Home > Nieuws > Notulen dorpsraad 19 okt. 2020
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Notulen dorpsraad 19 okt. 2020

 
 
Notulen dorpsraad 19 okt. 2020
 
Geschreven door Dorpsraad   
maandag, 02 november 2020 23:31

1. Opening

Vergadering via Microsoft Teams. Aanwezig: Jan van Oss, Anton Mynott, Martijn Huijts, Jan Joosten, Hans van Middelaar, Wim Stolp, Wies de Haan, Henk Kerkers, Wim van de Voort, Toine Leemans, Frank van den Dungen, Wim van Laarhoven. Afmeldingen: Gerard Noorman en Bas Huijsmans.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.
▪ Meetgegevens m.b.t. snelheden van het verkeer zijn weer inbeeld. Worden geanalyseerd.
▪ Brief sept. 2020 m.b.t. nieuw perspectief voor het VIC. Plan van IVN Heeze-Leende voor omvorming Varkens Innovatie Centrum in Heidebeheer Innovatie Centrum. De dorpsraad neemt contact op met de initiatiefnemers. Zie ook agendapunt 3.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
▪ Rapportage van vaste gast Frank van den Dungen vanuit IVN HL en Brabants Burger Platform
- Overleg IVN met wethouder De Win m.b.t. het VIC wordt ingepland.
- Poort 43: pyrolyse, mierenzuur is onderdeel van Plan B, i.p.v. tweede vergister? Vraag aan HL: aandringen bij provincie om geurloos draaien op te nemen in vergunning + handhaven en op vermijden van risico-vergroting door opeenstapeling van vergisters
- Groengas lobby: HL zoekt samenwerking met Bernheze en andere gemeenten. Gepleit voor Groene Tafel: overleg aan de voorkant over natuur, groen en buitengebied.
- Mestvergisting in het buitengebied. Brabants Burger Platform heeft 7-10 een brandbrief geschreven aan gemeenten en provincie. Mestfabrieken nu wél in buitengebied. Het 500 m afstand als uitsluitend criterium is geschrapt. In het buitengebied dus nog meer overlast en risico. NB: woningen op Biesputten en aan de P. Thijssenlaan liggen binnen/op 500 m van Blue Sphere.
- Provinciale Werkgroepen Schone Lucht Akkoord / Geur Meten. Pleidooi voor meting van geur i.p.v. van berekening van geur op basis van aannames en voor pilots met dubbelzijdige meting: emissie bij de stal én immissie bij omwonende: voorgesteld één pilot bij Poort 43 en bij omwonende (Biesputten).
- RES – digitaal overleg raadsleden en belangstellenden met MRE (14-10-2020). Verzocht om politieke steun van MRE voor gedeeltelijk lokaal gebruik van groen gas, aansluitend bij MRE participatie-principe: lokale energieopwekking koppelen aan lokale behoefte. 
- Studenten Summa College ontwikkelen een stank-app voor BBP om meldingen van burgers in buitengebied te visualiseren per km2.
- Perspectief VIC-Sterksel. IVN heeft initiatief genomen om alle partijen aan te schrijven met uitnodiging koppen bij elkaar te steken voor een nieuw perspectief: VIC wordt NIC. Voorstel: DR, IVN en omwonenden organiseren brainstorm-bijeenkomst in VIC.

Discussie n.a.v.
Probleem bij VIC houden, niet de hele omgeving erbij halen.  Voorstel is om eerst gesprek aan te gaan met Stg. Kempisch Heideschaap en te wijzen op onnauwkeurigheden in het concept voorstel. Als het gesprek niet leidt tot overeenstemming, dan gaan we een groter overleg starten vanuit de DR

