Je kon er op wachten. Het kaartje met de beperkingen van de vliegveldradars maakte het in één oogopslag duidelijk. Veel zoekgebieden voor windmolens in de MRE, de Metropool Regio Eindhoven, vielen af: de dikke rode lijnen in het kaartje hieronder. Eén zoekgebied, hieronder aangeduid met een dikke blauwe lijn tussen Strijp en Sterksel, viel echter buiten de radarbeperkingen. In de kleine lettertjes van het RES-rapport (Regionale Energie Strategie) stond echter dat er ook nog andere zoekgebieden aangewezen konden worden. En de strook tussen Strijp en Sterksel zou nu dus wel extra aandacht krijgen.Extra aandacht van projectontwikkelaars
De extra aandacht voor deze strook kwam niet alleen van projectontwikkelaars, die met grote volharding bij de boeren blijven aankloppen voor locaties voor windmolens, maar ook van de gemeente. De raad had immers ooit de ambitie vast laten leggen dat ze in 2030 maximaal één keer het eigen energiegebruik wilden opwekken. Of twee keer het eigen gebruik, als het groen gas van Poort 43 in Sterksel meegeteld zou worden. Onze gemeente heeft bureau Bosch & Van Rijn de opdracht gegeven om uit te zoeken wáár dat eigen gebruik eventueel zou kunnen worden opgewekt. Waarbij het gaat om opwekking met windmolens én zonnevelden. Want dat zijn de enige varianten die mee mogen tellen binnen de MRE. En dat rapport is pas sinds korte tijd in te zien.

Zeven nieuwe locaties
De uitkomst van dat onderzoek is dat er nu een zevental potentiële locaties voor windmolens in de strook tussen Strijp en Sterksel liggen. In het kaartje hieronder zijn de rode stippen de windmolens die alleen zouden komen staan. De blauwe stippen zijn een drietal die bij elkaar horen. Het roze driehoekje tussen de spoorlijn en Sterksel betekent dat hier ‘zachte beperkingen’ gelden. Maar op Sterksel is al een storm opgestoken toen mensen zagen dat - naast de stankhinder en de geluidsoverlast van Poort 43 - er nu ook nog de brom van windmolens bij zou kunnen komen. Ook op Kloostervelden is men ongelukkig met het mogelijke vooruitzicht van een windmolen achter op het Peelven.Harde en zachte belemmeringen
Het rapport van Bosch & Van Rijn is een fijnmazige uitwerking van de eerdere plan-MER die dit bureau heeft uitgevoerd voor de hele regio. Uitgangspunten zijn het provinciale en het gemeentelijke beleid. Er is bij potentiële locaties voor windmolens rekening gehouden met harde belemmeringen, zoals de radarbeperkingen, de voorgeschreven afstanden van wegen, spoorlijnen, hoogspanningsmasten, aardgasleidingen, natuurgebieden, stiltegebieden en verblijfsobjecten. Opvallend is dat voor verblijfsobjecten, waaronder ook gewone woningen vallen, slechts gerekend wordt met een afstand van 300 meter, terwijl voor Natura 2000 gebieden een buffer geldt van 1 kilometer. Daarnaast is er ook rekening gehouden met ‘zachte belemmeringen’ zoals onder andere een strook van 300 meter aan weerszijden van grootschalige infrastructuur of de regels rond het Natuur Netwerk Brabant.

Ambities afzwakken
Ook voor zonnevelden is er een dergelijke afweging van factoren gemaakt en ook daar zijn kaartjes van in te zien. U kunt ze allemaal vinden in dit rapport.
Het lijkt erop dat de gemeente Heeze-Leende de ambities flink zal moeten afzwakken en zal moeten inzetten op zonnevelden. Want die zeven (potentiële) locaties voor windmolens zijn een forse aanslag op Sterksel bovenop de overlast van Poort 43. En zelfs met die zeven windmolens kan nog maar de helft van het eigen energiegebruik in de gemeente worden opgewekt.

Gemeente moet nog kiezen
De gemeenteraad moet voor 2025 een keuze maken hoeveel energie in de gemeente zal worden opgewekt en op welke manier (met windmolens of met zonnepanelen). Maar de gemeente heeft nog geen criteria opgesteld waaraan de opwekking van energie zou moeten voldoen, zoals afstand tot woningen, toegestane geluidsoverlast en andere aspecten. Ook de ontwerp omgevingsvisie van Heeze-Leende biedt daarover geen duidelijkheid. Pas na 2030 mogen we ook andere technieken meerekenen dan alleen zonnepanelen en windmolens en is er een kans dat het gas van Poort 43 wel meegeteld mag worden. Maar dan moet de gemeenteraad nu al sterk inzetten op innovatie.

Laat van u horen
U kunt op korte termijn al van u laten horen door het invullen van de energie-enquête op Sterksel.nu. Het laatste kaartje met de cirkels staat daar overigens niet in, die informatie is pas zeer recent bekend geworden.