Wie zijn wij

De dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Wij trachten daar waar mogelijk een spreekbuis te zijn voor de inwoners van Sterksel en het lgemeen belang te dienen. Door te initiëren, te coördineren en te combineren trachten wij met de beschikbare middelen het maximale voor het dorp te bereiken. In deze rol is de Dorpsraad klankbord / gesprekspartner voor gemeente en provincie. De dorpsraad is uitdrukkelijk onafhankelijk en geen verlengstuk van de overheid. Zij denkt in oplossingen, wil verbinden, niet verdelen. De dorpsraad is altijd geïnteresseerd in de mening van alle dorpsbewoners, en staat open voor andere ideeën of zienswijzen. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad? U bent van harte welkom, elke 3e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in het Dorpshuis Valentijn (check vooraf de agenda op www.sterksel.nu).

Agenda 2024

Ook in 2024 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. Onderstaand treft u per hoofdthema een korte beschrijving aan en opsomming van de belangrijkste activiteiten.

Wonen, welzijn en zorg

Waar willen we naar toe en wat willen we daarvoor doen?
De werkgroep deelt de ‘Visie op Sterksel 2030’, die eerder op initiatief van de dorpsraad werd gevormd door bewoners van Sterksel, en de “Ontwerp  omgevingsvisie Sterksel”, opgesteld door de werkgroepOmgeving│Energie│Milieu” van de dorpsraad.
Ook in de toekomst wil de werkgroep dat niemand ongewild buiten de boot valt.
Zij blijft streven naar verbinding en naar het creëren van gelegenheid tot ontmoeten, zowel binnen als buiten. Het dorpshuis Valentijn, met daarin bibliotheekpunt ‘BiebValentijn’ en ‘de Huiskamer van Sterksel’ staat hierin centraal. 
We blijven investeren in de integratie van nieuwe wijk Kloostervelden en dorpskern door overleg en betrokkenheid bij de organisatie van evenementen.
De projecten ‘Wandelmaatje’ en ‘Samen fietsen Sterksel’ (duofiets
voor uitleen) beogen het stimuleren van gezond bewegen en het maken van onderling contact.
Mits van toegevoegde waarde doen we mee aan projecten vallend binnen het programma ‘Maak Rimpels’, die vitaliteit en samenredzaamheid van ouderen willen bevorderen.
Fundament van de werkgroep blijft het netwerk van vrijwillige  buurtcontactpersonen, en speerpunt het verwelkomen van nieuwe inwoners. Zij krijgen een welkomstpakket en een uitnodiging voor de jaarlijks
te organiseren kennismakingsbijeenkomst ‘Welkom op Sterksel’, in de hoop dat zij zich hier snel thuisvoelen en betrokken raken bij het dorp

Infrastructuur

Of het nu gaat om grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern, gaten in het wegdek of bulten op fietspaden, veel van de ergernissen die wij als burgers ervaren zijn verbonden aan infrastructuur.

Samen naar de A2
SamenMeeNaarDeA2 is een gezamenlijk project van gemeenten HeezeLeende
en Cranendonck en dorpsraden van Maarheeze en Sterksel. Het project bestaat uit drie onderdelen: 
  • Ontsluitingsweg van bedrijventerrein Poort43 naar de snelweg A2,
  • Aanvullende maatregelen in Sterksel
  • Aanvullende Maatregelen in Maarheeze.
De realisatie van ontsluitingsweg heeft flinke vertraging opgelopen, o.a. door nieuwe PFAS en stikstofwetgeving. Het bestemmingsplan is goedgekeurd in de gemeenteraad Cranendonck. Momenteel lopen beroepsprocedures bij de Raad van State. Tegelijkertijd wordt het ontwerp uitgewerkt en de aankoop van de benodigde gronden afgerond. De Aanvullende Maatregelen in Sterksel zijn grotendeels gerealiseerd. De Aanvullende Maatregelen in Maarheeze worden geïmplementeerd na realisatie van de ontsluitingsweg.
Ook in 2023 blijft het dorpsraad Sterksel actief in het project  samenmeeNaarDeA2, met name bij het realiseren van de volgende doelen:
  • (Detail)ontwerp/bestek voor de ontsluitingsweg naar de A2;
  • Afmaken aanvullende maatregelen in Sterksel (vrachtwagenverbod en snelheidsbeperking)
  • Evalueren verkeerssituatie, ontwerp en realisatie Aanvullende Maatregelen in Maarheeze in 2024
Kleine ergernissen
In overleg tussen gemeente en dorpsraden is sinds 2014 geëxperimenteerd met het beschikbaar stellen van een deel van het wegenonderhoudsbudget voor het aanpakken van ‘kleine’ ergernissen. De afgelopen jaren is in goede harmonie tussen de verschillende partijen gewerkt aan het oplossen van de kleine ergernissen. De Dorpsraad is enthousiast over deze aanpak en ziet ook in 2024 verdere samenwerking met de verschillende partijen positief tegemoet.

