Home > Nieuws > Brief Blue Sphere
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Brief Blue Sphere

 
 
Brief Blue Sphere
 
Geschreven door Redactie DR   
donderdag, 15 april 2021 23:04De dorpsraad Sterksel heeft bijgaande brief ontvangen van de eigenaren van de mestvergister op Poort 43.

De brief van Blue Sphere is een reactie op een schrijven van de provincie. In de brief wordt nogmaals bevestigd dat ‘best beschikbare technieken’ zullen worden toegepast.

Uiteraard blijven we als dorpsraad de ontwikkelingen volgen en blijven we de partijen erop aanspreken om de overlast van Poort 43 zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.
Gemeenteraad van Heeze-Leende en College van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende

Postbus 10.000

5590 GA Heeze

Tevens per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. en Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

m: 13 april 2021

Betreft: Update realisatie vergistingsinstallatie aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 in Sterksel

 

Geachte leden van de gemeenteraad, en Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Met deze brief willen wij u graag een update geven over de realisatie van onze vergistingsinstallatie aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 in Sterksel, onderdeel van Poort 43. Directe aanleiding voor deze brief zijn de zorgen die leven bij inwoners van Sterksel naar aanleiding van de bouw en recente ingebruikname van ons project.

Allereerst wensen wij te benadrukken dat wij ons ten volle bewust zijn van de gevoeligheid van de situatie. Vanaf de aanvang van ons project hebben wij ons altijd maximaal ingezet en alle maatregelen getroffen om de vergistingsinstallatie volledig operationeel te laten zijn conform het ontwerp en passend binnen de omgevingsvergunning milieu die aan Poort 43 is verleend. Dit zullen wij onverminderd blijven doen gebruikmakend van de best beschikbare technieken.

Graag laten wij u weten welke stappen wij de afgelopen maanden hebben gezet en nog zullen zetten om tot volledige ingebruikname van de vergistingsinstallatie te komen.

In oktober 2020 zijn wij gestart met het opstarten van de vergistingsinstallatie. Een aanloopperiode van vier tot zes maanden is gebruikelijk bij het opstarten en inregelen van een complexe installatie als de vergistingsinstallatie. Tijdens deze periode zijn verschillende systemen voor het eerst operationeel geworden. Wij hebben de systemen ingeregeld en de processen gesynchroniseerd. Onvoorziene technische problemen hebben wij steeds opgelost. Hierdoor kan de vergistingsinstallatie als nieuwe installatie optimaal functioneren.

Tegelijkertijd met het inregelen van de systemen, zijn wij gestart met het toevoegen van grondstoffen aan de vergister. De grondstoffen zijn van verschillende leveranciers afkomstig en hebben niet dezelfde samenstelling. Het afstemmen van de verschillende grondstoffen om tot een optimaal eindproduct te kunnen komen is een gevoelig en nauwkeurig proces, waarbij wij continue meten of zowel de input van de grondstoffen als de output van het biogas aan alle vereiste specificaties voldoet.

Hoewel het volledig operationeel krijgen van een vergistingsinstallatie op zichzelf al een complex proces is, hebben wij door de COVID-19 situatie met extra uitdagingen te maken gehad. Vanwege de vele reisbeperkingen was het niet altijd mogelijk om deskundigen, ook van buiten Nederland afkomstig, naar ons project te laten reizen. Bovendien werden wij geconfronteerd met grote vertragingen in de levering van essentiële onderdelen. Daarnaast moesten wij door uitval van productie bij enkele van onze gecontracteerde partijen onverwachts op zoek gaan naar alternatieve grondstoffen. Ook de geplande verhuizing van Gidi Amitzur (onze country manager) naar Nederland heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.

Daarnaast zijn er tijdens de aanloopperiode helaas enkele incidenten geweest. Wij nemen deze incidenten zeer serieus en hebben direct alle maatregelen getroffen zodat deze incidenten niet nogmaals zullen plaatsvinden.

Naar aanleiding van onze opgedane ervaring in de aanloopperiode hebben wij onder meer de volgende maatregelen getroffen:

− Wij hebben gezorgd voor 24/7 aanwezigheid van een operator op de site.

− Wij hebben de controlesystemen aangepast.

− Wij hebben de werkprocedures aangepast.

