Home > Nieuws > Levensvatbaarheid verenigingsleven Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Levensvatbaarheid verenigingsleven Sterksel

 
 
Levensvatbaarheid verenigingsleven Sterksel
 
Geschreven door Clusterwerkgroep Maatschappelijk   
maandag, 07 november 2011 16:42Uitwerking Enquête

Levensvatbaarheid verenigingsleven Sterksel

 


Uitvoering

Clusterwerkgroep maatschappelijk in opdracht van de Dorpsraad Sterksel

Aanleiding

De Dorpsraad zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van Sterksel. Verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke spilfunctie binnen het dorp en hebben een positieve invloed op de leefbaarheid.

Er bereiken de Dorpsraad steeds meer signalen, dat verenigingen* in zwaar weer verkeren. Het zou o.a. moeilijk zijn om voldoende leden te houden en te verwerven. Zo is de judovereniging in Sterksel, wegens een teruglopend ledenaantal opgeheven.
Dit is, zeker met het oog op de leefbaarheid, geen wenselijke situatie.

Reden voor de Dorpsraad om dit op te pakken en te inventariseren binnen de verschillende verenigingen in het dorp, wat de stand van zaken is en waar eventuele knelpunten liggen. Vervolgens zal worden gekeken of en welke vervolgacties wenselijk c.q. noodzakelijk zijn.

Doel

Het doel van de enquête is enerzijds een actueel overzicht van de verschillende verenigingen te krijgen en anderzijds te inventariseren tegen welke knelpunten zij aanlopen.

Werkwijze

Vanuit de clusterwerkgroep maatschappelijk is een werkgroep gevormd gericht op de bevordering van de levensvatbaarheid van het verenigingsleven.

Deze werkgroep heeft de gehanteerde enquête (zie bijlage) opgesteld.

De werkgroep virtueel plein heeft een overzicht aangeleverd van de verschillende verenigingen met bijbehorende contactpersonen.

Vervolgens zijn alle verenigingen via deze contactpersonen telefonisch benaderd.

Tijdens dit telefoongesprek is uitleg gegeven over het doel van de enquête, over de verdere procedure en is gevraagd om deel te nemen.

Direct na het telefoongesprek is steeds de enquête per mail naar betreffende contactpersoon gestuurd. Het retourneren van de enquête kon per mail of via een uitdraai rechtstreeks aan een van de werkgroepleden.

Omdat het retourneren langzaam op gang kwam, is tussentijds aan alle contactpersonen een reminder gemaild.

* Daar waar gesproken wordt over verenigingen kan ook gelezen worden stichtingen en/of clubs

Respons

34 verenigingen/clubs zijn benaderd.
20 enquête formulieren zijn ingevuld retour ontvangen.
We hebben 4 schriftelijke reacties terug ontvangen waarin aangegeven wordt dat het een kleinschalig clubje mensen betreft zonder een echt bestuur en dat zij zichzelf dan ook niet als vereniging zien, de enquête vinden zij derhalve niet op hen van toepassing.

Het totale responspercentage is 70,5 %.

Het percentage wat de enquête ook daadwerkelijk heeft ingevuld is 58,8% 

Bevindingen  

De belangrijkste/meest opvallende bevindingen die uit de enquête naar voren komen worden navolgend weergegeven.

Er is een duidelijke verdeling te maken in de responsgroep:
- Officiële verenigingen met doorlopende activiteiten;

RKSV Sterksel                   : ca. 100 leden (30 jeugd)                           =>AL*

TV de heerlijkheid             : ca. 100 leden (30 jeugd)                           =>AL

De Vlinders                       : 30 leden (8-32 jaar)                                 => Jongeren

KPJ                                  : 25 leden (10-30 jaar)                               => Jongeren

The Blue Band Sterksel       : 19 leden (26-70 jaar)                              => AL

KVO                                 : 72 leden (merendeel >55 jaar)                =>Volwassenen

KBO                                  : 125 leden (merendeel >70 jaar)              => Ouderen

CV De Ossedrijvers              : ca. 40 leden (25-80 jaar)                        => AL

Happyness                         : ca. 26 leden (4-12 jaar)                          => AL

SOOS                                : ca. 60 leden (merendeel >65 jaar)          => Ouderen

Ger van Huis                       : 19 leden (45-65 jaar)                            => AL

BC De heerlijkheid Sterksel    : 50 leden (merendeel >70 jaar)               => Volwassenen

 
- Vrijblijvende clubs op basis van een gezamenlijke interesse;

Brabants Bond                     : 12 leden (60-70 jaar)                             => Volwassenen

Fotoclub Sterksel                  : 4 leden (55+)                                      => Volwassenen

Herengym                            : 16 leden (45-65 jaar)                            => Volwassenen 


- Verenigingen/stichtingen met seizoensgebonden en/of jaarlijks terugkomende  activiteiten;

Oranje comité Sterksel            :  7 bestuursleden                                 => AL

Sint Nicolaas comité Sterksel     :  7 bestuursleden                                => Jeugd

Kinderbeurs Sterksel                :  8 bestuursleden en ca. 25 vrijw.          => Volwassenen

Stichting jeugd vakantiewerk    : 10 bestuursleden, vrijwilligers                => Jeugd

Jeugd Belangen Sterksel          :  8 bestuursleden                                 => Jeugd

(*=>De leeftijden waarop verenigingen zich met hun activiteiten richten, AL = Alle Leeftijden)


Een onderscheid kan worden gemaakt tussen verengingen die zich hoofdzakelijk met club activiteiten voor leden bezighouden en tussen verenigingen, clubs en stichtingen die zich hoofdzakelijk richten op het organiseren van of deelnemen aan activiteiten voor een niet verbonden publiek.

