Draagvlak nodig

Om de tekortkomingen in onze democratie te verhelpen hebben burgers al eerder inspraak gekregen. Nieuwe regelingen, zoals de Omgevingsvisie, worden door de gemeente ter inzage gelegd voor ze vastgesteld worden. Daar kun je dan op reageren door een zienswijze naar de gemeente te sturen. Er worden de laatste jaren ook regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij je jouw kijk op een onderwerp, meestal op een geel memoblaadje, kunt inbrengen. En er worden steeds vaker enquêtes gehouden om de mening van de inwoners te peilen over bepaalde actuele kwesties. De betrokkenheid van inwoners blijft echter gering, omdat men het idee heeft dat er weinig grip is op het reilen en zeilen van een gemeente. En toch wil de gemeente zoveel mogelijk draagvlak voor keuzes die ze maakt. Daarom is er verandering in de aanpak noodzakelijk. De Omgevingswet is daarbij richtinggevend voor de vernieuwing van de bestuurscultuur.

In de Omgevingsvisie van Sterksel pleiten we in bouwstenen 8 en 9 voor verbetering van de relatie met de gemeente op basis van vertrouwen, partnerschap en gelijkwaardigheid. We doen daarbij een reeks voorstellen. Die loopt van betere en volledige informatie en een klantgerichte houding tot meer participatie met actieve inbreng van inwoners. En we pleiten voor het instellen van een Omgevingsraad of Omgevingstafel waar organisaties en inwoners van het begin af aan mee kunnen praten over nieuw beleid. Onze vraag aan u:In de gemeentelijke Omgevingsvisie is ook aandacht voor de ‘sturingsfilosofie’, zoals dat daar genoemd wordt.
In hoofdstuk 7 van de gemeentelijke Omgevingsvisie komen de principes, waar ook de dorpsraad Sterksel voor pleit, uitvoerig aan de orde. Zoals het nu beschreven staat lijkt het echter alsof de gemeente voornamelijk aandacht heeft voor ruimtelijke zaken en minder voor gezondheid, mobiliteit, klimaat & energie en sociale aspecten van de leefomgeving. Er wordt ook aangegeven dat alle betrokken partijen, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de inwoners zullen moeten leren om hier mee te gaan werken. De gemeente wil de participatie regelen in een integrale Omgevingstafel, die bestaat uit een representatieve groep die regelmatig bij elkaar komt om zich in de materie in te werken. Tot nu toe worden de Dorpsraden, het IVN, de ZLTO, Brabants Landschap, en andere organisaties hiervoor uitgenodigd. Vindt u dat individuele burgers ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen aan het overleg in een Omgevingstafel? Of vindt u dit een taak van organisaties, om te zorgen dat ze weten wat er leeft en daarvoor op te komen?Uw reactie
Voor wat betreft de gemeentelijke Omgevingsvisie kunt u uw reactie of verbetervoorstel uiterlijk tot 2 december 2022 mailen naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Stuur ons daarvan a.u.b. een kopie via het mailadres omgevingsvisie@sterksel.nu dan kunnen wij in ons overleg met de gemeente het belang van uw inbreng onderstrepen. Als u verbetervoorstellen hebt voor de Omgevingsvisie van Sterksel of als u een vraag hebt of een tip voor ons, kunt u dat ook via dat laatste mailadres laten weten.

Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel
Toine Leemans, vz.                                           Frank van den Dungen, sec.

Zie ook de overige artikelen en vraagstellingen over de Omgevingsvisie op  https://sterksel.nu/sterksel/h/2680/0/0/Omgeving---Energie---Milieu