4.1 Wonen Welzijn Zorg
▪ Volgende bijeenkomst vrijdag 11 dec. om 13.30 u, Beukenlaan 24, Sterksel.
▪ Voortgang Projectplan Zorg Alert: Zg. Warm Data Lab 29/09 jl. De bevindingen worden samen met de interviews verwerkt tot een eindrapport: ‘Verkenning Samen Slim & Sterk in Zorg’. Moeilijkste opgave is het bereiken van de doelgroep.
▪ Buurtcontactpersonen: Bijeenkomst dd. 24 sept jl. verslag verspreid.  Volgende bijeenkomst di 23 maart om 19.30u in het dorpshuis.
▪ Bibliotheek-/ontmoetingspunt: weer aangepast protocol (Covid-19). Volgende bijeenkomst 2 dec 10.00u in dorpshuis Valentijn.
▪ Toekomst dorpshuis: Werkgroep ontmoeten was 15/10 jl. bijeen. Financiele zorgen. Geen trekkende rol voor DR. Wel steun, en samenwerking in de vorm van de werkgroep ontmoeten.
▪ Voetgangers-/fietsersbruggetje Turfven: wordt vervolgd (Henk Kerkers e.a.)
▪ Dorpsauto: is weer gestart per 1 oktober 2020. Met veilige schermen.
▪ Zorgwerkgroepen: Volgende bijeenkomst ma 23 nov. 10.30u in raadszaal van gemeentehuis.
Diversen en ingekomen post:
▪ Gemeente H-L: project relatie gemeente - dorpsraden & bewonersinitiatieven komt eventueel in aanmerking voor subsidie van landelijke VKK. Willen we meedoen? DR ziet de noodzaak niet. Bespreken in overleg met wethouder.
▪ Zet: Uitnodiging deelname aan online sessie 15/10 jl: ‘Samen zorgen dat Brabantse ouderen kunnen doortrappen’, over langer fietsen en minder fietsongevallen. Voor kennisgeving aangenomen.
▪ Zorgcoöperatie ‘Graag gedaan’: nieuwsbrief

4.2 SamenMeeNaarDeA2? (“SMNA2”)
▪ Het ontwerp bestemmingsplan “Ontsluitingsweg SamenMeeNaarDeA2” is gereed. Wordt zeer binnenkort aan het college van de gemeente Cranendonck voorgelegd.  Volgende stap: behandeling in de gemeenteraad van Cranendonck.
▪ Aanvullende Maatregelen Sterksel. We wachten met vervolgactiviteiten even op de uitslag van de SPV-subsidie aanvraag (50% cofinanciering). De subsidiepot is “uitgebreid” van 100.000€ tot 200.000 €.

4.3 Milieu, voortgang poort43

Er is contact geweest met de provincie, Poort 43, Blue Sphere en de gemeente. Vooor meer info zie Stand van Zaken Milieu 18-10-20. Nadruk op certificering, protocollen, (automatische) metingen, (scope) van de toekomstige audits en vragen over de rol van de Provincie, de Omgevingsdienst en de gemeente?

Klankbordgroep PlanMER MBI:
Status gestuurd naar VKKNB, geen reactie. Een brief van het Burgerplatform is gegaan naar de provincie en alle gemeenten in NB

▪ Hoe verder?
Stelt provincie certificering als eis voor vergunning? Aan de provincie vragen (Dion van Schijndel Prov.) Belang is dat het dorp veilig is en geen overlast heeft. Wat is de opdracht, reikwijdte van de certificering? Deze moet niet alleen betrekking hebben op het bedrijf zelf, maar ook op de omgeving. In het weekend en vandaag al stank gehad. Geur kan niet gemeten worden. I.o.m. Frank vragen aan Poort 43 en provincie over certificering. Bevindingen delen met wethouder in e.k. overleg. Frank informeert bij veiligheidsdeskundige of/ wat zij kan betekenen. Poort 43 heeft eerder aangegeven dat zij bereid zijn audits te doen. Invulling van belofte om te auditeren?  De gemeente heeft de kennis niet. 

Gesprek met Poort43 over de bouw van de mestvergister op Poort 43.
Voor een uitvoerig verslag zie sectie6: bijlage.

4.5. Sterksel.nu

Gekozen wordt voor "open source ". Redactie en vernieuwing van het platform worden gescheiden. Er is een aparte werkgroep samengesteld die de vernieuwing zal aanpakken. De werkgroep zal zowel de redactie als de dorpsraad op de hoogte houden van de voortgang.


