Bestemmingsplan
In de toekomst zal het vrachtverkeer tussen de A2 en Poort 43 gaan rijden via een ontsluitingsweg die grotendeels ligt op de huidige d’Aasdonken, Grote Bleek en Sterkselseweg. Om deze ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, was een bestemmingsplanwijziging in Cranendonck noodzakelijk. Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Cranendonck ingestemd met deze  bestemmingsplanwijziging. Tegen dit bestemmingsplan zijn 4 beroepen ingediend bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State deze beroepen in een zitting gaat behandelen; in de regel is de wachttijd minimaal een jaar.

Grondaankopen
Op plekken waar de ontsluitingsweg aangelegd wordt op gronden die geen gemeentelijk eigendom waren, zijn grondverwervingstrajecten doorlopen. De meeste gronden zijn inmiddels aangekocht of de aankoop zit in de afrondende fase. Een beperkt aantal gronden blijkt lastiger te verwerven. De komende periode wordt een ultieme poging ondernomen om tot minnelijke aankoop te komen.

Aanvullende maatregelen
Naast de aanleg van de ontsluitingsweg, bestaat het project ‘Samen mee naar de A2’ ook uit het treffen van aanvullende maatregelen in de kernen van Sterksel en Maarheeze. De aanvullende maatregelen zullen ertoe leiden dat de doorgaande route minder aantrekkelijk gemaakt wordt voor doorgaand (sluip)verkeer. Bovendien zorgen ze ervoor dat het vrachtverkeer van en naar Poort43 extra gestimuleerd wordt om over de ontsluitingsweg te rijden.
Omdat deze maatregelen het meeste impact op Sterksel hebben, zijn het afgelopen jaar een gedeelte van de aanvullende maatregelen in Sterksel uitgevoerd (zie onderstaande foto). Dit gedeelte van de aanvullende maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Sterksel. De maatregelen die het vrachtverkeer extra stimuleren om gebruik te maken van de ontsluitingsweg (snelheidsverlaging en vrachtwagenverbod) worden pas genomen als de ontsluitingsroute klaar is.Planning

Het project is nu in afwachting van behandeling van de beroepen door de Raad van State. Maar in de tussentijd liggen de voorbereidingen niet stil. Naast het hiervoor genoemde grondverwervingstraject, gaan we ook het wegontwerp-traject weer oppakken. Een aantal jaar geleden is het tracé vastgelegd in een voorlopig ontwerp (zie https://cuatro.sim-cdn.nl/heezeleende/uploads/vka-sna2-blad-1-vd.pdf).
Dit ontwerp gaan we uitwerken tot een definitief ontwerp en een bestek. Dit bestek zal te zijner tijd
gebruikt worden voor de aanbesteding bij een aannemer. In de volgende nieuwsbrief zullen we melden wat de planning van dit ontwerptraject is.

Meer informatie
Op www.heeze-leende.nl/samen-mee-naar-de-a2 vindt u de projectinformatie, zoals het voorlopig ontwerp en de nieuwsbrieven. Voor vragen of opmerkingen over ‘Samen mee naar de A2’, kunt u contact opnemen met de projectleiders Jozef van Asten via j.vanasten@cranendonck.nl en Ron Lavrijsen via  r.lavrijsen@heeze-leende.nl.
Begin 2023 willen wij een volgende nieuwsbrief uitgeven.