Visie op Sterksel

In de Omgevingsvisie van Sterksel wordt “Gezondheid en welbevinden” in bouwsteen 15.1 genoemd als de belangrijkste waarde, die we in Sterksel bij elk vraagstuk mee laten wegen. En daaronder valt behalve een gezonde leefstijl en een gezond leefmilieu ook een gezond sociaal leefklimaat. In de daaropvolgende bouwstenen van onze Omgevingsvisie wordt het belang van de sociale samenhang verder uitgewerkt. Behalve de zorg voor en ondersteuning van elkaar, gaat het daarbij ook om elkaar ontmoeten, samen activiteiten ondernemen, informatie delen en van gedachten wisselen. Sterksel onderscheidt zich door de grote inzet van vrijwilligers en een netwerk van buurtcontactpersonen. Maar een gemeenschap heeft om goed te kunnen functioneren ook faciliteiten nodig. We hebben het dorpshuis Valentijn met de huiskamer, bibliotheek en eetpunt, de Spar-winkel met postkantoor, de website Sterksel.nu, de school, de kinderopvang, de speeltuin, een pinautomaat, cafetaria en horeca met terrassen en volop openbare bankjes. Onze vraag aan u:


In de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende is er relatief minder aandacht voor het gezond maatschappelijk leefklimaat. Dat is ook logisch. De gemeente geeft aan het zelf-organiserend vermogen van de dorpen te willen ondersteunen en noemt daarbij expliciet een grotere rol voor de dorpshuizen.

Gezond leefmilieu
In de gemeentelijke Omgevingsvisie wordt veel aandacht besteed aan een gezond leefmilieu o.a. in paragraaf 5.2.3. Het uitgangspunt is dat men streeft naar verbetering van de gezondheidssituatie, zeker in gebieden waar deze op dit moment knelt. De normen die daarbij gehanteerd worden verschillen echter per gebied, zo blijkt uit de visie. Die milieunormen zelf wil de gemeente echter pas definiëren als de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt tot een Omgevingsplan. Bij nieuwe activiteiten zal steeds worden uitgegaan van het voorzorgsbeginsel. Dat houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat iets negatieve gevolgen kan hebben. Maar er zal ook een mogelijkheid zijn om overschrijdingen aan te pakken en de normen periodiek aan te scherpen als dat nodig is. Ook wil de gemeente in overleg met partijen werken aan vermindering van overlast voor omwonenden, waarbij er expliciet aandacht is voor beperking van de geur- en geluidsoverlast, zo staat in paragraaf 6.5.3. Maar het verminderen van overlast blijft anderzijds vooral een verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven zelf volgens de gemeente in paragraaf 6.4.2.

Ideeën uit Sterksel
Vanuit Sterksel is er bij de gemeente al eerder op aangedrongen om, net als 90 andere gemeenten in ons land, het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen en daarmee zelf structureel werk te maken van de permanente verbetering van onze luchtkwaliteit. Het rijk faciliteert dat met een extra fonds. Daarnaast heeft een inwoner het idee geopperd om bij voortdurende geuroverlast, zoals bijvoorbeeld bij Poort 43, de provincie steviger te laten handhaven of harder in te grijpen. Wat helpt volgens u het best als het gaat om verbetering van ons leefmilieu?


Uw reactie
Voor wat betreft de gemeentelijke Omgevingsvisie kunt u uw reactie of verbetervoorstel mailen naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Stuur ons daarvan aub een kopie via het mailadres omgevingsvisie@sterksel.nu. dan kunnen wij in ons overleg met de gemeente het belang ervan onderstrepen. Als u verbetervoorstellen hebt voor de Omgevingsvisie van Sterksel of als u een vraag hebt of een tip voor ons, kunt u dat ook via dat laatste mailadres laten weten.


Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel,
Toine Leemans, vz.                                           Frank van den Dungen, sec.