5. Overleg gemeente: o.a. ingekomen stuk over, subsidieaanvraag 2020 LVKK.

Besproken tijdens reguliere overleg met wethouder op 1 okt. Sterksel kan als voorbeeld genoemd worden voor convenant. Geen oplossing voor problemen die wij ondervinden. Soms mag het best een beetje schuren.

6. Bijlage

Samenvatting van gesprek d.d. 8-10-’20 van Dorpsraad Sterksel met Poort43.
Onderwerp: Bouw mestvergister Poort 43
Aanw.: P.A. Driessen (Poort 43), J.W. Schöningh, E. Monosov (Blue Sphere), T. Leemans (Dorpsraad)

Na gesprekken in de zomer van 2019 bleven er nog vragen over veiligheid, milieu en voorkomen van geur- en geluidsoverlast m.b.t. mestvergisting op Poort 43. Dat die vragen toen niet konden worden beantwoord komt o.a. doordat het ontwerp van de installaties toen nog niet gereed was. Daarna heeft in 2020 de corona pandemie door COVID 19 ervoor gezorgd dat het lang duurde voordat de draad weer is opgepakt. Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten.

Planning:
De tanks voor de mestvergisting zijn bekeken door de NVWA en zij hebben een voorlopige erkenning afgegeven. In de komende weken wordt opgestart, het digestaat (info: wikipedia) dat nodig is voor de opstart wordt op dit moment geleverd. Als de installatie in werking is kan pas de definitieve erkenning door NVWA worden afgegeven. Volgens de planning zal in december het eerste gas worden geleverd aan het gasnet.

Capaciteiten:
De totale vergistingscapaciteit op Poort 43 is 260.000 ton/jaar, en is daarmee de grootste biogas producerende mestvergister in NW Europa. Iets meer dan helft van de aanvoer is varkensmest, de overige helft bestaat uit gras en uit stoffen uit de voederindustrie en de voedingsmiddelenindustrie die zijn afgekeurd voor consumptie. De gasproductie zal 24.000.000 m3/jaar zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk reststromen: ingedikt digestaat (+/- 50.000 ton/jaar), CO2 (ca. 20 – 24.000 ton/jaar, als de vergunning daarvoor verleend wordt, dit is een extra stap na gasopwerking), gezuiverd afvalwater (120.000 m3/jaar) en mineralenconcentraat (60.000 ton).

Ontvangst:
Ca. 10% van de mest wordt geleverd door Van Asten (tegenover Poort 43), de overige mest wordt door TonTrans over de weg aangevoerd. Het digestaat ten behoeve van het opstarten komt vooral uit de omgeving Horst-Sevenum. Gesprekken over een pijplijn Van Asten (nog niet vergund) lopen, er is een offerte voor uitgebracht.

De ontvangst van mest en ander vergistingsmateriaal zal worden gedaan in een gesloten gebouw. Door onderdruk in het gebouw zal emissie van geur en stof naar de directe omgeving worden vermeden. De afgezogen lucht zal via een zuur-scrubber (wegvangen van NH3, ofwel ammoniak) en biofilter worden gereinigd en periodiek gemeten.

Vergisting:
De vergisting vindt plaats in tanks (verschillende doorsnedes) met betonnen wanden met een dikte van ca 30 cm. Het geproduceerde gas bevindt zich boven in de tanks onder een flexibel membraan. De gasdruk in de tanks zal daardoor laag blijven. Het gas bevat 60% methaan. Bij 60% methaangas kan zelfs een brandende sigaret niet zorgen voor een ontploffing.

Gas:
Het methaangas wordt afgezogen, op druk gebracht en in stappen gereinigd: verwijdering van zwavelhoudende componenten (zoals H2S (rotte eierenlucht), mercaptanen) en andere organische stoffen d.m.v. katalytische reacties en een actiefkoolfilter. Nadat het gas is gezuiverd wordt het gebracht naar 88,6% methaan, in een tank op druk gebracht en gecontroleerd voordat het in het gasnet mag worden gepompt.

Als het gas niet voldoet aan de normen voor toevoeging aan het openbare gasnet dan zal het worden teruggeleid naar de vergistingstanks. Ook in geval van storingen zal het gas worden opgevangen in de vergistingstanks.

