Onder andere het groots opgezette participatietraject van de gemeente met veel belanghebbenden. Maar ook de dorpsraad Sterksel en de kernraad Leenderstrijp hielden een enquête onder inwoners én inwoners zochten contact met de gemeente om hun mening te geven. Het punt in het duurzaamheidsbeleid dat de meeste roering geeft, blijkt de opwek van duurzame energie. Inwoners zien de noodzaak: er moet iets gebeuren, maar een windmolen in hun achtertuin zien ze niet zitten.

Wat wil Heeze-Leende gaan doen?
In het raadsvoorstel staan dus de doelstellingen benoemd die de gemeente samen met de gemeenschap Heeze-Leende wil gaan behalen als het gaat om de vijf thema’s van het duurzaamheidsbeleid. Om tot deze doelstellingen te komen is er een klimaatraadpleging gehouden onder de inwoners en een duurzaamheidstafel ‘landschap energie’ georganiseerd waarin samen met belanghebbenden gekeken is naar de mogelijkheden om grootschalige opwek van duurzame energie in te passen in het landschap. Vervolgens is de gemeenteraad op 1 mei direct in gesprek geweest met onder andere dorpsraden, natuurbeheerders en andere belangenverenigingen. Daarbij kwam vooral het thema opwek van duurzame energie aan de orde. Daaruit bleek dat er het meeste draagvlak is voor het idee om allereerst maximaal in te zetten op energie besparen en het isoleren van huizen en bedrijfspanden. Daarnaast wil Heeze-Leende gaan voor het maximaal benutten van alle daken, door zowel bedrijven als inwoners te motiveren om zonnepanelen op geschikte daken te leggen. Windmolens komen in het voorstel niet voor, omdat uit onderzoek blijkt dat er weinig ruimte is voor plaatsing van windmolens in Heeze-Leende. Daarmee houdt Heeze-Leende rekening met de oproep van veel inwoners.

Heeze-Leende heeft in beeld wat de gemeenschap Heeze-Leende jaarlijks verbruikt aan energie en gas. De doelstelling die in het raadsvoorstel staat is dat Heeze-Leende de hoeveelheid energie die de gemeenschap zelf verbruikt, in 2050 ook zelf wil gaan opwekken. En het is geen kwestie van alleen maar willen, het is pure noodzaak voor het behoud van onze leefomgeving.

Wat kan in Heeze-Leende?
In Heeze-Leende zijn diverse mogelijkheden om zonne-energie op te wekken: allereerst zonnepanelen op alle daken.
Met alle gemeenten langs de A67 doet Heeze-Leende mee aan de klimaatcorridor. Hierin bedenken we nieuwe alternatieve manieren om langs de A67 energie te gaan opwekken in combinatie met het oplossen van andere klimaatproblemen. Denk hierbij aan vermindering geluid- en lichthinder op woon- en natuurgebieden, versterking van de biodiversiteit en tegengaan van verdroging in natuurgebieden langs de A67. Voorbeelden zijn ‘Anderzijds A67’ en het project ‘zonnepanelen geluidswal A2 Leende’.

Windmolens
Hoe zit het met opwek door windmolens? Het college heeft opdracht gegeven om te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om windmolens te plaatsen. Uit dit onderzoek blijkt dat door alle wet- en milieuregelgeving er nog maar een drietal kleine locaties in de gemeente zijn waar überhaupt een windmolen zou kunnen staan. Maar het Provinciaal beleid geeft aan dat windmolens alleen in rijtjes van minimaal drie, mogen worden geplaatst. Daarmee vallen weer twee locaties in onze gemeente af, omdat deze locaties maar plaats zouden kunnen bieden aan één of maximaal twee windmolens. Op basis van huidige wet- en regelgeving, door de onderzochte milieueffecten, de radarcontouren van vliegvelden in de buurt én het Provinciaal beleid is in onze gemeente maar zeer beperkt ruimte voor windmolens. Om diverse redenen stelt het college daarom voor om de komende vier jaar in te zetten op het maximaal benutten van daken voor de opwekking van duurzame energie. Deze redenen zijn onder andere dat veel inwoners hebben aangegeven tegen windmolens te zijn, dat voorlopig te weinig landelijke netwerkcapaciteit beschikbaar is om de hoeveelheid energie die we gaan opwekken te vervoeren en dat er nog geen goede lokale opslag mogelijkheden zijn om de opgewekte energie op te slaan in tijden dat we minder gebruiken dan opwekken.

Achtergrond
Het duurzaamheidbeleid van Heeze-Leende is inmiddels vier jaar oud en de gemeente wil dit graag actualiseren. Een heel belangrijk uitgangspunt is daarbij dat ze dat samen wil doen met inwoners en belangenverenigingen. Het duurzaamheidsbeleid kent vijf thema’s waarvan de opwek van duurzame energie er één is. Andere thema’s zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en mobiliteit.

Om iedereen mee te nemen in het actualiseren van het beleidsplan is gestart met het opstellen van kaders en doelstellingen: Wat willen we als gemeenschap bereiken als het gaat om duurzaamheid. De gemeente organiseerde een klimaatraadpleging onder inwoners, een omgevingstafel ‘landschap en energie’ voor belangenverenigingen en op 1 mei een belangrijke participatiebijeenkomst met de belangenverenigingen. Tijdens deze participatiebijeenkomst is met een dertigtal mensen in groepjes gesproken over de kaders en doelstellingen. De opgehaalde informatie dient als belangrijke input voor het opstellen van het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Op 22 mei 2023 beslist de gemeenteraad of de aangeleverde informatie van het college en de opgehaalde informatie tijdens de participatie voldoende is om de actualisatie van het duurzaamheidsbeleid voort te zetten. Beslist de raad positief dan zal daarna het duurzaamheidsbeleid geactualiseerd worden, op basis van de doelstellingen, die de gemeenschap samen heeft bedacht.