Het plan van de gemeente benoemt drie hoofdthema’s: samen sociaal sterk, preventief inzetten op gezondheid en samen kansen creëren. Het is een goed plan. Maar als je het gelezen hebt, weet je eigenlijk nog niet wat er nu concreet gaat gebeuren en hoe. Dus op dit vlak zou het beslist beter kunnen. Daarom hebben we vanuit de dorpsraad verbetervoorstellen gedaan. 

De aanbevelingen van de dorpsraad.
  • Aandacht voor de verbinding tussen het oude plan en dit nieuwe plan.
  • Wij pleiten voor benoemen van concrete meetbare doelen.
  • Als overkoepelend doel stellen wij voor: het verbeteren van de leefbaarheid.
Vier belangrijke speerpunten daarin zijn: zorgen voor woonruimte, voor schone lucht, voor een goed functionerend dorpshuis en het koesteren van vrijwilligers. Een kleine toelichting op deze vier punten:

  1. Er is een schrijnend tekort aan woonruimte voor verschillende doelgroepen. We verzoeken de gemeente volop in te zetten op nieuwe woonvormen en aanpassingen van de bestaande woonvoorraad, en samen met ons alle kansrijke en haalbare opties te onderzoeken om een substantiële slag te kunnen maken.
  2. Voor een kleinere dorpskern als Sterksel is het dorpshuis erg belangrijk. Al vanaf 2019 zijn we met de gemeente in gesprek over de broodnodige update en upgrade van Valentijn. En we beschouwen het als een gemiste kans dat de gemeente zelf zo weinig gebruik maakt van het dorpshuis. Dat zou haar beleid ook dichter bij de mensen brengen.
  3. De gemeente focust op preventieve gezondheid. Concrete maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken en waar nodig te verbeteren zijn een essentieel deel van die preventie, vinden wij. In Sterksel ervaren veel inwoners stank- en geluidsoverlast van Poort 43 en bovendien is er een forse belasting met fijnstof. We dringen erop aan dat ook onze gemeente, net als 98 andere, zich aansluit bij het ‘Schone Lucht Akkoord’.
  4. Tenslotte willen wij er op wijzen dat de organisatie en inzet van vrijwilligers van essentieel belang zijn voor zorg en welzijn en voor de uitvoering van het sociaal beleidsplan. Hun inzet moet worden gekoesterd om de voorgenomen activiteiten uit de plannen waar te kunnen maken.
Voor de tekst van de gehele zienswijze op onderstaande link