− Wij hebben externe, onafhankelijke deskundigen ingeschakeld om de vergistingsinstallatie volledig na te lopen en grondig te inspecteren op onvoorziene lekken van biogas of ongefilterd lucht. De lekken die hierbij geïdentificeerd werden, die overigens zeer beperkt van omvang waren, hebben wij direct verholpen.

− Wij hebben aanvullende investeringen gedaan voor een betere luchtbehandeling en een beter fakkelbeheersysteem.

− Wij hebben specifieke apparatuur aangeschaft voor het aanvullend controleren van vrijkomende geur. Deze apparatuur maakte geen onderdeel uit van ons initiële ontwerp. Ook wordt deze apparatuur nog nergens anders in een vergistingsinstallatie toegepast.

− Wij hebben een onafhankelijk, gespecialiseerd en gecertificeerd bureau geuronderzoek laten uitvoeren. Zij hebben bevestigd dat de geur die vrijkomt van de vergistingsinstallatie valt binnen de daarvoor vastgestelde parameters. Uiteraard nemen wij alle meldingen omtrent geur zeer serieus en zullen wij ten alle tijde alles in het werk stellen om overlast te voorkomen.

− Wij hebben het managementteam dat werkzaam was tijdens de incidenten vervangen door een meer ervaren team van operators van Anaergia. Deze operators zijn vanuit andere vergistingsinstallatieprojecten op ons project in Sterksel gezet om het optimaal inregelen van de vergistingsinstallatie te bespoedigen en de technische onderhoudsmedewerkers verder te trainen. De nieuwe plant manager van Anaergia woont relatief dichtbij het project en zal indien nodig steeds spoedig ter plaatse aanwezig zijn.

− Wij hebben de procedures voor gepland onderhoud aangepast. Onderdeel hiervan is een proactieve kennisgeving aan het park management en de betrokken gemeentelijke en provinciale overheden in het geval van gepland onderhoud.

Daarnaast staan wij in nauw contact met RVO en de NVWA.

Naast de reeds getroffen maatregelen, zullen wij de komende periode nog de volgende stappen zetten:

− Gidi Amitzur zal de komende twee maanden zijn verhuizing naar Nederland realiseren. In de tussentijd proberen Gidi Amitzur, Efim Monosov (onze CTO) en ikzelf om – wanneer de reisbeperkingen het toelaten – zoveel mogelijk op reguliere basis naar Nederland te reizen om aanwezig te zijn op de site.

Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel

− In de komende maand wordt de resterende aanvullende apparatuur, waarvan de levering vertraagd was, geïnstalleerd.

− Er wordt asfalt geplaatst tussen de tanks van de vergistingsinstallatie in plaats van het huidige granulaat om de bodem en het grondwater verder te beschermen.

Met het treffen van deze maatregelen zal de aanloopperiode van de vergistingsinstallatie worden afgerond. Wij verwachten dat de vergistingsinstallatie nog deze maand volledig operationeel zal zijn met een stabiele gasproductie.

Wij blijven de werking van de vergistingsinstallatie continue monitoren op alle mogelijke aspecten. Indien nodig zullen wij direct alle noodzakelijke aanvullende maatregelen treffen om te garanderen dat de vergistingsinstallatie naar behoren in werking is en in overeenstemming met de omgevingsvergunning milieu die aan Poort 43 is verleend.

Gelet op alle maatregelen, acties en aanvullende investeringen die wij de afgelopen maanden hebben gedaan, zijn wij ervan overtuigd dat de vergistingsinstallatie op juiste wijze volledig operationeel zal zijn.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zouden wij u graag willen uitnodigen voor een bezoek aan onze vergistingsinstallatie.

Graag wijzen wij u ook op de website van Poort 43 (www.poort43.nl). Via deze website delen wij proactief informatie over de voortgang van ons project en de ingebruikname van de vergistingsinstallatie.

Mocht u vragen hebben over onze vergistingsinstallatie of aanvullende informatie wensen over ons project, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

 

Roy Amitzur

Directeur Blue Sphere Brabant B.V.

 

T: +1-704-909-2806

M: +972-525-600-222

E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Een kopie van deze brief zullen wij zenden aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel

Laatst aangepast op zaterdag, 17 april 2021 20:43