De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom. Mocht u een specifiek onderwerp
willen inbrengen wordt u vriendelijk verzocht dit vooraf kenbaar te maken.

Wilt u vooraf de agenda en de bijbehorende stukken ontvangen stuur dan een mail naar; .
dorpsraad@sterksel.nu

Agenda:

1. Welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda.

3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten,

4.. Voortgang werkgroepen:

4.0. dorpshuis

4.1. Wonen, Welzijn en Zorg.

4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel, kleine ergernissen.

4.3. Burgerinitiatieven.

4.4.. Omgeving, Energie en Milieu,

4.5. Communicatie, nieuwsbrief, vernieuwing dorpswebsite..

5. Overleg wethouder/college.

6. Ingekomen en verzonden post.

7. Notulen vorige vergadering.

8. Rondvraag.

9.. Sluiting.