We ontwikkelen een concept Omgevingsvisie voor Sterksel en vragen iedereen om mee te kijken en verbeterpunten voor te stellen.

Aaanleiding is de Omgevingswet die medio 2022 van kracht gaat. Wat is de bedoeling hiervan en hoe gaan we er in Sterksel mee om?


Simpeler en makkelijker
Medio 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Daarmee wordt een groot aantal wetten en regelingen gebundeld in één wet. De bedoeling is dat het voor inwoners en bedrijven simpeler en makkelijker wordt om initiatieven te ontplooien. Bovendien gaat de gemeente daarbij meer dienstverlenend werken en krijgen inwoners, als het goed is, meer te zeggen via participatie.

Wet-visie-plan
De Omgevingswet wordt in iedere gemeente ingevoerd via een Omgevingsplan. Maar voordat er een Omgevingsplan vastgesteld wordt door de gemeenteraad, moet er eerst een Omgevingsvisie opgesteld en vastgesteld worden. De Gemeente Heeze-Leende heeft besloten klein te starten met een Omgevingsplan voor de kom van Sterksel. De dorpsraad heeft haar medewerking toegezegd, maar dan wél voor de kom, inclusief Kloostervelden én voor het landelijk gebied. Er is een brede gemengde projectgroep ingesteld om, voorafgaand aan het Omgevingsplan, dus eerst een Omgevingsvisie voor Sterksel te ontwikkelen. De projectgroep neemt daarin ook de energietransitie mee, omdat die veel invloed kán hebben op onze directe leefomgeving. We hebben u hierover eerder via nieuwsbrieven geïnformeerd. Via een enquête heeft u mee kunnen sturen op een aantal belangrijke aspecten. We hebben een themagroep en een speciale klankbordgroep van inwoners in het leven geroepen die met ons meedenken. U kunt zich daar ook nu nog voor opgeven.

Bouwstenen uit Sterksel
De projectgroep heeft in zo’n twintig digitale bijeenkomsten een concept Omgevingsvisie voor Sterksel ontwikkeld. De visie is geschreven in afzonderlijke ‘bouwstenen’. De bedoeling is namelijk om deze in te kunnen voegen in de Omgevingsvisie van de Gemeente Heeze-Leende. Dat gaat echter niet zomaar omdat de gemeente haar eigen route al had uitgestippeld. En daarin was pas helemaal aan het einde, bij de inspraak, ruimte voor onze inbreng. Daarom heeft de dorpsraad met de fractievoorzitters in Heeze-Leende overlegd en met de wethouder aan tafel gezeten. De uitkomst daarvan is dat de twee visies nu tóch naast elkaar gelegd gaan worden om de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen. Vervolgens wordt bekeken waar de concept Omgevingsvisie van Heeze-Leende mogelijk verrijkt kan worden én concreter gemaakt kan worden met bouwstenen uit de concept-visie van Sterksel. Maar dan moet de Omgevingsvisie van Heeze-Leende, die tot nu toe achter gesloten deuren behandeld werd, wel openbaar worden gemaakt. Dat is nu gebeurd.

Versterken en verbeteren
Wij kunnen onze Omgevingsvisie dus nu vergelijken met die van Heeze-Leende. Maar tegelijk willen we het draagvlak onder onze eigen Omgevingsvisie versterken en de inhoud, waar dat kan, ook verder aanvullen en verbeteren. Daarom hebben we onze visie nu voor feed-back toegestuurd aan een reeks maatschappelijke relaties die actief zijn in en rond Sterksel. Maar wij willen ook u als inwoner uitnodigen om naar onze visie te kijken en ons mogelijke verbeterpunten aan te reiken. Dat kan door lid te worden van de klankbordgroep. Maar het kan ook door gewoon uw mail met uw opmerkingen en verbetervoorstellen te sturen naar omgevingsvsisie@sterksel.nu
De Bouwstenen van de concept-omgevingsvisie van Sterksel staan hieronder als pdf-bestand.

Als u de concept Omgevingsvisie van Heeze-Leende ook wilt inzien, kunt u deze downloaden via deze link: https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/omgevingswet_42924/item/omgevingsvisie_78788.html 

En als u daar op- of aanmerkingen bij heeft, kunt u die uiteraard óók aan ons mailen. Verwerken wij die in de vergelijking van de gemeentelijke visie en onze visie.


namens de projectgroep Omgevingsvisie van de dorpsraad,

Toine Leemans (vz), Frank van den Dungen (sec.)