Burger initiatieven

De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor het algemene dorpsbelang, dit kan bijvoorbeeld zijn het hele dorp, een wijk of een straat. Onderwerpen moeten passen in het algemeen belang van Sterksel en de bewoners:
 • De Dorpsraad staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel.
 • De Dorpsraad is spreekbuis voor de inwoners van Sterksel en klankbordgroep naar het bevoegd gezag.
 • De Dorpsraad is geen actiegroep.
 • De Dorpsraad wil verbinden, niet verdelen
 • De Dorpsraad denkt in oplossingen.
De mogelijkheden van de Dorpsraad zijn niet oneindig maar daar staat tegen over dat initiatieven altijd gewaardeerd worden en waar mogelijk ondersteund zullen worden.

Om burgerinitiatieven een grotere kans van slagen te geven hebben wij een aantal spelregels nodig.
Een burgerinitiatief dient goed overwogen te worden. Het optuigen van een dergelijke actie schept verwachtingen bij medebewoners van ons dorp en bij de gemeente. U dient zich vooraf te realiseren dat hieraan ook de nodige verplichtingen kleven. Er zal het nodige werk en tijd moeten worden gestoken in het serieus uitwerken van alle opties en belangen. Een burgerinitiatief is dus
geen vrijblijvende aangelegenheid.

Om de initiatieven zoveel mogelijk te stroomlijnen is naar aanleiding van enkele goede voorbeelden een kort draaiboek gemaakt met een aantal aandachtspunten:
 • Burgers constateren een probleem, schrijven op wat er precies aan de hand is en houden een enquête in de buurt. Denk daarbij ook aan andere zienswijzen, aanvullende klachten, overige vragen. Onderbouw het probleem met foto's en metingen. Op juiste wijze uitgevoerde metingen zijn hierbij erg belangrijk; metingen kunnen door de gemeente worden gecontroleerd.
 • Inventarisatie van het probleem bondig samenvatten.
 • Maak een uitgewerkt voorstel om het probleem aan te pakken. Blijf zorgen voor draagvlak bij medebewoners.
 • Brief opstellen als voorbereiding voor evaluatie met de Dorpsraad, en later met de gemeente. Gesprek met de gemeente om het probleem uit te leggen, het uitgewerkte voorstel te bespreken en actieplan vast te stellen. Maak een actielijst en spreek duidelijk af wie, wat wanneer doet!
 • Zorg in alle gevallen voor een goede verslaglegging van alle bijeenkomsten!
Van belang is het onderbouwen van de diverse opmerkingen door middel van feiten.

Het is zaak een goed onderbouwd verhaal met een brede ondersteuning compleet met voorstel voor plan van aanpak bij de gemeente in te dienen.
Uiterst belangrijk is het bij elkaar houden van alle belanghebbenden en te blijven streven naar consensus binnen deze groep. Voorkom acties van eenlingen omdat betere oplossingen worden bereikt in overleg met de gemeente.

De Dorpsraad kan een burgerinitiatief ondersteunen:
 • Om een burgerinitiatief te kunnen ondersteunen stelt de Dorpsraad het op prijs regelmatig op de hoogte te worden gehouden. Dat kan tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad.
 • Initiatiefnemers blijven verantwoordelijk voor de voortgang en de realisatie van hun plannen; de Dorpsraad geeft raad en ondersteunt. In specifieke gevallen kan de Dorpsraad de leidende rol overnemen, dit in uitdrukkelijk overleg met de initiatiefnemers.
 • De Dorpsraad zal nagaan of daadwerkelijk alle belanghebbenden zijn aangesloten bij het initiatief.
 • Ondersteunen/ initiëren contact met gemeente of andere relevante instanties.
 • Behulpzaam zij bij het opstellen van documenten/ definities.
 • Meedenken in het kader van relevante metingen.
 • Meedenken in een totaal plan van aanpak, proberen in te passen in het algemene plan van aanpak voor Sterksel.
De Dorpsraad ondersteunt geen initiatieven van individueel persoonlijk belang tenzij deze uiteraard het algemeen dorpsbelang kan dienen.

Kom met uw initiatief naar de dorpsraadvergadering, iedere 3e maandag van de maand 19.30 uur meestal gehouden in dorpshuis Valentijn. U kunt ook mailen naar dorpsraad@sterksel.nu