Home > Nieuws > Nieuwsbrief Samen-mee-naar-de-A2
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwsbrief Samen-mee-naar-de-A2

 
 
Nieuwsbrief Samen-mee-naar-de-A2
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
dinsdag, 17 oktober 2017 10:23

Stand van zaken ‘Samen mee naar de A2’

 

In december 2016 hebben de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende ingestemd met het financieringsvoorstel voor het project Samen mee naar de A2 (SMNA2). Daarbij werd het college de opdracht gegeven om de verdere planvorming en procedures op te starten om daarna over te gaan tot de realisatie van de gekozen variant. Met deze informatiebrief willen wij u graag informeren over de voortgang van het project.

 

Programmaplan

Het project SMNA2 bestaat uit de volgende deelprojecten:

  1. Aanleg nieuwe ontsluitingsweg; realisatie nieuwe weg zodat er een aantrekkelijk alternatief buiten de kernen om komt
  2. Maatregelen in Maarheeze en Sterksel: realisatie van maatregelen in de kernen om de route door de kernen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken
  3. Afspraken met bedrijventerrein Poort43, betreffende
    1. de realisatie van infrastructurele maatregelen op het bedrijventerrein Poort43, aansluitend op de ontsluitingsroute naar de A2
    2. het gebruik van de ontsluitingsroute
  4. Monitoring van verkeerseffecten: een programma waarbij de verkeerseffecten van de verschillende deelopgaves worden gemonitord.

 

Omdat de planvorming grotendeels is afgerond, komt het zwaartepunt van de deelprojecten in de komende fase veel meer te liggen op procedurele zaken zoals bestemmingsplan en grondverwerving. Om deze reden is ervoor gekozen om de trekkersrol van Samen mee naar de A2 over te dragen van de dorpsraden naar de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende. Om deze nieuwe rolverdeling voor alle partijen helder te krijgen, is afgelopen periode een programmaplan opgesteld. In dit programmaplan is opgenomen welke taken de komende periode uitgevoerd moeten worden, wie welke taken oppakt,  hoe het overzicht tussen de projecten geborgd kan blijven etc..

 

Grondaankopen en opstellen voorlopig ontwerp

In het vastgestelde tracé zitten nog een tweetal varianten waar nog een definitieve keuze over gemaakt moet worden (achter het bosje aan de Groote Bleek en de aansluiting op de Kleine Bruggen). Om deze keuze voor te bereiden hebben voor de zomer verkennende gesprekken plaatsgevonden met de eigenaren van gronden die benodigd zijn om de ontsluitingsweg te realiseren. Dit is de eerste stap in de verwerving van de benodigde gronden. De komende maanden zullen deze gesprekken een vervolg krijgen.

In de komende maanden wordt een voorlopig ontwerp opgesteld, zodat we ook de laatste keuzes definitief maken. Bij het opstellen van dit voorlopig ontwerp worden de aanwonenden betrokken.

 

Bestemmingsplan

Er is reeds een start gemaakt met het opstellen van een bestemmingsplan voor de nieuwe weg. Offertes zijn opgevraagd, waarna een bureau aan de slag gaat met het opstellen van het bestemmingsplan. Om exact de bestemmingsplangrenzen te kunnen bepalen is het voorlopig ontwerp noodzakelijk. Vooruitlopend hierop zal al gestart worden met het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het aangeven van het relevante beleidskader.

 

Afspraken met provincie

Het bosje aan de Groote Bleek maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (de nieuwe naam voor ‘Ecologische Hoofdstructuur’). Met de provincie wordt overlegd of de nieuwe ontsluitingsroute hier negatieve effecten op heeft en zo ja hoe we deze kunnen compenseren. Dit werken we uit in het bestemmingsplan.

We informeren de provincie regelmatig over de voortgang van het project. Dit is ook noodzakelijk in relatie tot de beschikbaar gestelde NIMBY subsidie. We hebben de provincie gevraagd hoe om te gaan met de NIMBY subsidietermijn van 1-1-2019 aangezien het niet haalbaar is om het gehele project binnen deze termijn af te ronden. We verwachten hier in november meer duidelijkheid over te krijgen.

 

Vervolg

In december 2017 verwachten we een voorlopig ontwerp te hebben. Tevens hopen we september 2018 het bestemmingsplan gereed te hebben en eveneens de benodigde gronden grotendeels verworven te hebben. Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verwerven van alle benodigde gronden, kunnen we starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Op dit moment werken we aan het opstellen van een communicatieplan. Dit ronden we in november 2017 af. In dit communicatie wordt opgenomen dat er op regelmatige basis (3 tot 4 keer per jaar) een nieuwsbrief zal verschijnen.

 

In het eerste kwartaal van 2018 zal gestart worden met de deelprojecten, maatregelen in de kernen, afspraken met Poort43 en de monitoring. Hiervoor stellen we een separate planning op.

 

In oktober/november zal de voortgang toegelicht worden tijdens de dorpsraadavonden in Sterksel en Maarheeze.

Laatst aangepast op dinsdag, 17 oktober 2017 10:24