De Omgevingswet vervangt heel veel andere wetten - Illustratie: www.sarahlinde.nl

Per 1 januari a.s. wordt de Omgevingswet van kracht. Daarmee komen heel veel wetten en regelingen te vervallen en wordt de essentie daarvan gebundeld in één nieuwe wet. De bedoeling is dat het daardoor eenvoudiger wordt iets te ondernemen en dat je sneller duidelijkheid krijgt of iets wel of niet vergund wordt. Om deze wet goed uit te voeren moet de gemeente een Omgevingsvisie opstellen. Inwoners en bedrijven weten daardoor wat de ambitie is van de gemeente en welke criteria gehanteerd worden om een vergunning af te geven. Deze Omgevingsvisie wordt daarna uitgewerkt tot een Omgevingsplan. Gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om daarmee te beginnen in de bebouwde kom van Sterksel.

De dorpsraad Sterksel heeft daarom een breed samengestelde werkgroep ingericht om de eigen visie Sterksel 2030 te actualiseren en te verbreden. In de nieuwe versie van de gemeentelijke Omgevingsvisie is veel van het gedachtegoed van deze werkgroep overgenomen. De nieuwe ontwerpvisie is in te zien en te downloaden op www.heeze-leende.nl/omgevingsvisie.

Op 5 september is er op het gemeentehuis een Ronde Tafel Gesprek gepland, dan kan iedereen die dat wil zijn inbreng hierover geven aan de raad. Op 19 september is een besluitvormende raadsvergadering waarin dit ontwerp besproken wordt. Daarna wordt de dan waarschijnlijk weer bijgestelde versie medio oktober ter inzage gelegd voor reacties van inwoners, bedrijven en organisaties. Als die ook verwerkt en vastgesteld zijn, komt de uitwerking tot een Omgevingsplan voor de kom van Sterksel, inclusief Kloostervelden, aan de orde. Wij houden u via deze website op de hoogte. Als u nu meer informatie wilt of gerichte vragen hebt, laat dat weten door hieronder te reageren. Dan krijgt u van ons antwoord.

Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu