Home > Nieuws > Statushouders, buurtbus, A2, Kloostervelden, Vlaamseweg, Mestvergisting, Jagerspad
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Statushouders, buurtbus, A2, Kloostervelden, Vlaamseweg, Mestvergisting, Jagerspad

 
 
Statushouders, buurtbus, A2, Kloostervelden, Vlaamseweg, Mestvergisting, Jagerspad
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 12 juli 2017 19:18

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering op 10 juli jl. was de problematiek rond de geplande mestvergisting op Sterksel een van de aandacht vragende onderwerpen. Werkgroep Mestverwerking: ‘Vragen moeten beantwoord worden. Desnoods met gebruikmaking van de Wet openbaarheid van bestuur’. Maar er waren meer onderwerpen.

Statushouders. Op 28 juni jl. was er een goed verlopen kennismakingbijeenkomst voor de statushouders, omwonenden en genodigden in de Heerlijckheid. Inmiddels heeft zich een App- en een email-groep gevormd van mensen die enthousiast meehelpen met allerlei zaken, tafels, bureaus, keukenspullen, fietsen, vervoer, etc. Sterksel op z’n best.

Openbaar vervoer. In verband met schoolgaande jeugd en werkenden in Eindhoven rijst de vraag naar wat de mogelijkheden zijn om op maandag t/m vrijdag de buurtbus een keer voor 9.00 uur naar het NS station in Heeze te laten rijden en een keer na 18.00 uur van het NS station richting Sterksel? Kan een bestaande rit worden aangepast? De dorpsraad neemt hier het initiatief.

A2. Basis voor het vervolg van ‘SamenMeeNaarDeA2?’ zijn de Projectopdracht en het Programmaplan. Deze  worden toegelicht en op 27 juli in de stuurgroep behandeld. Daarna volgt bespreking in dorpsraden van Sterksel en Maarheeze. In september/oktober komen  informatieavonden voor direct belanghebbenden en inwoners van Sterksel en Maarheeze.

Verbinding Kloostervelden (ten Brakeweg). Een motie om deze zo spoedig mogelijk te verharden en te voorzien van deugdelijke verlichting is in de gemeenteraad unaniem aangenomen. De ten Brakeweg maakt geen deel uit van het (bestemmings-)plan Kloostervelden en wordt daarom niet betrokken bij de inrichting van Kloostervelden. Kempenhaeghe erkent dat de verbinding tussen "kom Sterksel" en Kloostervelden voor langzaam verkeer van wezenlijk belang is. Kempenhaeghe wil geen deelgenoot worden van de discussie over de inrichting, maar om de discussie te concretiseren ("waar hebben we het over?") heeft Kempenhaeghe een verbinding voor langzaam verkeer laten onderzoeken door CivilSupport . Als de gemeente en/of de dorpsraad dit verder willen oppakken, dan ziet Kempenhaeghe eventuele vragen met belangstelling tegemoet.

Vlaamseweg. Op initiatief van de buurtvereniging is er een zeer gewaardeerde informatieavond  geweest voor aanwonenden van de Vlaamseweg over de verkeersproblematiek. ‘Het was een leuke bijeenkomst , waarmee meer gedragenheid is gecreëerd.  Het is een efficiënte manier om informatie uit te wisselen en draagvlak te krijgen. Het is een voorbeeld, waar we met z’n allen van kunnen leren.’  

Mestverwerking. Namens de Werkgroep Mestverwerking, bestaande uit de heren Peter Dumoulin, Antoon Lamers en Hans Versluis, verwoorde de heer Dumoulin de standpunten en activiteiten van de werkgroep. De werkgroep functioneert als een zelfstandige werkgroep en maakt dus geen deel uit van de dorpsraad.

De werkgroep heeft een aantal vragen gestuurd naar zowel de gemeente als de provincie, maar krijgt daarop geen of niet bevredigende antwoorden. De heer Dumoulin geeft aan dat hiermee geen genoegen mee wordt genomen en zo nodig hij antwoorden opeist met gebruikmaking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  
    
Naar aanleiding van de door de werkgroep huis aan huis verspreide brief van 21 mei hebben meer dan honderd mensen aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in een informatieavond over mestverwerking en het aantal groeit nog. De heer Dumoulin geeft aan de gemeente niet wenst mee te werken aan de informatieavond. Zowel de gemeente als de provincie hebben eerder aan de dorpsraad aangegeven geen budget beschikbaar te stellen voor een informatieavond die de dorpsraad wilde organiseren, mits er voldoende belangstellenden waren.

Voorzitter geeft aan dat de werkgroep bezig is met veel werk dat ook al door de dorpsraad is gedaan en hij vindt het jammer dat de werkgroep hierover niet in gesprek is gegaan. Er wordt zo een hoop dubbel werk verricht. Bovendien beschikt de dorpsraad over veel documentatie en zij heeft zij een waslijst aan vragen gesteld. Al deze informatie is gewoon beschikbaar. Met betrekking tot informatie heeft de gemeente voor 99% dezelfde problemen als de dorpsraad en allemaal hebben we dezelfde wens: een schoon milieu en geen overlast.   

Op de informatieavond die de dorpsraad van plan was om te organiseren zouden pro’s en contra’s van de mestvergisting aan de orde komen en ook de betreffende bedrijven zouden op deze avond worden uitgenodigd. De werkgroep kiest duidelijk voor een andere insteek en vindt dat een ‘algemene’ informatieavond geen zin heeft. Het betreft hier een wirwar van aanvragen en vergunningen. Daarom wil zij op de informatieavond Wageningen Universiteit uitnodigingen om uit te leggen wat een mestverwerker is en verder alleen vergunning verstrekkende en controlerende instanties en organisaties die zich specifiek met milieuproblematiek bezighouden. Het gaat erom dat de veiligheid goed wordt georganiseerd en naleving van regels, inclusief continu metingen, wordt gegarandeerd, gecontroleerd en gecommuniceerd.

Jagerspad. De gemeente wil beginnen met het vernieuwen van dit pad. Er komen nieuwe klinkers, een verhoging voor fietsers en voetgangers en afvoerputten voor het water. Het blijft eenrichtingsverkeer vanaf de Beukenlaan en er komt een verbod voor vrachtwagens. Nog een wens: verkeer vertragende maatregel(en). De initiatiefnemer van dit burgerinitiatief, Pieter van Beekveld, is blij met deze oplossing. Er zijn nog enkele handtekeningen van aanwonenden nodig, voordat de gemeente aan de slag kan. Tip vanuit de Werkgroep Infrastructuur: hebben jullie gedacht aan geluidsarme klinkers, zoals in de Dorpsstraat in Leende? Dat scheelt echt veel.

Laatst aangepast op woensdag, 12 juli 2017 19:45