Vraagtekens bij uitkomsten energie-enquête van de gemeente
De voorlopige conclusies van deze enquête vindt u hier. Wij hebben vanuit de werkgroep nogal wat vraagtekens bij de uitkomsten van deze enquête. Die was erg complex en lastig in te vullen, waardoor veel mensen halfweg afgehaakt zijn. De vraagstelling was niet altijd objectief. De keuzemogelijkheden waren soms sturend en bovendien niet realistisch. Zo kon je kiezen voor een tweede mestvergister, terwijl de gemeente en de provincie al lang besloten hebben dat die er niet komt. Aan de andere kant kon je kiezen voor maximaal 50% zonnepanelen op daken, terwijl de regio Eindhoven aanstuurt op 100%. We overwegen als werkgroep om zelf in Sterksel een energie-enquête te houden met objectieve vragen die aansluiten bij de huidige realiteit.


Criteria in onze eigen omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie van Sterksel pleiten we in hoofdstuk 4, onder meer op basis van de uitkomsten van de energie-enquête in 2021, onder andere voor het meetellen van groengas van Poort 43 en voortvarend inzetten op besparing, isolatie en innovatie.
Maar er zijn ook andere manieren om bij te dragen aan de energietransitie. Wij hebben in onze visie daarvoor algemene criteria opgenomen. Kort samengevat:
  • versnellen van isolatie en andere besparingsmaatregelen,
  • opwekking en opslag van energie zo efficiënt mogelijk,
  • zo weinig mogelijk negatieve effecten voor mensen en voor de natuurlijke omgeving,
  • opwekking zo dicht mogelijk bij de gebruiker, bij bestaande infrastructuur, op gebouwen, rest-ruimte en bedrijventerreinen,
  • windmolens op ruime afstand van omwonenden: minimaal tien maal de tip-hoogte,
  • zonnevelden alleen kleinschalig op restgronden en landschappelijk robuust ingepast,
  • 100% collectief eigendom van omwonenden en inwoners van nabijgelegen wijken en dorpen,
  • met zeggenschap van omwonenden, ook als ze geen mede-eigenaar zijn.
Zelfvoorzienend
Daarnaast pleiten wij er als werkgroep voor dat in onze regio het uitgangspunt wordt gehanteerd dat elk dorp en elke gemeente er in principe naar moet streven om in 2050 te kunnen voorzien in minimaal de eigen energiebehoefte van de inwoners – industrie niet meegerekend.


Uw reactie
U kunt uw antwoorden op de aandachtspunten 6.1 t/m 6.3 mailen naar omgevingsvisie@sterksel.nu. Voor wat betreft de gemeentelijke Omgevingsvisie kunt u uw bezwaren of verbetervoorstellen uiterlijk tot 2 december 2022 mailen naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Stuur a.u.b. een kopie naar omgevingsvisie@sterksel.nu. dan kunnen wij in ons overleg met de gemeente het belang van uw inbreng onderstrepen. Als u verbetervoorstellen hebt voor de Omgevingsvisie van Sterksel of als u een vraag hebt of een tip voor ons, kunt u dat ook via dat laatste mailadres laten weten.


Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel,
Toine Leemans, vz.                                                  Frank van den Dungen, sec.

Zie ook de overige artikelen en vraagstellingen over de Omgevingsvisie op  https://sterksel.nu/sterksel/h/2680/0/0/Omgeving---Energie---Milieu