Wie zijn wij

De dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Wij trachten daar waar mogelijk een spreekbuis te zijn voor de inwoners van Sterksel en het algemeen belang te dienen. Door te initiëren, te coördineren en te combineren trachten wij met de beschikbare middelen het maximale voor het dorp te bereiken. In deze rol is de Dorpsraad klankbord / gesprekspartner voor gemeente en provincie.
.
De dorpsraad is uitdrukkelijk onafhankelijk en geen verlengstuk van de overheid. Zij denkt in oplossingen, wil verbinden, niet verdelen.

De dorpsraad is altijd geïnteresseerd in de mening van alle dorpsbewoners, en staat open voor andere ideeën of zienswijzen. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad?
U bent van harte welkom, elke 3e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in het Dorpshuis Valentijn (check vooraf de agenda op www.sterksel.nu).

Agenda 2023

Ook in 2023 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. Onderstaand treft u per hoofdthema een korte beschrijving aan en opsomming van de belangrijkste activiteiten.

Wonen, welzijn en zorg

Waar willen we naar toe en wat willen we daarvoor doen:
De werkgroep deelt de visie die eerder op initiatief van de dorpsraad werd gevormd door bewoners van Sterksel en werd vastgelegd in de publicatie ‘Visie op Sterksel 2030’, en de visie recent genoteerd in het document ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie’, opgesteld door de werkgroep Omgeving|Energie│Milieu van de dorpsraad.
Fundament van de werkgroep blijft het netwerk van vrijwillige buurtcontactpersonen, en speerpunt het verwelkomen van nieuwe inwoners. Zij krijgen een welkomstpakket en een uitnodiging voor de jaarlijks te organiseren kennismakingsbijeenkomst ‘Welkom op Sterksel’, in de hoop dat zij zich hier snel thuis voelen en betrokken raken bij het dorp.
De nieuwe wijk Kloostervelden is intussen verder uitgegroeid tot een belangrijk en waardevol deel van het dorp. Nieuwe bewoners van Kloostervelden zijn niet meer weg te denken. Zij doen volop mee aan activiteiten, zijn klant en/of vrijwilliger bij de dorpswinkel, actief bij verenigingen of als buurtcontactpersoon.
Ook in de toekomst wil de werkgroep dat niemand ongewild buiten de boot valt. Wij streven naar verbinding en naar het creëren van gelegenheid tot ontmoeten, zowel binnen als buiten. Het dorpshuis Valentijn, met daarin bibliotheekpunt ‘BiebValentijn’ en ‘de Huiskamer van Sterksel’ staat hierin centraal. Onze voornaamste ambitie nu is het organiseren van activiteiten en het maken van verbindingen.
De projecten ‘Wandelmaatje’ en ‘Samen fietsen Sterksel’ (duo-fiets voor uitleen) beogen het stimuleren van gezond bewegen en het maken van onderling contact.

Infrastructuur

Of het nu gaat om grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern, gaten in het wegdek of bulten op fietspaden, veel van de ergernissen die wij als burgers ervaren zijn verbonden aan infrastructuur.

Samen naar de A2

Het meest in het oog springende project heeft als doelstelling ontlasting van de kernen Sterksel en Maarheeze en het aanleggen van een goede ontsluiting voor bedrijventerrein Poort43. De voorbereiding voor de realisatie van ontsluitingsweg heeft flinke vertraging opgelopen, o.a. door nieuwe PFAS- en stikstofwetgeving. Het ontwerp voor de aanvullende maatregelen in Sterksel is gereed. Alhoewel er weer vertragingen zijn ontstaan (o.a. bij het opstellen van het bestemmingsplan en bij de grondaankopen), blijft het project er ook in 2022 hard aan werken om ontsluitingsweg en aanvullende maatregelen in Sterksel en Maarheeze voor 2023 gerealiseerd te hebben.

Kleine ergernissen

In overleg tussen gemeente en dorpsraden is sinds 2014 geëxperimenteerd met het beschikbaar stellen van een deel van het wegen-onderhoudsbudget voor het aanpakken van ‘kleine’ ergernissen. De afgelopen jaren is in goede harmonie tussen de verschillende partijen gewerkt aan het oplossen van de kleine ergernissen. De Dorpsraad is enthousiast over deze aanpak en ziet ook in 2023 verdere samenwerking met de verschillende partijen positief tegemoet.

Kloosterlaan

Om tot een verdere ontlasting te komen van de kern van Sterksel heeft de werkgroep Infrastructuur voorgesteld de Kloosterlaan te verharden en in te richten als landelijke weg. Het voorstel is omarmd door gemeente Heeze-Leende. Het project is inmiddels opgestart. De werkgroep is ook hier actief betrokken zijn om visie en ideeën van inwoners in te brengen.

Platform A2

Het Platform A2 (onderdeel van het overkoepelende project SmartWayz) heeft tot doel het sluipverkeer in de regio Maarheeze / Leende / Heeze / Sterksel als gevolg van slechte doorstroming op de A2 te verminderen. Als actief lid van het Platform A2 draagt de werkgroep infrastructuur bij aan het realiseren van die doelstelling.