Kloosterlaan
Om tot een verdere ontlasting te komen van de kern van Sterksel heeft de werkgroep Infrastructuur voorgesteld de Kloosterlaan te verharden en in te richten als landelijke weg. Het voorstel is omarmd door gemeente HeezeLeende.
Het project is inmiddels opgestart. De werkgroep is ook hier actief betrokken zijn om visie en ideeën van inwoners in te brengen.

Platform A2
Het Platform A2 (onderdeel van het overkoepelende project SmartWayz) heeft tot doel het sluipverkeer in de regio Maarheeze / Leende / Heeze / Sterksel als gevolg van slechte doorstroming op de A2 te verminderen. Als actief lid van het Platform A2 draagt de werkgroep infrastructuur bij aan het realiseren van die doelstelling.

Centrale As
De Centrale As is bedacht om de kernen van Heeze, Leende en Sterksel te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Ze zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het verbet eren van het woongenot in de drie dorpen van onze gemeente. De werkgroep Infrastructuur zal ook in 2024 vanuit de Sterkselse
belangen constructief trachten bij te dragen.

Burgerinitiatieven

Sinds 2014 hebben we (dorpsraad en gemeente) een gestructureerde procedure voor samenwerking met dorpsgenoten die een lokaal initiatief starten. Deze aanpak is effectief gebleken en wordt door de gemeente gehanteerd als voorbeeld voor andere kernen.
De dorpsraad tracht ook in 2024 waar gewenst burgerinitiatieven te ondersteunen. De wijze waarop we dit doen is beschreven op de website
https://sterksel.nu/sterksel/h/2905/0/15932/Burgerinitiatieven/Hoe-werkt-het-met-burgerinitiatieven-).
Een burgerinitiatief kan zich beperken tot een straat, wijk of buurt, maar kan ook betrekking hebben op het hele dorp. Uiteraard blijft de algemene doelstelling van de dorpsraad hierbij gelden: om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de dorpsraad, moet het initiatief het algemeen belang dienen!

Omgeving|Energie|Milieu

De energietransitie, Omgevingsvisie en Milieu hebben vragen voortdurend flinke inspanningen van de dorpsraad, ook in 2023 en 2024. Hoewel de gemeenten in de Regionale Energie Strategie hebben afgesproken dat de communicatie naar inwoners een taak van iedere gemeente is, is gem. HeezeLeende daarin nogal terughoudend. Ook wat betreft communicatie omtrent Omgevingsvisie en het
doorontwikkelen daarvan naar een omgevingsplan voor Sterksel is inhoudelijke communicatie naar de inwoners beperkt. De dorpsraad acht het haar taak om dan zelf de communicatie ter hand te nemen.
Daardoor zullen vergaderen communicatiekosten van deze werkgroep zoals zaalhuur, informatieavonden en eventuele reiskosten verder toenemen.

