Home > Nieuws > Notulen Vergadering Dorpsraad Sterksel 21 sept.2020, Dorpshuis Valentijn, 19u30
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Notulen Vergadering Dorpsraad Sterksel 21 sept.2020, Dorpshuis Valentijn, 19u30

 
 
Notulen Vergadering Dorpsraad Sterksel 21 sept.2020, Dorpshuis Valentijn, 19u30
 
Geschreven door Redactie   
donderdag, 22 oktober 2020 12:00

In verband met de privacy zijn alle persoonsnamen in dit verslag gemaskeerd.

1.  Gasten

Gast1: Dhr. XXXXX, voorzitter van Dorpshuis Valentijn.

Dhr. XXXXX  wil de dorpsraad informeren over de huidige stand van zaken bij het dorpshuis. De voorzitter:

“Het opstarten van normale activiteiten gaat langzaam in corona-tijd. Weliswaar was de opkomst voor het eetpunt als vanouds (er zijn schermen gemaakt, die prima voldoen), maar toch: door de 1,5 m maatregel heeft het dorpshuis minder (verterende) bezoekers. We gaan zwaar de rode cijfers in. Op de eerste plaats moeten we in de kosten snoeien. De personeelslasten bedragen ongeveer 40% van de kosten, een fulltime beheerder kan het dorpshuis zich niet meer permitteren. Hoe kunnen we het tij keren? Tijdens de bijeenkomsten met het PON in het najaar van 2019 zijn plannen gesmeed voor meer activiteiten in het dorpshuis. Het gebouw moet daarvoor worden aangepast. De gemeente staat daar in beginsel welwillend tegenover, maar de houding van de gemeente wordt momenteel ervaren als afwachtend.”

De dorpshuisvoorzitter doet dan ook een dringend verzoek aan de dorpsraad om de belangen van het dorpshuis te steunen, ook bij de gemeente. De voorzitter van de dorpsraad zegt toe dat de dorpsraad haar uiterste best zal doen.

 

2.  Werkgroep Wonen Welzijn en Zorg  (WWZ)

De stand van zaken:

Bijeenkomst WWZ-groep 4 september j.l.

Het verslag van deze meeting is rondgestuurd. Volgende bijeenkomst van de werkgroep Wonen Welzijn en Zorg op vrijdag, 11 december om 13.30 uur, Beukenlaan 24, Sterksel. Voor wat betreft het Projectplan ZorgAlert:  we wachten op het verslag van het interview met Mariëlle Swinkels.

Buurtcontactpersonen

Volgende bijeenkomst donderdag 24 september om 19.30u in dorpshuis Valentijn, zonder specifiek thema. Focus op uitwisselen ervaringen afgelopen tijd, evaluatie, etc. De Sociaal makelaar van Heeze krijgt er misschien wat uren bij, zodat ze ook wat tijd aan Sterksel kan besteden. B&W zijn voor, het besluit is aan de  gemeenteraad.

Bibliotheek-/ontmoetingspunt

Bijeenkomst werkgroep BiebValentijn dd. 7 september jl. zie verslag (rondgestuurd). Volgende bijeenkomst 2 december, 10.00u in dorpshuis Valentijn. Doel is vooral een ‘open inlooppunt’, een laagdrempelige mogelijkheid creëren om elkaar te ontmoeten.

Dorpsauto
In verband met Corona zijn onvoldoende chauffeurs beschikbaar.

Welkom op Sterksel 2020
Voorlopig uitgesteld tot 2021. Nieuwe inwoners worden hierover persoonlijk geïnformeerd door hun buurtcontactpersoon, d.m.v. een brief met een aardigheidje: een boekje met een Cultuurhistorische fietstocht van de Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel. De deelnemers kunnen enkele vragen beantwoorden en daarmee een prijsje winnen.

Zorgwerkgroepen
Bijeenkomst uitgesteld. Uitnodiging door de gemeente volgt.

Een groen & blauw Heeze Leende vervolg?
N.a.v. vorige dorpsraadvergadering is een reactie gestuurd naar adviesbureau Facet. Deze is besproken tijdens regulier overleg met wethouder De Win. De wethouder beloofde dat de gemeente in overleg gaat met Facet.

Gemeente H-L: Meedoen ‘burendag’?
Uitnodiging rondgestuurd.  26 september, 13.00 u bij dorpshuis Valentijn.

