De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom

Mocht u een specifiek onderwerp willen inbrengen wordt u vriendelijk verzocht dit vooraf kenbaar te maken.

Wilt u vooraf de agenda en de bijbehorende stukken ontvangen stuur dan een mail naar: dorpsraad@sterksel.nu

Agenda:
1. Welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda.
3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
4.. Voortgang werkgroepen.
     4.1  Dorpshuis
     4.2. Wonen, Welzijn en Zorg.
     4.3. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel.
     4.4. Burgerinitiatieven.
     4.5. Omgeving, Energie en Milieu.
     4.6. Communicatie, vernieuwing dorpswebsite.
5. Overleg wethouder/college.
6. Ingekomen en verzonden post.
7. Notulen vorige vergadering.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.