30 augustus 2021 

Er zijn 49 zienswijzen ingediend bij de provincie in het kader van de MER, de milieueffectrapportage over de regionale energiestrategie, de RES, in de Metropool Regio Eindhoven (MRE).

En maar liefst 12 van de 49 zienswijzen zijn ingediend vanuit Sterksel. Terwijl daar nergens een oproep voor geplaatst is. Dat is een duidelijk signaal dat het probleem hier leeft.

Illustratie: Sarah Linde

Zou het komen doordat de inwoners van Sterksel vaak met hun neus op de feiten van de bruine bijwerking van het ‘groene gas’ van Poort 43 worden gedrukt? Zijn de inwoners van Sterksel zich daardoor bewuster van hun leefomgeving en de risico’s die er kunnen kleven aan groene energie? Of komt het gewoon door de kaartjes waarop je ziet dat je aan alle kanten omringd bent met zoekgebieden voor windmolens en zonneparken? Het groen gas en de overlast van mest ervan worden in ieder geval herhaaldelijk genoemd in de vele zienswijzen die zijn ingebracht. Maar de meeste bezwaren richten zich tegen de plaatsing van grote windmolens.

De 12 zienswijzen uit de omgeving van Sterksel zijn ingediend door de dorpsraad Sterksel, drie bedrijven en door individuele inwoners of door een groep van inwoners, zoals de aanwonenden van de Vlaamseweg. Argumenten, die vaak terugkomen, zijn:
 • onvoldoende communicatie naar inwoners, overdosis informatie op de site van de MRE
 • als inwoners, als landeigenaar niet betrokken
 • hinder en overlast voor mens en dier
 • negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden (vooral geluid)
 • aantasting van onze leefomgeving, uitzicht en landschap
 • bedreiging van flora (bij zonneparken) en fauna (bij zonneparken en windmolens)
 • aantasting natuur, ecologische waarden, recreatieve waarde
 • veiligheidsrisico’s , o.a. vallend ijs van wieken
 • smet op ons onroerend goed
 • nadelen voor bedrijfsvoering, schade economisch belang
 • gebrek aan innovatie, ruimte voor alternatieven en proeftuinen
 • stimuleer opwek op daken, hoge gebouwen, industrieterreinen
 • onderzoek opwek bij infrastructuur, langs de snelwegen
 • waarom wordt groen gas niet meegerekend als groene energie.

De MER commissie van de provincie weerlegt met veel knip en plakwerk van steeds dezelfde teksten, nagenoeg alle ingebrachte argumenten. Bij deze beantwoording wordt vaak gewezen naar de gemeente, het betreft dan de communicatie. Bovendien is het natuurlijk allemaal nog niet definitief.

Maar de uitkomst in de laatste kolom van de antwoorden laat aan duidelijkheid niets te wensen over: uit álle honderden ingebrachte argumenten, worden 7 aanbevelingen meegenomen in het vervolgproces plus een klein aantal aanbevelingen die kunnen leiden tot meer begrip en draagvlak.

De 12 zienswijzen die ingediend zijn vanuit Sterksel,
mét de reactie van de provincie daarop, vindt u via deze link: https://drive.google.com/file/d/1hJr0WBeInSX2diJTjx0txV8vyFa-qUCc/view?usp=sharing 

Het compleet overzicht van álle 49 zienswijzen kunt u vinden via deze link:
https://drive.google.com/file/d/1N2_HrKoWvaPZxEwya20iFZMfCGpZ_uJZ/view?usp=sharing 

Elke zienswijze is in drie kolommen verdeeld:
 • De linker kolom bevat de samengevatte zienswijze, verdeeld in onderdelen waar mogelijk.
 • De middelste kolom bevat een reactie op het betreffende onderdeel.
 • De rechterkolom geeft aan in hoeverre het onderdeel een aanbeveling bevat die wordt meegenomen in het vervolgproces.
Het Z-nummer linksboven verwijst naar de code van de indiener.


namens de projectgroep omgevingsvisie & energietransitie van de dorpsraad Sterksel,

Frank van den Dungen