Gasten

Er waren ditmaal geen gasten aanwezig.

Werkgroepen

Dorpshuis

Hierover wordt binnenkort in een separaat artikel op deze website aandacht besteed.

Werkgroep Wonen Welzijn en Zorg

 • Er wordt op koningsdag 2024 weer een nieuwe bijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe bewoners op Sterksel. Een programma wordt op dit moment samengesteld. Bekeken wordt of ook de dorpswinkel en het dorpshuis een eigen bijdrage kunnen leveren gezien de actuele situatie rond deze instanties.
 • Er is een zienswijze ingediend door de werkgroep m.b.t. Beleidsplan Sociaal Domein 1924-1927 van de gemeente Heeze-Leende. Het beleidsplan geeft voor de komende jaren opnieuw richting aan het sociaal beleid als antwoord op de (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het effect dat wordt beoogd is dat inwoners zich goed op hun plek voelen in de gemeente Heeze-Leende. Om dat te bereiken is het belangrijk dat de gemeente samen met de samenwerkingspartners in beeld hebben wat er onder inwoners leeft en speelt. Uit de bespreking van de reacties in de gemeenteraad blijkt dat de zienswijze zeker is gelezen en wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling. Dat dit belangrijk is blijkt wel uit het feit dat de helft van het gemeentebudget naar het sociaal domein gaat! Het is nu het voornemen de zienswijze binnenkort via deze site met u als lezer te delen.
 • Er is woon/zorg visie van de gemeente in de maak waarin de dorpsraad een bijdrage tracht te leveren. Hierover binnenkort meer op Sterksel.nu.
 • De buurtcontactpersonen hebben binnenkort een bijeenkomst met als thema’s: Gesprekskaart – Leef Samen – Buurtgezinnen

Werkgroep Kleine Ergernissen

 • Geen ontwikkelingen

Werkgroep Infrastructuur

 • Samen mee naar de A2
  • Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het conceptontwerp.
  • Binnenkort wordt dit met betrokkenen besproken.
  • Onderzoeken naar consequenties voor flora en fauna lopen nog.
 • Overige infrastructuur
  • Renovatie Averbodeweg: Infragroep assisteert in communicatie tussen gemeente, project en aanwonenden en is met gemeente in gesprek over een zo veilig mogelijke inrichting van de kruising met de Averbodeweg.
  • Noodzakelijke afsluiting kruispunt Averbodeweg-Pastoor Thijssenlaan (minstens 3½ week) heeft gevolgen voor dorpswinkel. De werkgroep helpt o.a. met verwijzingsborden naar de SPAR-Sterksel.

Burgerinitiatieven

 • Er is een onveilige situatie rondom voetbal en tennisvereniging door parkeerproblemen en een onveilige uitrit. De gemeente heeft geen budget voor verbetering. Mogelijk wordt dit in een burgerinitiatief opnieuw aangekaart.

Omgeving, Energie en Milieu

 • Er zijn plannen van defensie voor uitbreiding van de oefengebieden voor met name laagvliegen. De werkgroep heeft hier met enige spoed een eigen zienswijze ingediend, die grotendeels overeenkomt met gemeente, provincie, en ASML.

Communicatie

 • De voorbereiding voor de jaarlijkse dorpsavond worden binnenkort opgestart. Er zal weer een schriftelijke uitnodiging in het dorp worden verspreid.
 • De werkgroep heeft ondersteuning gegeven bij de enquête in het kader van de problematiek van de dorpswinkel.