De energie-enquête van april/mei 2023 is afgesloten. De respons was buitengewoon hoog en heeft gewicht in de schaal gelegd bij de recente keuze van het gemeentebestuur om in de bestuursperiode tot 2026 niet in te zetten op windmolens. Zie hierover het persbericht Van de gemeente Heeze-Leende.

Er hebben 461 mensen meegedaan, waarvan er 430 de hele enquête ingevuld hebben. Hieronder volgen de conclusies op hoofdlijnen. Als u een overzicht wilt met statistieken van de uitkomsten bij álle vragen kunt u dat aanklikken onderaan dit artikel.

Eerst informeren, dan opiniëren
De dorpsraad Sterksel heeft op 25 april 2023 een energie-informatieavond gehouden. Daarbij is een vijftal belangrijke aspecten van de energie-transitie inhoudelijk toegelicht. Enkele sprekers gaven argumenten vóór grootschalige energieopwekking, maar ook de argumenten tégen grootschalige opwek kwamen aan bod. Er werd ook informatie gegeven over bestaande energie-coöperaties en er werden aandachtspunten aangereikt die van belang zijn bij het opstarten van een eigen coöperatie.

Aansluitend op deze informatieavond is op 26 april door de dorpsraad een enquête uitgezet via het adressenbestand van Klankbord Sterksel en op de website van Sterksel.nu. Na een paar dagen werd de enquête ook opgepakt door Heeze-Leende 24. De vragen in de enquête zijn vooraf door een oud-expert van het CBS gescreend op begrijpelijkheid en objectiviteit. De werkgroep van de dorpsraad was tijdens de informatieavond en bij het opstellen van de enquête overigens niet op de hoogte van het rapport van Bosch & van Rijn in opdracht van de gemeente Heeze-Leende. Hierin worden 7 mogelijke locaties voor windmolens genoemd, waarvan 3 in de nabijheid van Sterksel, hetgeen via app-groepen voor onrust gezorgd heeft in Sterksel.

De impact van de enquête
In enkele weken tijd is er een enorme respons gegeven op deze enquête. Het dorp laat daarmee opnieuw een sterk staaltje Sterksel zien. De tussenstand met de voorlopige uitkomsten is door de dorpsraad bij een inspraak in het Ronde Tafel Gesprek van 9 mei gedeeld met de leden van de gemeenteraad. U kunt deze inspraak hier terugkijken. Vanaf minuut 13.30 is de inspraak van de Dorpsraad Sterksel terug te zien. Daarvoor is de inspraak vanuit Strijp en daarna de inspraak van de ZLTO terug te zien.De belangrijkste conclusies
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies, die in grote lijnen sporen met de uitkomsten van eerdere enquêtes over de energietransitie.
  • 430 respondenten hebben de enquête volledig ingevuld, waarvan 417 uit Sterksel. Het merendeel was tussen de 18 en 67 jaar en had een koopwoning.
  • De overgrote meerderheid is eerst en vooral voorstander van bezuinigen en besparen, hetgeen blijkt uit een gemiddelde score van 7,6 (van 0 tot 10). De invullers hebben bij elkaar zo’n 1200 maatregelen genomen om energie te besparen of op te wekken.
  • Op weg naar 2030 willen veruit de meesten geen of zo weinig mogelijk opwekking van energie met windmolens. Het draagvlak voor opwekking met windmolens langs infrastructuur - zoals snelwegen - is vergeleken met de vorige enquêtes iets gekrompen.
  • Zonnepanelen op daken en tegen de gevels van huizen kunnen rekenen op zeer brede steun (een score van 8,8), maar ook zoveel mogelijk zonnepanelen op bedrijven en stallen (score: 9,1) en bij infrastructuur (score: 6,8).
  • Slechts een minderheid is voorstander van grootschalige zonnevelden, terwijl er wél een kleine meerderheid voorstander is van goed ingepaste kleinschalige zonnevelden.
  • 78% van de respondenten vindt draagvlak van inwoners erg belangrijk bij de besluitvorming, ook als het gaat om de keuze voor een lokale coöperatie (score: 8,0). Men geeft de voorkeur aan samenwerking met een landelijke coöperatie, waarbij een meerderheid het liefst heeft dat die coöperatie ook energie en andere ondersteunende diensten aan inwoners levert.
  • De respondenten willen naar de toekomst toe voor het merendeel zelf ook extra maatregelen nemen om bij te dragen aan de energietransitie.
Eigen inbreng
Bij een aantal vragen kon men zelf een eigen mening of visie inbrengen. Een groot aantal mensen maakte dankbaar gebruik van die mogelijkheid. Veel inzenders benutten die ruimte om het belang van hun mening nog eens te onderstrepen of met extra argumenten te onderbouwen. Opnieuw kwam daarbij de weerstand tegen windmolens vanwege overlast, landschapsbederf en gezondheidsrisico’s heel vaak ter sprake. In een groot aantal gevallen werd dit direct gekoppeld aan de overlast die Sterksel al te verduren heeft van de mestvergister van Poort 43. Opmerkelijk is daarbij dat er tussen de vele bezwaren, ook twee maal gepleit wordt voor uitbreiding van Poort 43. Veel vaker werd er gepleit voor kleinere windmolens, verticale windmolens, verticale zonnepanelen, wind op zee, benutten van aardwarmte, inzetten op kernenergie, en voor het idee om alle daken vol te leggen met zonnepanelen en het realiseren van opslag in de wijk van de energie van die panelen.

Opmerkingen, tips en complimenten
Er waren vragen over het verzoek om de enquête op korte termijn in te vullen. De reden daarvoor was dat we graag bij de inspraak met de mening van Sterksel gewicht in de schaal wilden leggen bij de discussie binnen de gemeenteraad. Er waren enkele opmerkingen over de steeds wisselende zoekgebieden; die worden echter benoemd door de Metropool Regio Eindhoven. En er waren opmerkingen over de formulering van enkele vragen, met name waarom er slechts gekozen kon worden tussen wind en/of zon. Die beperkte keuze hadden wij niet zelf bedacht, maar was en is ook een harde vereiste van de regio bij de opwek van energie vóór 2030. Pas ná 2030 komen ook innovaties in beeld, waar een aantal inzenders ook voor pleitte. Tenslotte kregen we ook complimenten dat we deze enquête gehouden hadden om de inbreng van bewoners zo mee te laten wegen.
Rest ons ú te complimenteren dat u met zovelen de moeite hebt genomen om deze enquête in te vullen.

Rest ons ú te complimenteren dat u met zovelen de moeite hebt genomen om deze enquête in te vullen.

De werkgroep Omgeving | Energie | Milieu van de Dorpsraad Sterksel,
Toine Leemans, voorzitter
Frank van den Dungen, secretaris