Sinds ca. 2013 dringt de dorpsraad er bij de provincie, gemeente en Poort 43 op aan om de luchtkwaliteit van Poort 43 continu te meten. Immers, alleen door goed te meten kan inzicht worden verkregen in de oorzaken van de stankoverlast.

Zoals de situatie nu is kan moeilijk worden vastgesteld welke processen op Poort 43 de overlast veroorzaken. Het kan liggen aan de compostering of aan de mestvergister of aan de ontvangst van bijv. mest of bermgras. Na lang doorvragen door de dorpsraad bleek dat eind 2020 is gestart met een test met het opslaan van nat bermgras maar dat die test is mislukt en heeft geleid tot erg veel klachten over stankoverlast.

Volgens Den Ouden (compostering) kan de overlast nog een paar keer optreden maar is de mislukte hoop inmiddels bijna weggewerkt.

Sinds de start van de mestvergister in het najaar van 2020 zijn inmiddels in Sterksel meer dan 1.400 milieumeldingen gedaan, voor het overgrote betreft het Poort 43. Het betrof vooral stank, soms lawaai. De laatste 2 maanden is het aantal meldingen relatief laag terwijl er wordt geklaagd.

De omgevingsdienst doet de milieucontroles op Poort 43. Sinds de zomer worden de controles uitgevoerd door de Omgevingsdienst West- en Midden Brabant (OWMB), en niet meer door de ODZOB (OmgevingsDienst ZuidOost Brabant). Wegens het grote aantal meldingen uit Sterksel heeft de OMWB besloten dat het grote aantal meldingen in Sterksel beter moet worden onderzocht. Er zijn afgelopen week eNoses (elektronische neuzen) en een FLIR camera (infrarood) geplaatst op het terrein Poort 43. Ook op Biesputten is een eNose geplaatst (foto), omdat daar de meeste overlast is en het verkeer de metingen niet kan verstoren. Een eNose meet on-line alle schommelingen of afwijkingen in de samenstelling van de lucht, maar er worden geen specifieke stoffen gemeten.

Alle moeite die de inwoners van Sterksel hebben gedaan om de stankoverlast steeds weer te melden, hebben geleid tot meer aandacht van de provincie en de omgevingsdienst.

De dorpsraad vraagt u om door te gaan, en:
  1. iedere geuroverlast te melden op https://www.milieuklachtencentrale.nl/index.html 
  2. het tijdstip van de overlast zo nauwkeurig mogelijk in te vullen
  3. in het vakje ‘Toelichting overlast’ de intensiteit van de stank uit te drukken in een schoolcijfer van 1 tot 10 (een 10 als er een bijzonder intense of penetrante stank is, een laag schoolcijfer als de overlast gering is).

De dorpsraad kan de stank helaas niet wegnemen maar houdt het aantal en soort meldingen bij, en zal die zo goed mogelijk opvolgen naar alle betroffen partijen. De dorpsraad zal de provincie en OMWB ook vragen om inzicht te geven in de resultaten en conclusies van het onderzoek.

Het is belangrijk dat u doorgaat met melden van de overlast, ook al ontvangt u iedere keer een standaard antwoord van de omgevingsdienst.