Centrale As

De Centrale As is bedacht om de kernen van Heeze, Leende en Sterksel te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Ze zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van het woongenot in de drie dorpen van onze gemeente. De werkgroep Infrastructuur zal ook in 2023 vanuit de Sterkselse belangen constructief trachten bij te dragen.

Burgerinitiatieven

Sinds 2014 hebben we (dorpsraad en gemeente) een gestructureerde procedure voor samenwerking met dorpsgenoten die een lokaal initiatief starten. Deze aanpak is effectief gebleken en wordt door de gemeente gehanteerd als voorbeeld voor andere kernen.
De dorpsraad tracht ook in 2023 waar gewenst burgerinitiatieven te ondersteunen. De wijze waarop we dit doen is beschreven op de website (https://sterksel.nu/sterksel/h/2905/0/15932/Burgerinitiatieven/Hoe-werkt-het-met-burgerinitiatieven-).
Een burgerinitiatief kan zich beperken tot een straat, wijk of buurt, maar kan ook betrekking hebben op het hele dorp. Uiteraard blijft de algemene doelstelling van de dorpsraad hierbij gelden: om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de dorpsraad, moet het initiatief het algemeen belang dienen!

Omgeving|Energie|Milieu

Omgeving. De werkgroep heeft in 2021 een concept omgevingsvisie opgesteld voor de bebouwde omgeving en het buitengebied (landelijk gebied). In 2022 wordt - samen met gemeente, dorpsraad Leende en kernraad Strijp – gestreefd naar een gezamenlijk gedragen omgevingsvisie voor de gemeente. Vanaf 2023 zal de omgevingsvisie jaarlijks worden getoetst en geüpdatet via de Omgevingstafel (in oprichting). De werkgroep zal deelnemen in deze omgevingstafel.
Energie. De uitvoering van de energietransitie kan grote invloed hebben op ruimtelijke kwaliteit van Sterksel. De werkgroep streeft ernaar om de komende jaren - bijvoorbeeld middels enquêtes - de inwoners van Sterksel te informeren en te betrekken bij de keuzes die in de komende jaren moeten worden gemaakt. De resultaten van zulke enquêtes kunnen door de gemeenteraad worden gebruikt bij de besluitvorming.
Milieu. De werkgroep zal blijven aandringen op het voorkomen van m.n. geur- en geluidsoverlast in de omgeving. Hierbij zal de focus blijven liggen op Poort 43 als veruit de grootste veroorzaker van overlast in de verre omgeving. De werkgroep en/of dorpsraad zullen er bij alle betrokken partijen op blijven aandringen om beter te communiceren en maatregelen te nemen om te streven naar nul-overlast, ook in het geval van wijziging van activiteiten of wijziging van eigenaarschap.

‘Visie op Sterksel 2030’

De visie op 2030, opgesteld en verwerkt tot een boekje, vormt de basis voor de aan het dorp gerelateerde uitdagingen die de dorpsraad heeft te volbrengen. In het document Sterksel 2030 staan de doelstellingen beschreven voor het dorp op maatschappelijk , infrastructuur- en milieugebied. Ook in 2023 zal de dorpsraad blijven focussen op een integrale benadering op de toekomstige inrichting van ons dorp. De RES en Omgevingsvisie zoals onder Milieu reeds genoemd zullen hier een belangrijke factor in zijn.
Andere belangrijke actiepunten zullen zijn de koppeling tussen de landelijke wens een woonvisie te ontwikkelen en de wens uit de visie Sterksel 2030 het woonaanbod te verbreden voor verschillende leeftijd- en doelgroepen.

Communicatie

Omdat de Dorpsraad streeft naar ‘open communicatie’ zijn onze vergaderingen openbaar. Ook in 2023 zijn dorpsgenoten die hun visie of mening willen bespreken met de dorpsraad elke 3e maandagavond om 19.30 uur van harte welkom tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in Dorpshuis Valentijn.

Wij communiceren ook in 2023 via https://sterksel.nu/sterksel/h/2691/0/0/Dorpsraad, en facebook. De website, ons virtueel plein, is inmiddels sterk verouderd. De Dorpsraad wil in 2022 een nieuw digitaal platform realiseren dat voldoet aan de verwachtingen van onze bewoners en de tand der tijd weer een aantal jaren kan weerstaan. Een eerste impressie is reeds gegeven tijdens de dorpsavond in april 2022.

De dorpsavond wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd. Op deze avond worden de belangrijkste projecten uitvoerig toegelicht. Indien zinvol organiseren wij thema-avonden om specifieke onderwerpen toe te lichten en feedback vanuit het dorp te verzamelen.

Netwerk

De Dorpsraad participeert in een omvangrijk netwerk variërend van overheden, diverse belangenverenigingen, kenniscentra en deskundigen. Wij zoeken actief naar mensen en netwerken met relevante kennis, die ons kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Uw ideeën en voorstellen om onze plannen en/of communicatie te verbeteren zijn uiteraard van harte welkom.

Namens de voltallige Dorpsraad,

Bas Huysmans
Voorzitter Dorpsraad Sterksel