Overgenomen van Oorkondenboek Noord-Brabant van Dr. Camps. De vertalingen zijn van de hand van Drs Verstraelen en bewerkt door mij.

Oorkonde 104 (1210) opgemaakt in het Latijn

Prepositus, decanus, archidiaconus et totum maioris ecclesie in Leodio capitulum universis has litteras visuris salutem in Domino. Noveritis quod nos quicquid in allodio de Stercsele et bonis adiacentibus, a terminis dictis Hogete ten Rade usque Honrebom, ab Honrebom usque Scoreken en a Scoreken usque Hogete ten Rade, sicut rivus dividit ibidem, et infra cosdem terminos iuria habuimus, ecclesie Auerbodiensi sub annuo censu unius denarii leodiensis , persolvendi custodi ecclesie nostre maioris in cripta beati Lamberti in die eiusdem sancti, contulimus in perpetuum libere possidendum. In cuius rei testimonium sigillum capituli nostri cum sigillo Ludolfi archidiaconi et custodis Leodiensis presentibus litteris est appensum. Actum anno Domino M CC decimo

- Vertaling in het Nederlands

Proost, deken, aartsdiaken en gehele kapittel van de grote kerk in Luik aan allen die dit schrijven zullen inzien, heil in de Heer. Gij moet weten dat wij alwat wij in het vrij goed van Sterksel en aangrenzende goederen, van de grenspunten, genaamd Heugten ten Rade tot aan Hoenderboom, van Hoenderboom tot aan Scoreken en van Scoreken tot Heugten ten Rade zoals de rivier aldaar afscheidt, en wij binnen deze rechtsgrenzen hebben gehad, hebben overgedragen aan de kerk van Averbode om voor altijd vrij bezeten te worden onder de jaarlijkse verplichting van een penning Luiks cijns, te betalen aan de koster van onze grote kerk in de crypte van de heilige Lambertus op de feestdag van deze heilige. En tot getuigenis hiervan is het zegel van ons kapittel met het zegel van aartsdiaken Ludolfus en de koster van Luik aan dit schrijven gehecht. Gedaan in het jaar des Heren 1210

Oorkonde 105 (1211) opgemaakt in het Latijn

In nomine Patris et Filii et Spritus sancti. Ego Herbertus dominus de Hese a notum facio universis presentes litteras inspecturis quod, cum dissentio esset Inter me ex una parte et viros venerabiles ac religiosos dominum Godefridum abbatem et conventum de Auerbodio ex altera pro decimal de Stercsele, quam volebam integraliter habere et dictis religiosis diu reluctantubus, tandem bonorum et peritorum usus consilio, ob salute anime mee ac predecessorum meorum simul et posterorum teriam partem decime tam maioris quam minoris eisdem religiosis et elemosinam contuli ad opus capelle in dicta curia construende, ut in eadem capelle Deo in perpetuum serviatur. Quod ut permaneat stabile, firmum et incolvulsum, presentem cartulam dictus religiosis contuli sigilli mei munimine roboratam. Datum anno Domini millesimo ducentesimo undesimo, mense octobri

- Vertaling in het Nederlands

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik Herbertus, heer van Hese, maak bekend aan allen die dit schrijven zullen inzien dat ik, omdat er onenigheid bestond tussen mij enerzijds en de eerbiedwaardige en religieuze mannen de abt heer Godefridus en het covent van Averbode anderzijds over de tienden van Sterksel die ik helemaal wilde bezitten en omdat de genoemde religieuzen lange tijd zich daar tegen verzetten, heb ik uiteindelijk op advies van goede en deskundige mensen vanwege mijn zieleheil en tevens dat van mijn voorgangers en dat van die na mij komen het derde deel van zowel de grote als de kleine tienden aan dezelfden religieuzen overgedragen tot aalmoes om een kapel te bouwen in genoemde hof, opdat in die kapel God voor altijd gediend zal worden. En opdat dit bestendig, vast en onwrikbaar blijft, heb ik dit charter aan genoemde religieuzen overgedragen, bekrachtigd door mijn zegel. Gegeven in het jaar onzes Heren 1211 in de maand October

