Home > Nieuws > Jaarvergadering Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Jaarvergadering Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.

 
 
Jaarvergadering Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.
 
Geschreven door Jos Vos, secr.   
zaterdag, 21 april 2012 11:08

Aan alle leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 3 mei 2012 om 20.00 uur in Dorpshuis Valentijn.

Agenda
1.  Opening
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2011
3.  Behandeling bestuursverslag 2011
4.  Financieel verslag* over 2011 door penningmeester Ton van der Togt
5.  Verslag financiële commissie 2011
Pauze
6.  Voorstel bestuur exploitatieresultaat
7.  Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
8.  Benoeming financiële commissie boekjaar 2012
9.  Bestuursverkiezing; Bestuursverkiezing: bestuur hanteert een rooster van aftreden van 4 jaar
     a. Voor 2012 is  aftredend en herkiesbaar: Ton van der Togt
     b. Voorzien in de vacatures door terugtreden van Pieter de Grauw en Dirk Noordman.
     Door het bestuur worden kandidaat gesteld: Aris Bruin en Jan Noordman.
     Tegenkandidaten kunnen op voordracht van minimaal acht leden schriftelijk 
     worden ingediend tot aanvang van de vergadering.
     c. Benoeming van voorzitter. Op een voordracht van het bestuur.
10. Gang van zaken in de winkel en servicepunt
11. Bespreking actiepunten 2012
      - Voldoen aan HACCP 
      - Verder optimaliseren organisatie
      - Optimaliseren financiële resultaten
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

Alle leden die de vergadering bezoeken ontvangen na afloop een fles wijn.

Gezien alle ontwikkelingen rekenen wij op uw komst.

Namens het bestuur,
Jos Vos (secretaris)

 * Vanaf 23 april ligt voor geïnteresseerden, op afspraak, het concept financieel jaarverslag ter inzage bij de penningmeester Ton van der Togt, Biesputten 3 te Sterksel, telefoon (040) 2260825

Laatst aangepast op zaterdag, 21 april 2012 12:15