De allerlaatste veiligheid is een ‘nood-fakkel’ die pas in werking treedt bij langdurige storingen, als de buffertank voor gas en de mestvergistingstanks het gas niet meer kunnen opslaan. Door de gekozen constructie zal er geen vuur uit deze fakkel  te zien zijn en ook niet te horen buiten het terrein van Poort 43.

Omgeving:
Alle uit de installatie afgezogen lucht zal in een aantal stappen worden gereinigd (o.a. zuur-scrubber, biofilter met wortelhout) en zal, conform de eisen, periodiek worden gecontroleerd op stofdeeltjes, zwavelhoudende stoffen, vluchtige organische stoffen.

Tests:
De vergistingstanks zijn getest door ze te vullen met water en onder druk te zetten. Er zijn geen lekkages geconstateerd. De NVWA heeft de installaties gecontroleerd op  het hygienisatieprincipe en voorlopige erkenning verleend. Ook de ODZOB heeft gecontroleerd, daarnaast heeft AVB Haukes (een onafhankelijk gecertificeerd bureau) de tanks gecontroleerd en hierop vloeistofdichtheidsverklaringen afgegeven.

Afvoer via de weg:
Na de vergisting blijft per jaar +/- 230.000 ton vloeibaar digestaat[1].  Deze wordt ingedikt tot +/- 50.000 ton steekvaste digestaat. Alle digestaat wordt eerst gehygiëniseerd in een van de twee grote grote vergistingstanks gedurende minimaal 8 uur en 55 oC. Er is nog geen goedkeuring voor lozing van gehygiëniseerde vaste digestaat in de Grote Aa, daarom zal deze over de weg worden afgevoerd door TonTrans.

Bedrijfsvoering:
De complete installatie is ontworpen en gebouwd onder beheer van Aneargia . (info: www.anaergia.com). Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering. Volgens Blue Sphere heeft Anaergia ervaring met de bouw / operatie van zo’n 300 vergelijkbare systemen wereldwijd, en is al het personeel van Anaergia gekwalificeerd en gecertificeerd.

De ontvangst van mest en andere stoffen vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Hoewel de mestvergisting 24/7 zal werken, totaal 16 uur/dag in 2 ploegensysteem van 06.00-14.00 en van 14.00-22.00 uur. (ook in het weekend)

De complete installatie wordt gecontroleerd op Poort 43 maar is ook live verbonden met controle personeel in Italië en de USA. In geval van storingen tijdens de nacht of in weekeinden kan in Italie en de USA worden bijgestuurd, maar er zal op afroep ook personeel binnen 30 min. in Sterksel moeten zijn. Een aantal personeelsleden woont in Helmond.

Veiligheidsplannen:
Alle onderaannemers hebben ieder voor hun deel van de installaties een concept veiligheidsplan opgesteld. Deze concepten worden in de komende weken ineen gevoegd tot een compleet veiligheidsplan en -protocol. Bij de opstart tussen oktober en december zijn nog kleine wijzigingen en aanvullingen te verwachten. SGS (info: www.sgs.nl/nl-nl/health-safety) is betrokken bij de review van de veiligheidsplannen.

Vergunningen:
Poort 43 werkt aan een herzieningsvergunning waarin alle reeds verstrekte vergunningen worden samengevat. De aanvraag voor de herzieningsvergunning moet uiterlijk 6 december 2020 zijn ingediend bij de provincie.

Poort 43 meldde enkele weken geleden dat er ook gekeken wordt naar mogelijke aanvulling / uitbreiding van de huidige vergunning met o.a. mogelijkheid voor pyrolyse (info: wikipedia) , een tweede mestvergister (kopie van de zojuist gebouwde installaties), een CO2 terugwinningssysteem. Hierover is het bedrijf in gesprek met de provincie en de wethouder.

Bovenstaande punten zullen worden besproken in de eerstvolgende vergadering van Dorpsraad Sterksel. Eventuele vragen die daar nog uit voortkomen zullen worden doorgeleid naar het bedrijf, dat toegezegd heeft te zullen zorgen voor spoedige beantwoording.

 


Laatst aangepast op maandag, 02 november 2020 23:45