Deze laatste groep is niet alleen afhankelijk van een goede interne bezetting van het bestuur en/of de leden, maar vooral ook van deelnemers en/of bezoekers aan georganiseerde activiteiten.

Knelpunten die worden aangegeven:

- Lastig om bestuursleden te vinden;

- Jeugd wil meer vrijheid, dit kan ivm eerdere incidenten niet geboden worden;

- Er komen geen nieuwe leden meer bij;

- Afname ledenaantal laatste jaren waardoor ongezonde  financiële balans;

- Reserveren grote ruimte in het weekend voor periodieke activiteit is soms lastig;

- Te weinig mensen die willen exposeren;

- Activiteit is afhankelijk van deelname kinderen en ouders en goede bestuursleden;

- Het is moeilijk om voor de leeftijdsgroep 12-15 jarigen iets passends te organiseren;

- Ontwikkelingen op terrein van Providentia kunnen invloed hebben op activiteit;

- Moeilijk jonge senioren aan te trekken;

- Moeilijk jeugdleden te vinden en te binden;

- Te weinig vrijwilligers om mee te helpen;

- Steeds minder bezoekers aan activiteiten;

- Mensen hebben wel snel commentaar, maar willen niet verder meedenken wanneer     

  daarom gevraagd wordt.

 

Activiteiten in het kader van ledenwerving:

- Jeugd benaderen via de basisschool;

- Flyeren;

- Mond op mond reclame;

- Adverteren;

- Benaderen via de mail;

- Adverteren in huis aan huis bladen;

- Informatie op Virtueel Plein plaatsen;

- Persoonlijk mensen benaderen;

- Nieuwsbrief;

- Presentatie op informatiebijeenkomsten;

- Uitnodigingen sturen aan potentiële leden;

- Programma blad uitgeven en verspreiden;

- Via de gemeente, kidssport;

 

Activiteiten in het kader van ledenbinding:

- Organiseren van extra, gezellige, ledenactiviteiten;

- Organiseren van extra dingen voor de jeugd (sinterklaas, dropping etc.)

- Lessen aanbieden;

- Gezamenlijke uitjes/vakanties;

- Regelmatig plannen van optredens;

Opvallend is dat nagenoeg alle respondenten positief naar de toekomst kijken, uit de verschillende reacties is ook de betrokkenheid bij en het trots zijn op hetgeen zij vertegenwoordigen duidelijk naar voren. Grootste zorg is de vergrijzing en men hoopt dan ook op veel jongere aanwas.

Men ziet vooral kansen in het actief naar buiten profileren, het voor leden zo aantrekkelijk mogelijk maken en houden en het zo goed mogelijk blijven afstemmen op de doelgroep.

Veel verenigingen hebben al enige vorm van samenwerking gezocht bij andere verenigingen in of buiten Sterksel, met name als het gaat om het organiseren van bepaalde activiteiten.

Enkele respondenten geven aan niet precies te weten hoe en op wat voor vlakken samenwerking met anderen mogelijk zou kunnen zijn.

Er is veel belangstelling voor een gezamenlijke bijeenkomst om aan de hand van deze enquête te kijken naar de kansen voor de toekomst.

 

Bijlage 1     Enquête

Hoe vitaal zijn de verenigingen in Sterksel op dit moment, hebben zij ook op de lange termijn nog bestaansrecht, tegen welke knelpunten lopen zij aan en wat zijn hun behoeften?

Deze enquête is opgesteld om te inventariseren hoe het verenigingsleven in Sterksel er momenteel voor staat. In dit kader zijn een aantal vragen opgesteld.  Wij verzoeken u vriendelijk deze vragen te beantwoorden en deze via de mail aan ons terug te koppelen.

Naam vereniging:

Soort vereniging:

Contactpersoon:

  1. Op welke doelgroep richt uw vereniging zich?
  2. Hoeveel leden heeft uw vereniging momenteel?  Kunt een omschrijving van uw ledenbestand geven?  Wat is bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw, verhouding man/vrouw etc.
  3. Uit hoeveel personen / functies bestaat uw bestuur?  Graag zouden wij ook de namen van de bestuursleden inclusief functie van u ontvangen.
  4. Loopt uw vereniging momenteel tegen knelpunten aan (bijvoorbeeld inzet leden, ledenwerving etc.)?  Zo ja, kunt u aangeven tegen welke knelpunten wordt aangelopen?
  5. Hoe ziet uw vereniging erover 5 tot 10 jaar uit?
  6. Wat doet uw vereniging momenteel aan ledenwerving?
  7. Wat doet uw vereniging momenteel aan ledenbinding?
  8. Waar liggen volgens u kansen voor uw vereniging?
  9. Zijn er naar uw mening gezamenlijke voordelen te behalen uit samenwerking met andere verenigingen / stichtingen?
  10. Bent u geïnteresseerd in een gezamenlijke bijeenkomst waarin de uitkomsten van deze enquête worden besproken c.q. toegelicht en eventuele vervolgacties met u kunnen worden uitgestippeld? 

Voor deze bijeenkomst zullen alle verenigingen die de enquête hebben ingevuld worden uitgenodigd.

Bedankt voor uw tijd!

U kunt de enquête nu doormailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Mirjam Römers:  tel. 2262133          Mail:            Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Mieke Smolders: tel. 2266202          Mail:            Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op maandag, 07 november 2011 16:44