Home > Nieuws > Notities vergadering Dorpsraad Sterksel 19 juli 2021 in Dorpshuis Valentijn
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Notities vergadering Dorpsraad Sterksel 19 juli 2021 in Dorpshuis Valentijn

 
 
Notities vergadering Dorpsraad Sterksel 19 juli 2021 in Dorpshuis Valentijn
 
Geschreven door Dorpsraad   
woensdag, 25 augustus 2021 21:41

Aanwezig: Jan Joosten, Toine Leemans, Anton Mynott, Martijn Huijts, Jan van Oss, Henk Kerkers, Wim v.d. Voort, Wim Stolp, Hans van Middelaar.
Gasten: Frank v.d. Dungen (vast) en Paul Klinkhamer.
Verhinderd: Bas Huysmans, Geurt Leestemaker, Gerard Noordman, Wim van Laarhoven.

  1. Opening door waarnemend voorzitter Jan Joosten
  2. Mededelingen en vaststellen agenda:
  3. Gasten: Paul Klinkhamer
  4. Voortgang werkgroepen

4.1.     Projectgroep Omgevingsvisie / RES: stand van zaken toegelicht: resultaten van enquête werden in een 2e (huis-aan-huis) nieuwsbrief van de DR teruggekoppeld, vanaf nu communicatie via Sterksel.nu, daarvoor is een aparte kop op de site ‘Omgevingsvisie/RES’ aangemaakt. Uit de enquête kwam een  ‘Klankbordgroep’ voort, ca 30 personen. Tijdens 2 informatieavonden voor deze groep bleek van allen de bereidheid om actief te ‘klankborden’ en ontstond een themagroep die haalbare alternatieven voor  grote windmolens gaat verkennen (bijv. langs de snelwegen), en de mogelijkheden van een collectief. De projectgroep gaat proefdraaien met enquêtes bijv. via survey monkey, verder werken aan concept omgevingsvisie voor Sterksel en deze samenvoegen met de eerdere ‘Visie Sterksel 2030’. Gesproken met  dorpsraad Leende en Kernraad Leenderstrijp. . Plan: samenwerken, samenvoegen resultaten enquêtes, gemeenschappelijke visie RES van 3 dorpsraden. Omdat de gemeente niet erg ontvankelijk lijkt om de concept omgevingsvisie snel te willen bespreken willen we hiermee naar alle fractievoorzitters (zie verder update stand van zaken cluster milieu).

4.2.     Werkgroep wonen, welzijn & zorg: Buurtcontactpersonen komen 5 oktober a.s. bijeen. Voor Dorpshuis Valentijn is de herstart post corona nu vooral aan de orde, in afwachting van ‘de echte verbouwing’ wordt vrijwillig gewerkt aan kleinere aanpassingen, met name in de Kempenzaal. Project Wandelmaatje gaat van start, ZOEM start weer. (zie verder update werkgroep wwz).

4.3.     Infra: Ontsluitingsweg Poort43 naar A2 ondervindt vertraging, maar de aanvullende maatregelen Sterksel moeten voor eind ’21 klaar zijn, aanbesteding zou vóór 1 augustus rond moeten zijn. Logistiek centrum: gemeente HL: “in principe en onder voorwaarden, moet leiden tot verbetering leefklimaat”. DR is sceptisch, wil doelstelling – norm verkeersniveau van 2013 (= reductie van ca 25%)  – niet loslaten (zie verder stand van zaken SMNA2). Voorstel - plan van aanpak gemeente HL afwachten en kijken of en hoe visie DR meegenomen wordt –  Voorstel is aangenomen.

4.4.     Burger initiatief veilige oversteek van/naar Kloostervelden: binnenkort afspraak met initiatiefnemer

4.5.     Milieu: Poort43 is onlangs geclassificeerd als zg. BRZO[1], en valt daardoor langer valt onder de ODZOB[2] maar nu onder de ODWMB[3] - met excuus voor de afkortingen - zie verder update stand van zaken cluster Milieu.

4.6.     Communicatie, Virtueel Plein 2.0: Omgevingsvisie/RES zorgt voor momentum in het dorp > tool voor enquête krijgt prioriteit. we gaan nadenken over deze functionaliteit. Begroting hiervoor inpassen in begroting voor fondsenwerking voor hele module, dus start vóór 1 oktober zit er helaas niet in. Voorkeur werkgroep om zelf te ontwikkelen, maar andere mogelijkheden worden niet uitgesloten. Zie verder update werkgroep Virtueel Plein.

  1. Regulier overleg met wethouder: Blue Sphere eist een geheimhoudingsverklaring van de dorpsraad als voorwaarde voor informatie over resultaten van audits. De dorpsraad heeft naar aanleiding daarvan een vraag aan gemeente HL gesteld over (juridische) positie vrijwilligers in dit soort activiteiten. Nog geen antwoord
  2. Ingekomen post:

6.1.     Concept rapport VKKNB ‘Traject relatieverbetering Gemeentehuis en dorpsraden’. Evert wordt uitgenodigd voorde eerstvolgende dorpsraad vergadering (actie Toine)

6.2.     Shortstay voorziening Albertlaan 4 (mail Wim Stolp): Communicatie naar omwonenden kan beter. Beheerder (mail dd. 8 juli jl.) wordt uitgenodigd voor volgende DR vergadering (actie Gerard)

  1. Geen notulen vorige vergadering
  2. Rondvraag: Paul Klinkhamer vond het interessant en komt graag nog eens terug.
  3. Sluiting
  • Volgende vergadering maandag 16 augustus, 19.30 uur in dorpshuis Valentijn.


Wies de Haan, Jan Joosten, 20 juli 2021

 


[1]
Installatie met hoog risico

[2] Omgevingsdienst ZuidOost Brabant

[3] Omgevingsdienst West en Midden Brabant

Laatst aangepast op donderdag, 26 augustus 2021 09:54