Dorpshuis

Na een door de dorpsraad belegde bijeenkomst hebben zich in totaal 8 personen bereid verklaard in een interim bestuur te gaan zitten. Deze groep is op 28 februari samen met de vertrekkende bestuursvoorzitter bijeengekomen om vervolgstappen te zetten. Het is belangrijk zo veel mogelijk mensen bij het bestuur van het dorpshuis te betrekken.

Wonen, welzijn en zorg

"Maak rimpels" is een programma dat zich richt op zelfstandig wonende 65-plussers, waarvoor 4 gemeentes en 2 zorgverzekeraars afspraken maakten en samenwerken aan het doel om vitaliteit en de samenredzaamheid van ouderen te bevorderen. De werkgroep gaat in gesprek met de coordinator en coaches van dit programma om te bezien wat we op Sterksel daarmee kunnen doen.

Het netwerk van buurtcontactpersonen is de afgelopen tijd flink uitgebeid. Dit maakt nadere onderlinge kennismaking nodig. op 21 maart a.s. komen de buurtcontactpersonen daarvoor samen.
  • De bibliotheek in dorpshuis Valentijn is nu ook op dinsdagavond open van 18.30 -20.00 uur.
  • A.s. maandag, 6 maart – zoals elke eerste maandag van de maand – voorleeshalfuurtje. Riëtte leest voor, welkom om 10.30 uur.
  • Meld je aan voor Literair café met Annejet van der Zijl, op zondag 19 maart a.s. Zie ook de website www.sterksel.nu
  • Het committee Welkom op Sterksel 2023 organiseert op Koningsdag, 27 april, weer een welkom voor nieuwe bewoners. Nadere info volgt nog.

Werkgroep Energie Omgeving Milieu

Energie.
De werkgroep bereidt een infoavond energie voor met informatie over de regionale energie strategie, de vorige aandachtspunten van de gemeenteraad, hoe werkt een coöperatie en wat doet zij tegen potentiële overlast, kritische informatie over nut en noodzaak van energieopwekking. Daarna mogelijkheid om in discussie te gaan met presentatoren.
Milieu.
Vanaf 1 jan. zijn er 47 meldingen van overlast gedaan, waarvan 16 op 9 febr. (de fakkel functioneerde niet) . Op 11 febr. Brandalarm, volgens de eigenaar was dat een “Arbeidsconflict met een inmiddels (ex) medewerker resulterend in een valse melding”). Werkgroep heeft hierover contact opgenomen met provincie en omgevingsdienst. Op 7 maart geeft omgevingsdienst toelichting op haar procedures en processen (in het dorpshuis).

Werkgroep infrastructuur

SamenMeeNaarDeA2
De werkgroep heeft geen nieuws te melden.
Infra
Er wordt een "Visie op infra Sterksel" ontwikkeld. Eerst zal nog opinievorming plaatsvinden in de werkgroep, met voorstel prioriteitsstelling.

Werkgroep Burgerinitiatieven

Burgerinitiatief Chijnsgoed
Er zijn nogal wat zorgen waren omtrent de onveilige verkeerssituaties op Chijnsgoed. Er werd geopperd om dit via een burgerinitiatief op te pakken. Anne Pontes wil dit samen met Johan Janssen oppakken.
Door onvoorziene omstandigheden heeft dit verraging opgelopen. Het initiatief zal weer worden opgepakt.

Werkgroep Infrastructuur

Het is onvermijdelijk dat Enexis het verdeelstation gaat bouwen op de parkeerplaats van de speeltuin. De dorpsraad heeft Studio Redd gevraagd  plannen te malken om het gebouw zo goed mogelijk in te passen in de groene omgeving. De dorpsraad neemt het initiatief om tot nadere afpraken te komen.

Werkgroep Communicatie

De nieuwe narrowcasting modules en monitoren zijn nu actief in het dorpshuis en de Spar. Er liggen beeldschermen klaar voor Kloostervelden (installatie door technische dienst Kempenhaeghe) en voetbalkantine.