Home > Nieuws > Kennisgeving Wabo
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Kennisgeving Wabo

 
 
Kennisgeving Wabo
 
Geschreven door dorpsraad   
vrijdag, 18 januari 2013 13:43

bron: provincie Noord-Brabant.

Kennisgeving Wabo, Reiling Sterksel BV Heeze-Leende (C2017166)

2e rectificatie in 1e aline "ontwerpbeschikkingen".

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet de vergunningen voor een project verlenen. Het project betreft de verandering van de vigerende vergunning en uitbreiding van capaciteiten, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 januari 2013 tot en met 1 maart 2013 in te zien bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer S.W. Adelaar van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. Telefoon (073) 681 21 02.
Tegen de beschikking kan tot en met 1 maart 2013 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
het oneens zijn met wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Arrondissementsrechtbank 's Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.
Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 's Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste fase en de beschikking voor de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning (artikel 2.5, lid 8). De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden (artikel 6.3, lid 1). Wanneer beide beschikkingen tegelijkertijd in bezwaar en beroep aanhangig zijn, worden beide beschikkingen als één besluit aangemerkt (artikel 6.3, lid 2) en als zodanig behandeld.
Aan deze procedure is het kenmerk C2017166 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, januari 2013.

Op dit moment liggen meerdere beschikkingen ter inzage:

Kennisgeving Wabo, Reiling Sterksel BV Heeze-Leende (C2092053)

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn door de dorpsraad zienswijzen ingediend. (klik hier) De zienswijzen zijn door de provincie ongegrond verklaard. (klik hier)

Omdat er veel inwoners bezorgd zijn voor de verkeersoverlast en de lange termijngezondheidsrisico's (lees ook het RIVM rapport 609300028/2011, Gezondheidsaspecten van het wonen nabij composteerbedrijven), heeft de dorpsraad een reactie gegeven.

Onze vraag aan de rechter is dan ook niet alleen gericht om te toetsen of de provincie de voorschriften van de vergunning, letterlijk en correct heeft toegepast.

Maar ook om te toetsen: wat heeft de wetgever met de voorschriften beoogd? Naar onze mening: een veilige en gezonde leefomgeving.
Het door ons aangehaalde RIVM onderzoek, dat uitgevoerd is door deskundigen, is hierover niet helder.

Er bestaan immers geen objectieve meetmethoden om deze garanties te geven. Ons verzoek aan de rechter om geen onomkeerbare beslissingen over de vergunning te nemen, totdat die garanties wel gegeven kunnen worden.

U kunt de reactie hier openen.

De dorpsraad staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. De dorpsraad is spreekbuis voor de inwoners van Sterksel en klankbordgroep naar het bevoegd gezag.

De dorpsraad is geen actiegroep, en streeft naar verbinden niet verdelen.

Laatst aangepast op maandag, 11 maart 2013 14:29