Home > Nieuws > Brief aan gemeenteraad Heeze-Leende
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Brief aan gemeenteraad Heeze-Leende

 
 
Brief aan gemeenteraad Heeze-Leende
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel   
zaterdag, 28 november 2020 21:28

De laatste weken is er een sterke toename van stankoverlast in Sterksel. De Dorpsraad heeft hierover contact gehad met Poort 43.
Uitleg m.b.t. de oorzaak is gegeven op de website van Poort 43; de overlast zou zijn veroorzaakt door een defecte machine bij de compostering.
De werkzaamheden op Poort 43 en het aangekondigde verzoek voor een revisie-vergunning met uitbreiding van mestvergisting worden regelmatig besproken met de wethouder, onlangs ook met het College van B&W.
Onderstaande brief is gestuurd naar het college en naar de gemeenteraad. De strekking van de brief is dat de Dorpsraad vraagt om geen actieve medewerking te verlenen en geen positief advies te geven aan uitbreiding van mogelijke activiteiten op Poort 43. Hetzelfde verzoek is ook aan de provincie gedaan.
De Dorpsraad vraagt aan Poort 43 om eerst de beloften waar te maken dat er geurloos geproduceerd wordt.


Gem. Heeze-Leende

t.a.v. College B&W en Gemeenteraad

23 nov. ‘20

Geachte,

 

Provincie Noord Brabant heeft de Klankbordgroep Plan MER-MBI ingesteld om de richtlijnen over zoeklocaties voor mestbewerkingsinstallaties in de provincie te bespreken en naar de achterban te communiceren. Gezien mijn ervaringen met mestverwerkingsproblematiek ben ik gevraagd om deel te nemen in de Klankbordgroep, zo ook de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

Van het Burgerplatform heeft u een brandbrief ontvangen, die op de raadsagenda staat voor 30 november a.s. Ook het IVN Heeze-Leende heeft u hierover een brief gezonden d.d. 31-10-2020.

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 nov. staat onder 3.III.a. ook onze eerdere brief aan de provincie en hun antwoord daarop. Wij pleiten ervoor deze stukken in hun onderlinge samenhang te behandelen.

De BMF heeft in juni onderzoek gedaan naar de ervaringen en belevingen van omwonenden van een mestfabriek, waaronder omwonenden van het VIC. Ik heb het rapport bijgevoegd. https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/enquete-bouw-nieuwe-mestfabrieken/

 

De opmerkingen en conclusies in het rapport zijn erg herkenbaar.

De 9 aanbevelingen van het BMF rapport kunnen alle partijen ter harte nemen; echter de eerste aanbeveling overstijgt onze gemeente. De overige aanbevelingen zijn bijzonder waardevol:

  1. Zorg voor een veilige afstand (qua geuroverlast, maar ook qua calamiteiten, explosies, fijnstofemissie, endotoxinen verspreiding) tussen mestfabrieken en woningen

  2. Stel het eerst oplossen van bestaande overlast van mestfabrieken als vooraarde voor er nieuwe mestfabrieken vergund mogen worden

  3. Zorg in de vergunning dat er ook altijd handhavend kan worden opgetreden

  4. Sluit in gemeentelijke Omgevingsplannen dezelfde gebieden uit voor mestfabrieken als in PlanMER van het locatiebeleid mestverwerking

  5. Intensiveer en verbeter onafhankelijk toezicht en handhaving

  6. Stel in beleid geurnormen vast

  7. Help burgers bij het beschermen van de kwaliteit van hun leefomgeving

  8. Evalueer en verbeter de systematiek waarop verwacht geurhinder wordt berekend

 

Zoals op 11 november besproken met het College B&W is er een enorme stijging van geuroverlast voor de inwoners van Sterksel. Het aantal meldingen is sterk toegenomen:

2017: 15 meldingen, tussen 11 nov en 31 dec (oudere data staan niet meer op de site):

2018: 35 meldingen

2019: 21 meldingen

2020: 174 meldingen (status 22 nov.), vooral in de maanden oktober en november waarvan op 18 nov. 28 meldingen, op 29 nov. 34 meldingen.

ODZOB bevestigt in een aantal gevallen een penetrante geur, maar zei begin november weinig te kunnen doen en refereert naar de verleende vergunning uit 2012 waarin “nauwelijks eisen werden gesteld aan geur”.

Na verzoek om actie werd in eerste instantie werd door Poort 43 / Den Ouden gemeld dat het business as usual was, hoewel drukker dan normaal, maar dat toch maatregelen zouden worden genomen. Nadat geen verbetering optrad is nogmaals aangedrongen om naar de oorzaken te kijken. Toen bleek dat er toch dat een paar weken geleden een apparaat defect was geraakt en niet snel kon worden gerepareerd i.v.m. beschikbaarheid onderdelen. De overlast kan daardoor nog ca. 10 dagen duren (melding 20 nov.).

 

Naar verwachting zal door de eigenaar van het terrein een revisievergunning worden aangevraagd (voor 6 december) met uitbreiding van activiteiten (uiterlijk 6 dec), o.a. een tweede mestvergister. In Sterksel is echter geen draagvlak voor uitbreiding van zulke activiteiten.

Er is begrip voor groene energie, en er is gedeeltelijk begrip voor mestverwerking, maar dit mag niet leiden tot geuroverlast voor Sterksel en aantasting van gezondheid en milieu.

 

De Dorpsraad blijft streven naar het bundelen van krachten en wil met de gemeente samenwerken om overlast te voorkomen. Op dit moment vragen we de gemeente geen actieve medewerking te verlenen of een positief advies aan de provincie uit te brengen  aan enige uitbreiding van vergunningen of activiteiten totdat bewezen is dat Poort 43 haar beloftes waarmaakt: “geurvrij en reukloos produceren”.

De gemeente en Dorpsraad kunnen tezamen de gesprekken met de provincie aangaan en daardoor sterker staan voor omwonenden en milieu. Het project Samen Mee Naar de A2 is een voorbeeld van goede samenwerking tussen dorpsraden en gemeentes, maar als dat leidt tot geuroverlast in Sterksel dan slaan we de plank alsnog mis.

 

Met vriendelijke groet,

Toine Leemans

Namens Dorpsraad Sterksel