19 augustus 2021

Bij de vergadering van de dorpsraad op 16 augustus 2021 is door verschillende inwoners van Sterksel gevraagd wat er nog gedaan kan worden aan de steeds herhalende overlast van geur en geluid van Poort 43.

De twee belangrijkste vragen:
  1. Wat is het nut van de meldingen die door Sterkselnaren worden ingediend?
  2. Heeft een rechtszaak of verzoek tot handhaving kans van slagen?

Tijdens de vergadering is uitvoerig ingegaan op de overlast, op de gebeurtenissen sinds 2016 en op het effect van alle klachten. De dorpsraad houdt de inwoners van Sterksel op de hoogte via deze site en via haar openbare vergaderingen. De dorpsraad dringt er bij alle betrokken partijen op aan om overlast te voorkomen:
  • bij de provincie, als bevoegd gezag / als verlener van de vergunningen aan Poort 43
  • bij de Omgevingsdienst, als de controlerende instantie
  • bij de gemeente Heeze-Leende, i.v.m. bestemmingsplannen
  • bij de eigenaar van Poort 43, als houder van alle vergunningen
  • bij de verschillende bedrijven die op Poort 43 actief zijn, zoals Blue Sphere, Den Ouden, en ook bij Orgamex die onlangs is gestart op Poort 43.

Helaas leidt dat nog steeds niet tot het voorkomen van de steeds herhalende stank- en geluidsoverlast. De overlast blijft maar doorgaan, soms met uitleg op de site https://poort43.nl/nieuws/geluids-en-geuroverlast-open-dag-logistiek-centrum/id=40 

Van de overheden en de bedrijven op Poort 43 horen we dat er volledig binnen de vergunningen wordt gewerkt. Van de omgevingsdienst horen we dat geur helaas moeilijk is te handhaven, dat zij met regelmaat op het terrein aanwezig is om te controleren, vaak op dezelfde dag dat het aantal meldingen vanuit Sterksel hoog is.
Meestal is de geuroverlast slechts tijdelijk, afhankelijk van windrichting en afhankelijk van de processen. Vaak is niet duidelijk welk bedrijf de overlast heeft veroorzaakt. In februari heeft dat geleid tot een waarschuwingsbrief van de provincie aan Blue Sphere, die daarop een reeks maatregelen heeft genomen en antwoorden heeft gegeven via haar advocaat.

Het voeren van een rechtszaak of handhavingsverzoek heeft volgens de dorpsraad weinig kans van slagen. Er is al veel geprocedeerd door o.a. Milieudefensie en er wordt al vaak gecontroleerd. De rechter heeft geoordeeld dat er een revisievergunning moet komen, maar die is er na meer dan 2 jaar nog steeds niet.

Door het aantal klachten (milieumeldingen) uit Sterksel en omgeving hebben de provincie en de gemeente geconcludeerd er géén draagvlak is voor uitbreiding van de capaciteit voor mestvergisting.
De eigenaar van Poort 43 onderzoekt nu de mogelijkheid om een groot logistiek centrum te starten. Hoewel de gemeente daar (met een aantal mitsen en maren) in principe positief op heeft gereageerd heeft zij ook gevraagd om een onderzoek dat aantoont dat de leefbaarheid in Sterksel verbetert met een logistiek centrum.

De dorpsraad zal aan de gemeente vragen om vast te houden aan de afspraak dat het aantal vrachtwagens door het dorp niet boven het niveau uit 2013 uit zal komen. Ook in de toekomst. En ook dat de dorpsraad vreest voor grote aantallen busjes die door het dorp scheuren van en naar een logistiek centrum.

Het is dus overduidelijk dat de milieumeldingen vanuit Sterksel effect hebben gehad. Het is daarom nog steeds belangrijk om de meldingen te blijven doen, iedere keer weer. Alleen zó kunnen we de overheid en de bedrijven blijven confronteren met de overlast die wordt veroorzaakt nabij ons dorp. De link om uw meldingen te doen https://www.milieuklachtencentrale.nl/index.html  staat ook op deze site onder Dorpsraad/Milieu (Klachten melden). Bellen kan ook: 073 681 2821.

OP de site van S@MEN kunt ook de meldingen inzien, onder meldingsoverzicht, type in: sterksel en selecteer periode. U kunt hier ook digitaal melden.

Let op: meldingen direct aan Poort 43 worden niet opgevolgd door de omgevingsdienst en zijn ook niet zichtbaar voor de dorpsraad!