Home > Nieuws > Begroting 2021: Financiële positie Heeze-Leende gezond, na weloverwogen keuzes
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Begroting 2021: Financiële positie Heeze-Leende gezond, na weloverwogen keuzes

 
 
Begroting 2021: Financiële positie Heeze-Leende gezond, na weloverwogen keuzes
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
woensdag, 30 september 2020 17:33

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende is erin geslaagd een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan te bieden. Een begroting die, ondanks de stijgende kosten in het sociaal domein, structureel sluitend is en waarin ruimte is opgenomen voor het aanpakken van belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie, leefbaarheid en de zorg. De gemeenteraad behandelt de begroting naar verwachting in de raadsvergaderingen van 26 oktober en 2 november 2020.

 

We leven in bijzondere tijden. De coronacrisis heeft gevolgen en de impact op de toekomst is op dit moment niet eenvoudig te voorspellen. Juist in dergelijke onzekere tijden is het belangrijk om rust te bewaren en te zorgen voor plannen die houvast bieden. De plannen in het coalitieakkoord ‘Samen kernachtig sterk’ blijven dan ook de basis voor de begroting in Heeze-Leende.

 

Wethouder Pieter van der Stek: “We zijn een financieel gezonde gemeente en we hebben ook een uitstekend weerstandsvermogen. Dit betekent dat we in staat zijn om de financiële gevolgen van mogelijke risico's op te vangen. Daarnaast zijn we in staat om voor Heeze-Leende belangrijke projecten te co-financiëren samen met andere partners, daar waar het gaat om duurzaamheid, economie, leefbaarheid en de zorg. Dit heeft wel wat hoofdbrekens gekost en we hebben ook keuzes moeten maken in beleid. Ook hebben wij ervoor gekozen om in 2021 éénmalig geld uit de algemene reserve te halen om de begroting ook in 2021 sluitend te krijgen.”

 

Wat gaat Heeze-Leende doen

Voorbeelden van belangrijke maatschappelijke opgaven die verwerkt zijn in de begroting zijn het - in delen - aanleggen van een centrale as, een verbindingsweg die het verkeer buiten de kernen om moet leiden, een aantal projecten in het kader van duurzaamheid, waaronder het opstellen van een visie warmtetransitie om te bepalen hoe en wanneer alle woonwijken aardgasloos worden gemaakt, het opstellen van een strategische visie voor sportpark Lambrek en omgeving en de centrumontwikkeling Heeze die ter hand genomen wordt. In het Sociaal Domein wil het college blijven inzetten op preventie door de inzet van de sociaal makelaar en welzijnsconsulent te continueren en een praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij huisartsen in te zetten.

 

Sluitende begroting

Het college presenteert een structureel sluitende begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. Daarin zijn een aantal keuzes gemaakt. Zo stelt het college voor om geld te halen uit de algemene reserve om het incidentele tekort in 2021 te dekken. Ook wil ze op een aantal punten het beleid bijstellen, onder andere in het Sociaal Domein. Daarnaast stelt het college voor om deze keer de stijgende WOZ-waarde niet te compenseren middels een verlaging van het OZB-tarief.

 

Tot slot

De begroting is duurzaam in evenwicht en geeft de gemeenteraad, ook in deze onzekere tijden, ruimte voor nieuwe beleidskeuzes. Heeze-Leende investeert in faciliteiten voor haar inwoners, een verbetering van de dienstverlening en infrastructuur. Daarbij betrekt ze de samenleving en staat ze open voor initiatieven van inwoners en bedrijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting 2021-2024 deze week aangeboden aan de gemeenteraad en de behandeling van de begroting door de gemeenteraad staat gepland op 26 oktober en 2 november.