Oorkonde 117 (1220) opgemaakt in het Latijn

Henricus Dei gratia dux Lotharingie omnibus hanc paginam inspecturis salutem et noticiam veritatis. Cum infra dominum nostrum de Helmont, quod nuper ad nos devenit, ecclesia Auerbodienis curiam Stercsele vocatam a termino qui dicitur Hogete ten Rade usque ad terminum dictum Honrebom, a Honrebom usque Scoreken et a Scoreken usque Hogete ten Rad sicut rivus dividit ibidem, ab Herberto Domino de Hese canonice aquisisset, sicut in litteris ipsius Herberti super hoc confectis plenius vidimus contineri, nos ipsius curie et omnium bonorum infra prescriptos terminus iacentium advocatia nobis et nostris heredibus retenta, nichilque usuagii, communitatis vel iuris infra eosdem terminus alquem vel aliquos habere perpendentes, ipsam curiam sub nostra protection cum bonis prescriptis susceptam sepedicte ecclesie presentibus litteris in perpetuum allodialiter confirmamus. Datum anno Domino millesimo ducentisimo visesimo, mense maio

- Vertaling in het Nederlands

Henricus bij de gratie Gods heer van Lotharingen aan allen die dit geschrift zullen inzien, heil en kennis der waarheid. Toen binnen ons domein van Helmond, dat onlangs in ons bezit is gekomen, de kerk van Averbode de hof, genaamd Sterksel, van grenspunt welk Heugten ten Rade wordt genoemd tot aan het grenspunt genaamd Hoenderboom, van Hoenderboom tot aan Scoreken en van Scoreken tot Heugten ten Rade, zoals de rivier aldaar afscheidt, van Herbert, heer van Heeze, volgens de regels van het kerkelijk recht verworven had, zoals wij de inhoud van het schrijven van Herbertus zelf, hierover opgesteld, meer in extensio gezien hebben, bekrachtigen wij voor eerdergenoemde kerk met dit schrijven voor altijd het vrije bezit van de hof welke wij onder onze bescherming genomen hebben, nadat wij voor ons en onze erfgenamen de voogdij over de hof en over alle goederen gelegen binnen de voorschreven grenzen voorbehouden hebben en terwijl wij hieraan toevoegen dat geen enkele persoon of enige personen enig feitelijk gebruik, gemeenschappelijk eigendom of recht bezitten. Gegeven in het jaar onzes Heren 1220 in de maand Mei

Oorkonde 118 (ca 1220) opgemaakt in het Latijn

Ego Reinardus Dei gratia dominus de Hese omnibus has litteras visuris cognoscere veritatem. Novirit universitas vestra quod ego ob pie devotionis affectum quen ego semper habui et habeo ad ecclesiam Auerbodiensem recognosco eidem ecclesie allodium de Stersele cum terminorum suorum intergritate, qui scilicet attingunt de Scoreken usque Honrebom, et de Honrebom usque ad rotam molendini de Hogeten, et de Hogeten iterum usque Scoreken amne dividente. Quod si quis eos super hiis posterum voluerit molestare, ego ero eis semper presidio pro posse meo

- Vertaling in het Nederlands

Ik Reinardus bij de gratie Gods heer van Heeze, aan allen die zullen zien dat dit schrijven de waarheid laat kennen. Uw gemeenschap moet weten dat ik vanwege het gevoel van liefdevolle toewijding dat ik altijd heb gehad en heb jegens de kerk van Averbode, aan diezelfde kerk toeken het eigendom van Sterksel met zijn integrale grenzen die zich uitstrekken van Scoreken tot Hoenderboom en van Hoenderboom tot aan het molenrad van Heugten, en van Heugten weer tot Scoreken zoals de rivier afscheidt. En als iemand hen hierover in de toekomst zou willen lastig vallen, zal ik hen altijd naar vermogen beschermen