Visie op Sterksel
In de concept eigen Omgevingsvisie van Sterksel heeft de werkgroep in bouwsteen 15.10 een aantal duidelijke uitgangspunten benoemd. Samengevat: Sterksel streeft naar een passend en betaalbaar aanbod voor jong en oud, waar nodig aangepast voor diverse doelgroepen. Daarbij vragen we speciale aandacht voor starters uit het eigen dorp. Dat willen we bereiken door, met behoud van bestaand groen, in te zetten op zowel nieuwbouw als op efficiënt hergebruik van bestaande bebouwing in en om het dorp, inclusief het landelijk gebied. Daarbij gaan we ook voor niet-alledaagse oplossingen, zoals tiny houses en ombouwen tot woonruimte van vrijkomende stallen, om onze gemeenschap dynamisch en toekomstgericht te maken.

In de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende komt wonen uitvoerig aan bod, met name in paragraaf 5.2.2. Men wil voldoende en passende woonruimte realiseren om de eigen groei van de dorpen te kunnen opvangen. Maar onze dorpen hebben ook een opgave om bij te dragen aan de regionale woningbehoefte vanwege de groeispurt van de Brainport regio, en de nationale behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders.

Om ruimte te creëren voor nieuwe woningen wil men pas uitbreiden met nieuwe wijken aan de rand van een dorp als de mogelijkheden van inbreiding in de dorpen zelf uitgeput zijn. En daarbij houdt men mondjesmaat ook rekening met creëren van woonruimte in vrijkomende boerderijen in het landelijk gebied bij de dorpen. Uitbreiden gaat ten koste van het bestaande landschap. Met inbreiden bedoelt men het hergebruik van bestaande gebouwen, maar ook het bebouwen van lege plekken in het dorp. En juist op dat laatste punt zou dit woningbouwbeleid kunnen gaan wringen. Want de overheid signaleert ook dat het de verkeerde kant op gaat met ons klimaat. Daardoor krijgen we in onze bebouwde omgeving steeds meer last van hitte-stress. En we weten ons ook geen raad met het regenwater van de steeds fellere plensbuien. Inbreiden leidt tot meer verstening en meer vraag naar parkeerplaatsen in de bebouwde kom. Daardoor blijft er steeds minder ruimte over voor groen. Terwijl groen juist zorgt voor verkoeling en waterbuffering. En dat groen is ook hard nodig om te zorgen voor schone lucht en om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Daarmee staat de gemeente voor een moeilijke keuze. Wat zou u adviseren? U kunt hierbij voor meer dan een optie kiezen:Uw reactie
Voor wat betreft de gemeentelijke Omgevingsvisie kunt u uw reactie of verbetervoorstel mailen naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Stuur ons daarvan aub een kopie via het mailadres omgevingsvisie@sterksel.nu dan kunnen wij in ons overleg met de gemeente het belang ervan onderstrepen. Als u verbetervoorstellen hebt voor de Omgevingsvisie van Sterksel of als u een vraag hebt of een tip voor ons, kunt u dat ook via dat laatste mailadres laten weten.

Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel
Toine Leemans, vz. Frank van den Dungen, sec.