 

3.  Werkgroep Infrastructuur (“Infra”)

Kloosterlaan
De dorpsraad heeft bij de gemeente aangedrongen op het verharden en  ontsluiten van de Kloosterlaan. Dit zal de verkeersdrukte in het centrum van Sterksel verminderen. Het voorstel is door de gemeenteraad omarmd.

 • Stand van zaken: budget is  beschikbaar, projectleider aangewezen. Project is nog niet gestart, dorpsraad gaat participeren.

SamenMeeNaarDeA2 (“SMNA2")

In het kader van het project SamenMeeNaarDeA2 zal er een ontsluitingsweg worden aangelegd tussen bedrijventerrein Poort43 en de snelweg A2. Om het vrachtverkeer te “dwingen”zo veel mogelijk gebruik te maken van deze ontsluitingsweg zullen er “aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden in Sterksel en Maarheeze.

SMNA2 Algemeen

 • Stand van zaken: Dorpsraadleden hebben in programmateam en stuurgroep opnieuw hun zorgen over de toename verkeersdrukte in Sterksel naar voren gebracht.  Dit komt onder andere door  Poort43 (binnenkort mestvergister in bedrijf: 60 vrachtbewegingen/dag extra), zandtransporten Peelven, uitbreiding Poortmannen, uitbreiding Kloostervelden. Er is  haast geboden om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Sterksel en Maarheeze niet uit de hand te laten lopen!

Ontsluitingsweg Poort43

 • Stikstof. Recent rapport Arcadis toont aan dat de aanleg van de ontsluitingsweg voor Poort43 niet leidt tot schade aan het Leenderbos.

Aanvullende Maatregelen in Sterksel:

 • Voorstel van de dorpsraad Sterksel over vervroegde aanvullende maatregelen in Sterksel besproken en aangenomen in stuurgroep. Wordt vervolgd in programmateam.
 • Subsidieaanvraag is ingediend (100k€) voor Aanvullende Maatregelen in Sterksel. Aanvraag was gebaseerd op normen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
 • Financiën . Overleg met provincie zal pas plaatsvinden na uitslag van SPV-subsidie.

4.  Werkgroep Milieu

Belangrijk onderwerpen in het kader van Milieu: VIC en bedrijventerrein Poort43. Op Poort43 wordt door de firma BlueSphere gewerkt aan de bouw en het opstarten van een mestvergister (grootste van Nederland en van Noord-Europa!) De dorpsraad voert regelmatig overleg met alle betrokken partijen van VIC en Poort43/mestvergister om de overlast voor Sterksel zo laag mogelijk te houden.

Poort43/BleuSphere

 • Nog geen nieuwe datum voor overleg met Blue Sphere voorgesteld
 • Planning m.b.t. opstart mestvergister (midden oktober) staat op  website Poort43
 • BlueSphere heeft – ondanks afspraak met dorpsraad - nog steeds geen inzage gegeven van calamiteitenplan of van de veiligheidsprotocollen etc. etc.  De protocollen en calamiteitenplannen zouden er zijn voordat mag worden gestart met mestvergisting.
 • XXXXX  heeft een artikel in het ED en op sterksel.nu geplaatst met de strekking dat lokaal geproduceerd biogas zou moeten worden verrekend met de energiedoelstelling van de gemeente? https://sterksel.nu/nieuws/3228-groen-gas-wel-de-lasten-niet-de-lusten
 • Gemeente Bernheze verzet zich tegen de bouw van een mestverwerker. Niet bekend wat de status is in Bernheze m.b.t. de wens om evt. groen gas te verrekenen met energiedoelstellingen.

5.  Burgerinitiatieven

Geen nieuws.

 

6.  Communicatie

Website “Sterksel.nu” is na vele jaren aan vervanging toe. Kiezen we voor sterksel.nu voor een ontwerpende en lerende aanpak? Momenteel niet helemaal helder wie wat gaat doen. Er is een redactievergadering gepland.

Aan de nieuwsbrief wordt nog gewerkt.

 

7.  Rondvraag

 • “Op Kloostervelden” is onlangs een wijkraad opgericht. Discussie volgt over de relatie met dorpsraad Sterksel en over de vraag hoe we de organisaties en de activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. Besloten wordt om met dit onderwerp te wachten tot XXXXX terug is van vakantie.
Laatst aangepast op zondag, 25 oktober 2020 18:29