Muziekvereniging de Heerlijkheid Sterksel
Decoranda is in 1996 gestart met het verrichten van hand- en spandiensten voor de muziekvereniging. ze is bestuurslid sinds 1998. Zij is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en bij optredens, serenades e.d.

Decoranda is contactpersoon tussen de Muziekvereniging en muziekschool Rick. Zij is het aan- en afmeldpunt van de leerlingen, bezoekt de lessen van leerlingen en is het aanspreekpunt van de muziekleraren. Ook is zij aanspreekpunt voor de ouders van de leerlingen. Vanaf 2008 doet ze de begeleiding van het muziekproject op de basisschool i.o.m. basisschool en Rick.

Vanaf 2008 begeleidt decoranda ook de jeugdslagwerkgroep en jeugdslagwerk, o.a. organisatie van orkesten met wisselende samenstelling, organisatie en initiatiefnemer jeugdmuziekdagen.  Decoranda begeleidt de onderlinge solistenconcoursen en de jeugdmuziekdagen welke door muziekvereniging de Heerlijkheid worden georganiseerd. Op maandag en donderdag is zij tijdens de repetities aanwezig als barhulp.

Ze is redactielid en bezorger van het blad van muziekvereniging de Heerlijkheid.

Daarnaast verleent ze natuurlijk ook nog allerlei hand- en spandiensten zoals ondersteuning bij de muziekfeesten, inrichten tent, schoonmaken e.d.
Decoranda legt data vast en bespreekt de locatie, maakt afspraken met de jury en pianist, nodigt deelnemers uit, zoekt sponsoren, stelt het programma op en zoekt i.o.m. de dirigent de muziek uit. Tijdens de uitvoering richt ze het podium en oefenlokalen in, maakt ze juryrapporten op en zorgt ervoor dat alles op tijd verloopt. In totaal zijn er zo'n 25 tot 30 deelnemers.

Decoranda houdt zich bezig met de voorbereiding voor de jeugdmuziekdagen. Locatie en datum afspreken en vastleggen, korpsen uitnodigen/benaderen, jury vastleggen, sponsoren zoeken, regelen van advertenties in de programmaboekjes, programma samenstellen en muziek uitzoeken. De laatste twee onderdelen in overleg met de dirigent.

Laatst aangepast op woensdag, 26 april 2017 13:04