Omgeving.
De gemeenteraad heeft Sterksel gekozen als pilot voor de implementatie van de
omgevingsvisie. De gemeente tracht in 2023 de gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen, waarna naar verwachtingin 2024 de uitwerking naar een omgevingsplan voor Sterksel zal plaatsvinden. De werkgroep van de dorpsraad wil hierin met de gemeente samenwerken om te komen tot een plan met
een zo groot mogelijk draagvlak. De werkgroep verwacht dat zij hieraan veel werk zal hebben zoals informatieverstrekking via de dorpssite, informatieavonden en enquêtes. Zij verwacht dat de gemeente hiervoor de kosten zal vergoeden. Het is niet mogelijk om hiervoor een inschatting te maken aangezien
dat sterk afhangt van de kwaliteit en de gedetailleerdheid van de te
ontwikkelenplannen.

Energie.
De gemeenteraad zal in 2023 een uitspraak doen over hoeveel men energie wil opwekken in HeezeLeende; dat wordt het bod aan de MRERES. Als er een duidelijke doelstelling ligt, en als daar draagvlak voor is, dan zal de dorpsraad in samenspraak met andere dorpsraden en belangengroepen ernaar streven om een platform te bouwen voor minimaal 75% maar liefst 100% coöperatieve aanpak;
met zolokaalmogelijke inbreng en controle; dus geen projectontwikkelaars.

Milieu.
Sinds de opstart van de mestvergister op Poort 43 in 2020 is het aantal milieumeldingen in omgeving van Sterksel geëxplodeerd. In 2022 is een verbetering opgetreden waardoor minder overlast wordt ervaren. Maar hierbij is duidelijk dat de inwoners van Sterksel ‘klachtenmoe’ zijn geworden. Het aantal meldingen is dus niet de enige maatstaf waartegen gemeten kan worden. Hoewel het overleg met de vergunninghouder en bedrijven op Poort 43 moeizaam blijft verlopen verloopt zal de dorpsraad zich blijven inzetten om aandacht te vragen voor transparantie en verbeteringen zodat de overlast tot een minimum wordt teruggebracht. Daartoe zullen ook gesprekken met provincie, gemeente en omgevingsdiensten worden gevoerd.

Communicatie

Omdat de Dorpsraad streeft naar ‘open communicatie’ zijn onze vergaderingen openbaar. Ook in 2024 zijn dorpsgenoten die hun visie of mening willen bespreken met de dorpsraad elke 3e maandagavond om 19.30 uur van harte welkom tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in Dorpshuis
Valentijn.

Wij communiceren ook in 2024 via https://sterksel.nu/sterksel/h/2691/0/0/Dorpsraad en facebook. De werkgroep Communicatie beoogt de communicatie van de Dorpsraad in het algemeen te faciliteren en de werkzaamheden van de werkgroepen daarin specifiek.

De website, ons virtueel plein, is in 2022 vervangen door een nieuw digitaal platform dat voldoet aan de verwachtingen van onze bewoners en de tand des tijds weer een aantal jaren kan weerstaan. De website wordt beheerd door een zelfstandige redactie met een redactie statuut.

Voor 2023 en 2024 zal bijvoorbeeld communicatie omtrent de Omgevingsvisie en het door ontwikkelen daarvan naar een omgevingsplan voor Sterksel veel inhoudelijke communicatie naar de inwoners opleveren. Ook de energie transitie levert veel communicatie “behoefte” op. De dorpsraad acht het haar taak om de communicatie ter hand te nemen waar zij het nodig acht om de dorpsbewoners te
informeren.

Daartoe behoort een enquête tool, het onderhoud van een adressen database voor die enquêtes en de verzorging van nieuwsbrieven en informatie avonden. Verder gebruikt de dorpsraad WhatsApp groepen en narrowcasting als aanvullende communicatie kanalen.

De dorpsavond wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd. Op deze avond worden de belangrijkste projecten uitvoerig toegelicht. Indien zinvol organiseert de dorpsraad themaavonden om specifieke onderwerpen toe te lichten en feedback vanuit het dorp te verzamelen.

Netwerk

De Dorpsraad participeert in een omvangrijk netwerk variërend van overheden, diverse belangenverenigingen, kenniscentra en deskundigen. Wij zoeken actief naar mensen en netwerken met relevante kennis, die ons kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Uw ideeën en voorstellen om onze plannen en/of communicatie te verbeteren zijn uiteraard van harte welkom.

Namens de voltallige Dorpsraad,

Bas Huysmans

Voorzitter Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel